Quyết định 708/QĐ-SGDĐT Hà Nội 2023 chỉ tiêu tuyển sinh cơ sở giáo dục có vốn tư đầu nước ngoài

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________

Số: 708/QĐ-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2023 – 2024

_____________________

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT);

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học; Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục;

Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 11/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của thành phố Hà Nội; Công văn số 455/UBND-KGVX ngày 22/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2023-2024;

Căn cứ văn bản xác định chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 của các cơ sở giáo dục có vốn đầu nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023 - 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 - 2024 cho các cơ sở giáo dục có vốn đầu nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

- Cấp tiểu học: 06 trường quy mô 80 lớp và 1.775 học sinh, trong đó lớp 1 tuyển mới 20 lớp và 535 học sinh;

- Cấp THCS: 04 trường quy mô 58 lớp và 1.552 học sinh, trong đó lớp 6 tuyển mới 20 lớp và 526 học sinh;

- Cấp THPT: 03 trường quy mô 29 lớp và 635 học sinh, trong đó lớp 10 tuyển mới 16 lớp và 395 học sinh;

(Có danh sách cơ sở giáo dục và chỉ tiêu giao đính kèm).

Điều 2. Ông (bà) Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục có vốn đầu nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao, đúng quy chế và hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hịệu trưởng các cơ sở giáo dục có vốn đầu nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Công an TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đ/c Giám đốc Sở
- Các đ/c Phó GĐ;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC
Trần Thế Cương

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CẤP TIỂU HỌC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2018/NĐ-CP NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số: 708/QĐ-SGDĐT ngày 21/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

TT

TÊN TRƯỜNG

Thực hiện năm học 2022-2023

Kế hoạch năm học 2023-2024

Địa điểm tuyển sinh

SỐ LỚP

SỐ HỌC SINH

SỐ LỚP

SỐ HỌC SINH

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Tổng cộng

60

11

11

12

13

13

1.005

186

173

184

220

242

80

20

15

14

16

15

1.775

535

307

296

322

315

1

Tiểu học Dewey

29

5

5

5

7

7

582

104

103

87

141

147

30

7

6

5

5

7

795

270

127

116

117

165

Ô đất H3-LC, Khu đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

2

Tiểu học, THCS & THPT Korea Global School

5

1

1

1

1

1

24

4

1

1

7

11

12

2

2

2

3

3

85

15

15

15

15

25

Tòa nhà số 2, đường Trịnh Văn Bô, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Viện Quản lý và Phát triển Châu Á)

Trong đó, số học sinh nước ngoài

0

0

7

1

1

1

2

2

60

10

10

10

10

20

3

Tiểu học Quốc tế Singapore (tại quận Ba Đình - Hà Nội)

10

2

2

2

2

2

155

32

25

41

28

29

10

2

2

2

2

2

250

50

50

50

50

50

Nhà 2D và 2C, khu Ngoai giao đoàn Vạn Phúc, số 46 Vạn Bảo, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình

4

Tiểu học Quốc tế Singapore (tại quận Tây Hồ - Hà Nội)

5

1

1

1

1

1

67

7

13

15

8

24

7

2

1

1

2

1

175

50

25

25

50

25

Khu C3, NT III B, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ

5

Tiểu học Quốc tế Singapore (tại quận Hoàng Mai - Hà Nội)

8

1

1

2

2

2

143

25

22

29

36

31

10

2

2

2

2

2

250

50

50

50

50

50

Khu đô thị mới C2 - Gamuda Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai

6

Tiểu học, THCS & THPT True North

3

1

1

1

0

0

34

14

9

11

0

0

11

5

2

2

2

0

220

100

40

40

40

0

Ô đất TH-03, Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2018/NĐ-CP NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số: 708/QĐ-SGDĐT ngày 21/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

TT

TÊN TRƯỜNG

Thực hiện năm học 2022-2023

Kế hoạch năm học 2023-2024

Địa điểm tuyển sinh

SỐ LỚP

SỐ HỌC SINH

SỐ LỚP

SỐ HỌC SINH

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Tổng cộng

43

11

10

10

12

724

212

165

164

118

58

20

14

12

12

1.552

526

369

325

332

1

THCS & THPT Dewey

26

6

6

6

8

473

129

118

97

64

31

12

7

6

6

1042

371

234

215

222

Ô đất H3-LC, Khu đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm

2

Tiểu học, THCS & THPT Korea Global School

5

1

1

1

2

68

12

12

15

29

8

2

2

2

2

80

20

20

20

20

Tòa nhà số 2, đường Trịnh Văn Bô, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Viện Quản lý và Phát triển Châu Á)

Trong đó, số học sinh nước ngoài

5

1

1

1

2

68

12

12

15

29

4

1

1

1

1

60

15

15

15

15

3

THCS & THPT quốc tế Singapore

8

3

2

2

1

130

60

26

37

7

10

3

3

2

2

250

75

75

50

50

Khu đô thị mới C2 - Gamuda Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai

4

Tiểu học, THCS & THPT True North

4

1

1

1

1

53

11

9

15

18

9

3

2

2

2

180

60

40

40

40

Ô đất TH-03, Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông

Trong đó, số học sinh nước ngoài

-

-

-

-

-

-

1

1

20

20

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT TƯ THỤC THEO NĐ 86 NĂM HỌC 2023 - 2024

(Kèm theo Quyết định số: 708/QĐ-SGDĐT ngày 21/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

TT

TÊN TRƯỜNG

Thực hiện năm học 2022-2023 (28/01/2022)

Kế hoạch lớp, học sinh năm học 2023-2024

Địa chỉ tuyển sinh

LỚP

HỌC SINH

LỚP

HỌC SINH

Tổng

L10

L11

L12

Tổng

L10

L11

L12

Tổng

L10

L11

L12

Tổng

L10

L11

L12

Tổng cộng

11

7

3

1

163

109

41

13

29

16

8

5

635

395

155

85

1

THCS & THPT Dewey

6

4

2

-

89

64

25

-

14

9

3

2

410

270

90

50

Ô đất I13-LC, Khu đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm

2

Tiểu học, THCS & THPT Korea Global School

5

3

1

1

74

45

16

13

11

3

5

3

145

45

65

35

Tòa nhà số 2, đường Trịnh Văn Bô, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Viện Quản lý và Phát triển Châu Á)

Trong đó, số học sinh nước ngoài

5

3

1

1

74

45

16

13

8

2

4

2

120

30

60

30

3

Tiểu học, THCS & THPT True North

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

80

80

-

-

Ô đất TH-03, Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông

thuộc tính Quyết định 708/QĐ-SGDĐT

Quyết định 708/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đạo tạo Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục có vốn tư đầu nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm học 2023-2024
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:708/QĐ-SGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Thế Cương
Ngày ban hành:21/04/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi