Quyết định 6547/QĐ-UBND Hà Nội 2018 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục bị bãi bỏ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 6547/QĐ-UBND

Quyết định 6547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:6547/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:03/12/2018Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính

tải Quyết định 6547/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 6547/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC GIÁO DỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 5059/TTr-SGDĐT ngày 16/11/2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: Danh mục 66 thủ tục hành chính mới lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; 30 thủ tục hành chính mới lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 05 thủ tục hành chính mới lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Xã. (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 26 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; 14 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội. (Có danh mục các thủ tục hành chính đính kèm).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUBTP: CVP, PVP L.T.Lực; Các phòng: NC, TKBT, TH, KSTTHC;
- Trung tâm Tin học công báo TP;
- Cổng Giao tiếp điện tử HN;
- Lưu: VT, SGDĐT, KSTTHC.(Quỳnh).

CHỦ TỊCH

 

 
Nguyễn Đức Chung

 

 

DANH MỤC

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6547/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

 

A. CÁC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (66 thủ tục)

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

VBQPPL quy định

1

Phê duyệt liên kết giáo dục.

35 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

10 ngày làm việc (Đối với trường hợp điều chỉnh chương trình giáo dục tích hợp thời hạn 30 ngày làm việc)

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

15 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5

Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

30 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

6

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.

10 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

7

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông khác có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

45 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

8

Cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

9

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phthông có vốn đầu tư nước ngoài ti Việt Nam

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông khác có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

30 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

11

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

40 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

12

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

13

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

14

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

40 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

15

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

16

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

40 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

17

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

18

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

19

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

40 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

20

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

21

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

22

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

23

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú

40 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

24

Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

25

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

15 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định s46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

26

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

15 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

27

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

15 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

28

Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

15 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

29

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)

12 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

30

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

35 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ Hà Nội - Số 18-20 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

31

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

25 ngày làm việc

Bộ phận một cửa SGiáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

32

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

40 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

33

Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

35 ngày làm việc

Bộ phận một cửa của Sở Ni vụ Hà Nội-S18-20 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

34

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

35 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ Hà Nội - Số 18-20 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

35

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

36

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

37

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

38

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

10 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

39

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

10 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

40

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

10 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

41

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

42

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

43

Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

44

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

15 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

45

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vn du học

15 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

46

Đ nghđược kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

15 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

47

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

15 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tư s 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

48

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sng và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

05 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23 A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tư s 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

49

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông

15 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tư s 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

50

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Giáo dục Mầm non

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tư s 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

51

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

52

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

53

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

15 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

54

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

15 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

55

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012; Quyết đnh số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

56

Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

57

Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tư s 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

58

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Báo cáo số liệu trước 30/12 hàng năm

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tư s 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

59

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Chuyển đến 02 ngày; Chuyển đi 01 ngày làm việc

+ Chuyển trong thành phố: Thực hiện tại các trường THPT theo lịch thông báo hàng năm.

+ Chuyển ngoài thành phố: Bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quyết đnh số 51/2002/QĐ-BGDDT ngày 25/12/2002; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

60

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

02 ngày làm việc

+ Trong thành phố: Thực hiện tại các trường THPT theo lịch thông báo hàng năm.

+ Ngoài thành phố: Bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDDT ngày 25/12/2002; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

61

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Theo hướng dẫn hàng năm của Bộ GDĐT

Tại điểm đăng ký dự thi theo quy chế thi THPT quốc gia

Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

62

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

Theo hướng dẫn hàng năm của Bộ GDĐT

Tại điểm đăng ký dự thi theo quy chế thi THPT quốc gia

Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

63

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

15 ngày làm việc

Tại điểm đăng ký dự thi theo quy chế thi THPT quốc gia

Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

64

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tư s 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

65

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

05 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tư s 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

66

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

15 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - S23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tư s 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013; Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. CÁC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN (30 thủ tục)

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

VBQPPL quy định

1

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

40 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

40 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

6

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

45 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

7

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

8

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

40 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

9

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

03 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

40 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

11

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

12

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

13

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

40 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

14

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

15

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

15 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

16

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

15 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

17

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

18

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

19

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

25 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định s46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

20

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

21

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

22

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

20 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

23

Giải thể trường mẫu giáo, trường mm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

10 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

24

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở

15 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

25

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

10 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 22/12/2014; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

26

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cp xã

15 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Thông tư s 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

27

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

40 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

28

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

02 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

29

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi

65 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011; Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

30

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi 05 tuổi

63 ngày làm việc

Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận

Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011; Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

C. CÁC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ (5 thủ tục)

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

VBQPPL quy định

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

20 ngày làm việc

UBND cấp phường/xã

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

15 ngày làm việc

UBND cấp phường/xã

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

15 ngày làm việc

UBND cấp phường/xã

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

15 ngày làm việc

UBND cấp phường/xã

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

10 ngày làm việc

UBND cấp phường/xã

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6547/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

I. CÁC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT

Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND Thành phố

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ

1

Thủ tục 1 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông;

Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

2

Thủ tục 2 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông;

Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

3

Thủ tục 3 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Giải thể trường trung học phổ thông;

Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

4

Thủ tục 4 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp;

Quyết định 8102/QĐ-UBND

5

Thủ tục 5 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Sáp nhập, chia tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp;

Quyết định 8102/QĐ-UBND

6

Thủ tục 6 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Giải thể trường trung cấp;

Quyết định 8102/QĐ-UBND

7

Thủ tục 7 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Cho phép thành lập trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (Trong đó có cấp trung học phổ thông) có vốn đầu tư nước ngoài;

Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

8

Thủ tục 8 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Chia tách, sáp nhập, hợp nhất trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp THPT) có vốn đầu tư nước ngoài;

Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

9

Thủ tục 9 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Giải thể trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (Trong đó có cấp học THPT) có vốn đầu tư nước ngoài;

Nghị đnh 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

10

Thủ tục 10 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Thành lập Trung tâm ngoại ngữ -tin học; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài;

Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

11

Thủ tục 11 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Chia tách, sáp nhập, hợp nhất Trung tâm ngoại ngữ -tin học; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài;

Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

12

Thủ tục 12 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Giải thể Trung tâm ngoại ngữ -tin học; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài;

Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

13

Thủ tục 13 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đào tạo bi dưỡng chuyên ngành ngắn hạn thuộc các trung tâm có chức năng đào tạo;

Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

14

Thủ tục 25 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Cấp lại các loại giấy chứng nhận cho học sinh do sở giáo dục và đào tạo cấp;

Thông tư 04/2014/TT-BGD&ĐT

15

Thủ tục 26 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường mm non, tiu học, trung học cơ sở, trung học phthông và trung tâm giáo dục thường xuyên;

Thông tư 25/2014/TT-BGD&ĐT

16

Thủ tục 28 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Cấp giấy chứng nhận hoạt động, gia hạn hoạt động đối với Trung tâm ngoại ngữ, tin học;

Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

17

Thủ tục 29 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Cấp giấy chứng nhận hoạt động, gia hạn hoạt động, xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

Thông tư 04/2014/TT-BGD&ĐT

18

Thủ tục 30 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Công nhận trường mầm non, trường phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;

Thông tư 47/2012/TT-BGD&ĐT

19

Thủ tục 31 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đối với đơn vị cấp huyện;

Thông tư số 07/2016/TT-BGD&ĐT

20

Thủ tục 32 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Cấp giấy chứng nhận hoạt động dạy thêm, học thêm trong trường THPT;

Thông tư 17/2012/TT-BGD&ĐT

21

Thủ tục 33 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Cấp giấy chứng nhận hoạt động giáo dục cho các trường THPT công lập, tư thục; THPT chuyên (Đối với các trường mới thành lập, chuyển đổi địa điểm hoặc các trường hoạt động giáo dục trở lại).

Thông tư 17/2012/TT-BGD&ĐT

22

Thủ tục 34 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Cấp giấy chứng nhận việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong các trường ph thông;

Nghị đnh 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

23

Thủ tục 35 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Cho phép hoạt động Trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập;

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

24

Thủ tục 38 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động đối với Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài; Các Trung tâm ngoại ngữ-tin học và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội;

Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

25

Thủ tục 39 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội;

Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

26

Thủ tục 40 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Cấp giấy chứng nhận hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, các tổ chức quốc tế liên chính phủ thành lập; Trường Trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp học trung học phổ thông) có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội.

Nghị định 86/2018/NĐ-CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ

II. CÁC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

TT

Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND Thành phố

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ

1

Thủ tục 01 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Thành lập nhà trường, nhà trẻ (tư thục);

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

Thủ tục 02 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ (tư thục);

Nghị định s46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

Thủ tục 03 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ (tư thục);

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4

Thủ tục 04 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ (tư thục);

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5

Thủ tục 05 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Thành lập trường tiểu học (tư thục);

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

6

Thủ tục 06 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học (tư thục);

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

7

Thủ tục 07 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Sáp nhập chia tách trường tiểu học (tư thục);

Nghị định s46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

8

Thủ tục 10 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Thành lập trường Trung học cơ sở (tư thục);

Nghị định s46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

9

Thủ tục 11 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Cho phép hoạt động giáo dục trường Trung học cơ sở (tư thục);

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10

Thủ tục 12 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở (tư thục);

Nghị định s46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

11

Thủ tục 14 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Chuyển trường và tiếp nhận học sinh Trung học cơ sở;

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

12

Thủ tục 15 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Công nhận xã phường đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ;

Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

13

Thủ tục 19 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường cấp Trung học cơ sở;

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

14

Thủ tục 20 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố

Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường cấp Trung học cơ sở;

Thông tư s07/2016/TT-BGDĐT; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi