Quyết định 621/QĐ-UBND Cao Bằng Danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, Việc làm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 621/QĐ-UBND

Quyết định 621/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao BằngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:621/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hải Hòa
Ngày ban hành:24/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương, Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

_________

Số: 621/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Cao Bằng, ngày 24 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

và phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng

quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng

___________ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH, ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực Giáo dục Nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-LĐTBXH, ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng. Cụ thể:
Phụ lục 1: Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng;
Phụ lục 2: Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng.
Nội dung các bộ phận cơ bản của thủ tục hành chính không nêu trong Quyết định này, thực hiện theo Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH, ngày 13 tháng 12 năm 2021 và Quyết định số 257/QĐ-LĐTBXH, ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh; LĐVP; TTTT, LĐ TTPVHCC;
- Viễn thông Cao Bằng;
- Lưu: VT, TTPVHCC(A).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hải Hòa

Phụ lục 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CAO BẰNG

(Kèm theo Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

__________

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (13 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (12 TTHC)

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1

Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

12 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 quy định về Điều lệ trường cao đẳng.

Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 15 ngày xuống 12 ngày làm việc.

2

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

12 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 quy định về Điều lệ trường cao đẳng.

- Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 15 ngày xuống 12 ngày làm việc.

3

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

12 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 quy định về Điều lệ trường cao đẳng.

- Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 15 ngày xuống 12 ngày làm việc.

4

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập

12 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 quy định về Điều lệ trường trung cấp.

- Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 15 ngày xuống 12 ngày làm việc.

5

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

12 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 quy định về Điều lệ trường trung cấp.

- Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 15 ngày xuống 12 ngày làm việc.

6

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

12 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 quy định về Điều lệ trường trung cấp.

- Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 15 ngày xuống 12 ngày làm việc.

7

Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

12 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 quy định về Điều lệ trường trung cấp.

- Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 15 ngày xuống 12 ngày làm việc.

8

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị

12 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 quy định về Điều lệ trường trung cấp.

- Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 15 ngày xuống 12 ngày làm việc.

9

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

12 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 quy định về Điều lệ trường trung cấp.

- Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 15 ngày xuống 12 ngày làm việc.

10

Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

12 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 quy định về Điều lệ trường trung cấp.

- Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 15 ngày xuống 12 ngày làm việc.

II. LĨNH VỰC VIỆC LÀM (02 TTHC)

1

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

- 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, hồ sơ theo quy định.

- 11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, hồ sơ theo quy định trong trường hợp doanh nghiệp phải tiến hành xác minh.

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội.

- UBND cấp huyện (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC).

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Không

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

 

2

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

- 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, hồ sơ theo quy định.

- 11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, hồ sơ theo quy định trong trường hợp người sử dụng lao động phải tiến hành xác minh.

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội.

- UBND cấp huyện (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC).

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Không

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (03 TTHC)

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP (03 TTHC)

1

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập

12 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 quy định về Điều lệ trường trung cấp.

- Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 15 ngày xuống 12 ngày làm việc.

2

Thay thế chủ tịch; thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

12 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 quy định về Điều lệ trường trung cấp.

- Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 15 ngày xuống 12 ngày làm việc.

3

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

12 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 quy định về Điều lệ trường trung cấp.

- Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 15 ngày xuống 12 ngày làm việc.

 

Tổng số danh mục TTHC công bố:

15 TTHC

- Công bố mới:

15 TTHC

Qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:

15 TTHC

Tổng số TTHC cắt giảm thời hạn giải quyết:

13 TTHC

Phụ lục 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số 621/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

A. QUY TRÌNH CẤP TỈNH (12 TTHC)

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP (10 TTHC)

Quy trình số: 01

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

1. Trường hợp: Thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét (scan) hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; chuyển hồ sơ về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và giải quyết (tiếp nhận và phân công công chức xem xét, giải quyết)

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

04 giờ làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp

42 giờ làm việc

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Sở Lao động- TB&XH được phân công phụ trách phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

04 giờ làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả, trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Lao động-TB&XH

06 giờ làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả liên thông trình UBND tỉnh (bản điện tử, bản giấy)

Bộ phận Văn thư Sở Lao động-TB&XH

03 giờ làm việc

Bước 7

Xem xét, thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh duyệt, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

Chuyên viên Phòng Khoa giáo - Văn xã

32 giờ làm việc

Bước 8

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 9

- Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

(96 giờ) 12 ngày làm việc

2. Trường hợp: Thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét (scan) hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; chuyển hồ sơ về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và giải quyết (tiếp nhận và phân công công chức xem xét, giải quyết)

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

04 giờ làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp

42 giờ làm việc

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Sở Lao động- TB&XH được phân công phụ trách phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

04 giờ làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả, trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Lao động-TB&XH

06 giờ làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả liên thông trình UBND tỉnh (bản điện tử, bản giấy)

Bộ phận Văn thư Sở Lao động- TB&XH

03 giờ làm việc

Bước 7

Xem xét, thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh duyệt, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

Chuyên viên Phòng Khoa giáo - Văn xã

32 giờ làm việc

Bước 8

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 9

- Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

(96 giờ) 12 ngày làm việc

 

Quy trình số: 02

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét (scan) hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; chuyển hồ sơ về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và giải quyết (tiếp nhận và phân công công chức xem xét, giải quyết)

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

04 giờ làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp

42 giờ làm việc

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Sở Lao động- TB&XH được phân công phụ trách phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

04 giờ làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả, trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Lao động-TB&XH

06 giờ làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả liên thông trình UBND tỉnh (bản điện tử, bản giấy)

Bộ phận Văn thư Sở Lao động- TB&XH

03 giờ làm việc

Bước 7

Xem xét, thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh duyệt, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

Chuyên viên Phòng Khoa giáo - Văn xã

32 giờ làm việc

Bước 8

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 9

- Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

(96 giờ) 12 ngày làm việc

 

Quy trình số: 03

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

“Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét (scan) hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; chuyển hồ sơ về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và giải quyết (tiếp nhận và phân công công chức xem xét, giải quyết)

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

04 giờ làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp

42 giờ làm việc

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Sở Lao động- TB&XH được phân công phụ trách phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

04 giờ làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả, trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Lao động-TB&XH

06 giờ làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả liên thông trình UBND tỉnh (bản điện tử, bản giấy)

Bộ phận Văn thư Sở Lao động- TB&XH

03 giờ làm việc

Bước 7

Xem xét, thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh duyệt, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

Chuyên viên Phòng Khoa giáo - Văn xã

32 giờ làm việc

Bước 8

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 9

- Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

(96 giờ) 12 ngày làm việc

 

Quy trình số: 04A

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập (Thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

1. Trường hợp: Thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét (scan) hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; chuyển hồ sơ về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động - TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và giải quyết (tiếp nhận và phân công công chức xem xét, giải quyết)

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

04 giờ làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp

42 giờ làm việc

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Sở Lao động- TB&XH được phân công phụ trách phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

04 giờ làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả, trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Lao động-TB&XH

06 giờ làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả liên thông trình UBND tỉnh (bản điện tử, bản giấy)

Bộ phận Văn thư Sở Lao động- TB&XH

03 giờ làm việc

Bước 7

Xem xét, thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh duyệt, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

Chuyên viên Phòng Khoa giáo - Văn xã

32 giờ làm việc

Bước 8

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 9

- Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

(96 giờ) 12 ngày làm việc

2. Trường hợp: Thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét (scan) hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; chuyển hồ sơ về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và giải quyết (tiếp nhận và phân công công chức xem xét, giải quyết)

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

04 giờ làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp

42 giờ làm việc

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Sở Lao động- TB&XH được phân công phụ trách phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

04 giờ làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả, trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Lao động-TB&XH

06 giờ làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả liên thông trình UBND tỉnh (bản điện tử, bản giấy)

Bộ phận Văn thư Sở Lao động- TB&XH

03 giờ làm việc

Bước 7

Xem xét, thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh duyệt, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

Chuyên viên Phòng Khoa giáo - Văn xã

32 giờ làm việc

Bước 8

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 9

- Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

(96 giờ) 12 ngày làm việc

 

Quy trình số: 04B

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập

(Thuộc Sở LĐTBXH)

 

1. Trường hợp: Thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét (scan) hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; chuyển hồ sơ về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động - TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

04 giờ làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và giải quyết (tiếp nhận và phân công công chức xem xét, giải quyết)

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

06 giờ làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp

70 giờ làm việc

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Sở Lao động- TB&XH được phân công phụ trách phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

06 giờ làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Lao động-TB&XH được phân công phụ trách

06 giờ làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Bộ phận Văn thư Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

04 giờ làm việc

Bước 7

- Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

(96 giờ) 12 ngày làm việc

2. Trường hợp: Thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét (scan) hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; chuyển hồ sơ về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động - TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

04 giờ làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và giải quyết (tiếp nhận và phân công công chức xem xét, giải quyết)

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

06 giờ làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp

70 giờ làm việc

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Sở Lao động- TB&XH được phân công phụ trách phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

06 giờ làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Lao động-TB&XH được phân công phụ trách

06 giờ làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Bộ phận Văn thư Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

04 giờ làm việc

Bước 7

- Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

(96 giờ) 12 ngày làm việc

 

Quy trình số: 05A

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

(Thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét (scan) hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; chuyển hồ sơ về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và giải quyết (tiếp nhận và phân công công chức xem xét, giải quyết)

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

04 giờ làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp

42 giờ làm việc

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Sở Lao động- TB&XH được phân công phụ trách phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

04 giờ làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả, trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Lao động-TB&XH

06 giờ làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả liên thông trình UBND tỉnh (bản điện tử, bản giấy)

Bộ phận Văn thư Sở Lao động- TB&XH

03 giờ làm việc

Bước 7

Xem xét, thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh duyệt, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

Chuyên viên Phòng Khoa giáo - Văn xã

32 giờ làm việc

Bước 8

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 9

- Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

(96 giờ) 12 ngày làm việc

 

Quy trình số: 05B

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

(Thuộc Sở LĐTBXH)

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét (scan) hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; chuyển hồ sơ về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

04 giờ làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và giải quyết (tiếp nhận và phân công công chức xem xét, giải quyết)

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

06 giờ làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp

70 giờ làm việc

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Sở Lao động- TB&XH được phân công phụ trách ký phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

06 giờ làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Lao động-TB&XH được phân công phụ trách

06 giờ làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Bộ phận Văn thư Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

04 giờ làm việc

Bước 7

- Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

(96 giờ) 12 ngày làm việc

 

Quy trình số: 06A

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

(Thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét (scan) hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; chuyển hồ sơ về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và giải quyết (tiếp nhận và phân công công chức xem xét, giải quyết)

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

04 giờ làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp

42 giờ làm việc

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Sở Lao động- TB&XH được phân công phụ trách phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

04 giờ làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả, trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Lao động-TB&XH

06 giờ làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả liên thông trình UBND tỉnh (bản điện tử, bản giấy)

Bộ phận Văn thư Sở Lao động- TB&XH

03 giờ làm việc

Bước 7

Xem xét, thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh duyệt, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

Chuyên viên Phòng Khoa giáo - Văn xã

32 giờ làm việc

Bước 8

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 9

- Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

(96 giờ) 12 ngày làm việc

 

Quy trình số: 06B

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

(Thuộc Sở LĐTBXH)

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét (scan) hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; chuyển hồ sơ về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

04 giờ làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và giải quyết (tiếp nhận và phân công công chức xem xét, giải quyết)

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

06 giờ làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp

70 giờ làm việc

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Sở Lao động- TB&XH được phân công phụ trách ký phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

06 giờ làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Lao động-TB&XH được phân công phụ trách

06 giờ làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Bộ phận Văn thư Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

04 giờ làm việc

Bước 7

- Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

(96 giờ) 12 ngày làm việc

 

Quy trình số: 07

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét (scan) hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; chuyển hồ sơ về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

04 giờ làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và giải quyết (tiếp nhận và phân công công chức xem xét, giải quyết)

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

06 giờ làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp

70 giờ làm việc

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Sở Lao động- TB&XH được phân công phụ trách ký phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

06 giờ làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Lao động-TB&XH được phân công phụ trách

06 giờ làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Bộ phận Văn thư Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

04 giờ làm việc

Bước 7

- Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

(96 giờ) 12 ngày làm việc

 

Quy trình số: 08

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục: chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét (scan) hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; chuyển hồ sơ về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

04 giờ làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và giải quyết (tiếp nhận và phân công công chức xem xét, giải quyết)

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

06 giờ làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp

70 giờ làm việc

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Sở Lao động- TB&XH được phân công phụ trách ký phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

06 giờ làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Lao động-TB&XH được phân công phụ trách

06 giờ làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Bộ phận Văn thư Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

04 giờ làm việc

Bước 7

- Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

(96 giờ) 12 ngày làm việc

 

Quy trình số: 09

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét (scan) hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; chuyển hồ sơ về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

04 giờ làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và giải quyết (tiếp nhận và phân công công chức xem xét, giải quyết)

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

06 giờ làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp

70 giờ làm việc

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Sở Lao động- TB&XH được phân công phụ trách ký phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

06 giờ làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Lao động-TB&XH được phân công phụ trách

06 giờ làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Bộ phận Văn thư Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

04 giờ làm việc

Bước 7

- Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

(96 giờ) 12 ngày làm việc

 

Quy trình số: 10

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét (scan) hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; chuyển hồ sơ về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

04 giờ làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và giải quyết (tiếp nhận và phân công công chức xem xét, giải quyết)

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

06 giờ làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp

70 giờ làm việc

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Sở Lao động- TB&XH được phân công phụ trách ký phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp

06 giờ làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Lao động-TB&XH được phân công phụ trách

06 giờ làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Bộ phận Văn thư Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

04 giờ làm việc

Bước 7

- Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động-TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

(96 giờ) 12 ngày làm việc

II. LĨNH VỰC VIỆC LÀM (02 TTHC)

Quy trình số: 01

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC:

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Người lao động và người sử dụng lao động

 

 

Bước 1

Người lao động gửi đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho doanh nghiệp để tổng hợp.

Người lao động

Không quy định thời gian

Bước 2

- Doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và niêm yết công khai tại nơi làm việc.

- Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định trong vòng 02 ngày làm việc.

- Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Người sử dụng lao động

24 giờ làm việc (03 ngày) hoặc 40 giờ làm việc (05 ngày)

II

Bảo hiểm xã hội huyện (02 ngày làm việc (16 giờ))

 

 

Bước 3

Cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động và gửi doanh nghiệp

Cơ quan Bảo hiểm xã hội

16 giờ làm việc

III

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (02 ngày làm việc (16 giờ))

 

 

Bước 4

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 5

Nhận hồ sơ và giải quyết (tiếp nhận và phân công công chức xem xét, giải quyết)

Lãnh đạo Phòng Lao động-TBXH

02 giờ làm việc

Bước 6

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Lao động-TBXH

04 giờ làm việc

Bước 7

Hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Lao động-TBXH

02 giờ làm việc

Bước 8

Lãnh đạo UBND huyện, thành phố phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 9

Vào sổ văn bản, ký số, đóng dấu, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông trình UBND tỉnh Cao Bằng (bản điện tử và bản giấy)

Bộ phận Văn thư Ủy ban nhân dân cấp huyện

02 giờ làm việc

IV

Ủy ban nhân dân tỉnh (02 ngày làm việc (16 giờ))

 

 

Bước 10

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công Chuyên viên xử lý.

Bộ phận Văn thư UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

06 giờ làm việc

Bước 11

Xem xét, thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng duyệt, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

08 giờ làm việc

Bước 12

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Ủy ban nhân dân huyện đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

72 giờ làm việc (09 ngày) hoặc 88 giờ làm việc (11 ngày)

Quy trình số: 02

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC:

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Người lao động và người sử dụng lao động

  

Bước 1

Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà gửi người sử dụng lao động tổng hợp.

Người lao động

Không quy định thời gian

Bước 2

Người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, người sử dụng lao động tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định trong vòng 02 ngày làm việc.

Trường hợp người sử dụng lao động là hộ kinh doanh thì gửi kèm theo đề nghị hỗ trợ liền thuê nhà của người lao động theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Trước ngày 15 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Người sử dụng lao động

24 giờ làm việc (03 ngày) hoặc 40 giờ làm việc (05 ngày)

II

Bảo hiểm xã hội huyện (02 ngày làm việc (16 giờ))

  

Bước 3

Cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động và gửi doanh nghiệp

Cơ quan Bảo hiểm xã hội

16 giờ làm việc

III

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (02 ngày làm việc (16 giờ))

  

Bước 4

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 5

Nhận hồ sơ và giải quyết (tiếp nhận và phân công công chức xem xét, giải quyết)

Lãnh đạo Phòng Lao động-TBXH

02 giờ làm việc

Bước 6

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Lao động-TBXH

04 giờ làm việc

Bước 7

Hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Lao động-TBXH

02 giờ làm việc

Bước 8

Lãnh đạo UBND huyện, thành phố phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 9

Vào sổ văn bản, ký số, đóng dấu, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông trình UBND tỉnh Cao Bằng (bản điện tử và bản giấy)

Bộ phận Văn thư Ủy ban nhân dân cấp huyện

02 giờ làm việc

IV

Ủy ban nhân dân tỉnh (02 ngày làm việc (16 giờ))

  

Bước 10

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công Chuyên viên xử lý.

Bộ phận Văn thư UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

06 giờ làm việc

Bước 11

Xem xét, thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng duyệt, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

08 giờ làm việc

Bước 12

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Ủy ban nhân dân huyện đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Bộ phận Văn thư
Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

72 giờ làm việc (09 ngày) hoặc 88 giờ làm việc (11 ngày)

B. QUY TRÌNH CẤP HUYỆN (03 TTHC)

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP (03 TTHC)

Quy trình số: 01

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập

(Thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện)

 

1. Trường hợp: Thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện

06 giờ làm việc

Bước 3

Thụ lý, giải quyết hồ sơ

Chuyên viên Phòng LĐTBXH cấp huyện

70 giờ làm việc

Bước 4

Xem xét, thẩm định kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện

06 giờ làm việc

Bước 5

Xem xét, phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo UBND cấp huyện được phân công phụ trách

06 giờ làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Bộ phận Văn thư UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa, thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

(96 giờ) 12 ngày làm việc

2. Trường hợp: Thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện

06 giờ làm việc

Bước 3

Thụ lý, giải quyết hồ sơ

Chuyên viên Phòng LĐTBXH cấp huyện

70 giờ làm việc

Bước 4

Xem xét, thẩm định kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện

06 giờ làm việc

Bước 5

Xem xét, phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo UBND cấp huyện được phân công phụ trách

06 giờ làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Bộ phận Văn thư UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa, thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

(96 giờ) 12 ngày làm việc

 

Quy trình số: 02

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

(Thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện)

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện

06 giờ làm việc

Bước 3

Thụ lý, giải quyết hồ sơ

Chuyên viên Phòng LĐTBXH cấp huyện

70 giờ làm việc

Bước 4

Xem xét, thẩm định kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện

06 giờ làm việc

Bước 5

Xem xét, phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo UBND cấp huyện được phân công phụ trách

06 giờ làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Bộ phận Văn thư UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa, thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

(96 giờ) 12 ngày làm việc

 

Quy trình số: 03

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

(Thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện)

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện

06 giờ làm việc

Bước 3

Thụ lý, giải quyết hồ sơ

Chuyên viên Phòng LĐTBXH cấp huyện

70 giờ làm việc

Bước 4

Xem xét, thẩm định kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện

06 giờ làm việc

Bước 5

Xem xét, phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo UBND cấp huyện được phân công phụ trách

06 giờ làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Bộ phận Văn thư UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa, thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

(96 giờ) 12 ngày làm việc

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Kế hoạch 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Kế hoạch 127-KH/TU ngày 11/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Kế hoạch 127-KH/TU ngày 11/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách

văn bản mới nhất

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi