Quyết định 71/2013/QĐ-UBND Đồng Nai mức chi cho kỳ thi nghề phổ thông tỉnh Đồng Nai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------
Số: 71/2013/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Đồng Nai, ngày 05 tháng 12 năm 2013
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CHI, MỨC CHI CHO KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2410/TTr-SGDĐT ngày 01/11/2013,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Quy định nội dung, mức chi cho kỳ thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy định này hướng dẫn nội dung chi, mức chi áp dụng cho tổ chức kỳ thi nghề phổ thông đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Nội dung chi, mức chi cho kỳ thi nghề phổ thông
Theo phụ lục đính kèm.
3. Nguyên tắc sử dụng kinh phí
a) Việc sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức kỳ thi nêu trên phải thực hiện theo các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.
b) Các mức thanh toán được thực hiện cho những ngày thực tế làm việc trong thời gian chính thức tổ chức kỳ thi. Trong trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày thì chỉ được hưởng một mức thù lao cao nhất.
4. Nguồn kinh phí thực hiện
Được chi từ nguồn thu phí dự thi nghề phổ thông theo Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về phí dự thi đối với kỳ thi chứng chỉ A, B, C tin học, ngoại ngữ và thi tốt nghiệp nghề phổ thông. Số còn thiếu được chi từ nguồn dự toán kinh phí sự nghiệp của ngành được cấp hàng năm.
5. Lập dự toán và quyết toán
Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào yêu cầu công việc liên quan đến việc tổ chức các kỳ thi và các mức chi quy định để lập dự toán kinh phí thực hiện và quyết toán chi theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Nguyên tắc chi cho kỳ thi nghề phổ thông không tiếp tục thực hiện theo Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về phí dự thi đối với kỳ thi chứng chỉ A, B, C tin học, ngoại ngữ và thi tốt nghiệp nghề phổ thông.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc
 
PHỤ LỤC
NỘI DUNG VÀ MỨC CHI KỲ THI TỐT NGHIỆP NGHỀ PHỔ THÔNG
(Kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)
 

Nội dung
Đơn vị tính
Mức chi (đồng)
Ghi chú
1. Lập hồ sơ dự thi
 
 
 
Lập hồ sơ dự thi và kiểm tra hồ sơ dự thi
Đồng/phòng thi
20.000
 
2. Chi ra đề thi
 
 
 
a) Đề thi chính thức và dự bị (có đáp án)
Đồng/đề
250.000
 
b) Phụ cấp Hội đồng ra đề
 
 
 
- Chủ tịch
Đồng/người/ngày
180.000
 
- Phó Chủ tịch
Đồng/người/ngày
160.000
 
- Ủy viên, Thư ký
Đồng/người/ngày
120.000
 
3. Sao in đề thi
 
 
 
Phụ cấp Hội đồng sao in đề
 
 
 
- Chủ tịch
Đồng/người/ngày
150.000
 
- Phó Chủ tịch
Đồng/người/ngày
130.000
 
- Ủy viên, Thư ký
Đồng/người/ngày
110.000
 
4. Chi cho tổ chức coi thi
 
 
 
Chi phụ cấp cho Hội đồng coi thi
 
 
 
- Chủ tịch
Đồng/người/ngày
160.000
 
- Phó Chủ tịch
Đồng/người/ngày
150.000
 
- Ủy viên, Thư ký, giám thị
Đồng/người/ngày
120.000
 
- Phục vụ, bảo vệ, y tế, công an
Đồng/người/ngày
60.000
 
5. Chi cho tổ chức chấm thi
 
 
 
a) Chi phụ cấp cho Hội đồng chấm thi
 
 
 
- Chủ tịch
Đồng/người/ngày
160.000
 
- Phó Chủ tịch
Đồng/người/ngày
150.000
 
- Ủy viên, Thư ký, Kỹ thuật viên
Đồng/người/ngày
120.000
 
- Phục vụ, bảo vệ, y tế, công an
Đồng/người/ngày
60.000
 
b) Chi tiền chấm bài thi
 
 
 
- Chấm bài lý thuyết
Đồng/bài
6.000
 
- Chấm bài thực hành
Đồng/bài
3.000
 
(bao gồm cả tiền phụ cấp trách nhiệm cho tổ trưởng, tổ phó chấm thi)
 
 
 
- Chấm thẩm định bài thi
Đồng/bài
3.000
 
6. Thanh tra thi
 
 
 
a) Thanh tra coi thi
 
 
 
- Trưởng đoàn
Đồng/người/ngày
150.000
 
- Đoàn viên thanh tra
Đồng/người/ngày
120.000
 
b) Thanh tra chấm thi
 
 
 
- Trưởng đoàn
Đồng/người/ngày
150.000
 
- Đoàn viên thanh tra
Đồng/người/ngày
120.000
 
7. Chi thanh toán tiền phương tiện đi công tác, phụ cấp lưu trú và thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác
Theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
8. Chi văn phòng phẩm, in ấn, thuê xe, trang trí hội đồng thi, tiền thuốc phòng bệnh HĐ thi
Theo thực tế
9. Chi mua phôi
Theo giá thẩm định, đầy đủ chứng từ hợp lệ
 
 
 
 
10. Các khoản chi khác
 
 
 
- Đánh số phách, rọc phách, khớp phách, vào điểm
Đồng/phòng/môn
20.000
 
- Xét kết quả thi
 
 
 
+ Sơ duyệt
Đồng/phòng thi
8.000
 
+ Duyệt chính thức
Đồng/phòng thi
1.000
 
- Thuê dọn, sắp xếp bàn ghế, tủ tại HĐ chấm
Đồng/hội đồng
200.000
 
- Thuê dọn, sắp xếp bàn ghế tại HĐ coi thi
Đồng/phòng/hội đồng
3.000
 
- Tiền công bốc vác, vận chuyển bài thi sau khi chấm về Sở
Đồng/hội đồng
300.000
 
- Bồi dưỡng thu nhận hồ sơ dự thi tại cơ sở
Đồng/Hồ sơ
3.500
 
- Bồi dưỡng thanh quyết toán kỳ thi
Đồng/Hồ sơ
500
 
- In ấn, hoàn thiện Giấy chứng nhận nghề phổ thông (khoán mực in, công in ấn, dán ảnh, đóng dấu…)
Đồng/GCN
4.000
 
- Tiền nước uống
Đồng/người/ngày
5.000
 
- Bồi dưỡng Ban Chỉ đạo thi (4 ngày)
Đồng/người/ngày
80.000
 
 
 

thuộc tính Quyết định 71/2013/QĐ-UBND

Quyết định 71/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định về nội dung chi, mức chi cho kỳ thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng NaiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:71/2013/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Minh Phúc
Ngày ban hành:05/12/2013Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Quyết định 71/2013/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi