Quyết định 569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------------------        
Số: 569/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh
----------------
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 06 tháng 8 năm 2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tại Tờ trình số 357/TTr-STP ngày 16 tháng 01 năm 2012;
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Căn cứ vào Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, tổ chức, địa phương mình.
Điều 3. Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện các nội dung của Kế hoạch.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                               
- Như điều 5;                                                                                                                                                                                           
- Bộ Tư pháp;                                                                                                                                                                                          
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND.TP;
- Các Báo, Đài thành phố;                                                                
- Các Phòng CV;                                                                              
- Lưu: VP, (NC/K) H.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Lê Minh Trí
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
 
 
KẾ HOẠCH
Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 569/QĐ-UBND
Ngày 07 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố)
----------------------------
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp, các ngành; phải được thực hiện thường xuyên, liên tục với sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
2. Phổ biến, giáo dục pháp luật phải lồng ghép, gắn kết với việc triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án của Trung ương, địa phương, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của các cấp chính quyền thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc.
3. Hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phải được đổi mới thường xuyên; nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phải dựa vào yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, phù hợp với từng đối tượng. Khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.
4. Phổ biến, giáo dục pháp luật phải có tính định hướng cho việc áp dụng và chấp hành pháp luật; chú trọng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được Nhà nước ban hành và có liên quan mật thiết đến đời sống người dân.
II. NỘI DUNG CHỦ YẾU
A. Tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật của Trung ương và thành phố
1. Các văn bản pháp luật cần được tập trung phổ biến trong năm 2012.
a) Phổ biến các văn bản Luật sau:
- Các văn bản Luật đã được Quốc hội ban hành trong năm 2010 và 2011: Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật Người khuyết tật; Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo.
- Các văn bản Luật sẽ được Quốc hội khóa 13 thông qua gồm: Luật Xử lý vi phạm hành chính; Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Công Đoàn (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
b) Tiếp tục và tăng cường phổ biến những chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Kết hợp việc phổ biến văn bản pháp luật với các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua của thành phố. Đặc biệt, gắn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
c) Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong năm 2012, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (gọi tắt là HĐPH) thuộc các sở - ngành, quận - huyện cần chủ động lựa chọn những văn bản quy phạm pháp luật phù hợp để phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên, người lao động và nhân dân ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
2. Các lĩnh vực và đối tượng trọng tâm thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật.
a) Về an toàn giao thông
Xác định năm 2012 là năm thiết lập trật tự, kỷ cương giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông như: Luật giao thông đường bộ năm 2008; Luật Đường sắt; Luật Giao thông đường thủy nội địa và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định về xử lý vi phạm hành chính, xử lý hình sự, trong đó chú trọng phổ biến pháp luật cho các đối tượng là thanh thiếu niên, người lái xe, người tham gia giao thông có hành vi vi phạm xảy ra thường xuyên, đã bị xử lý vi phạm nhiều lần.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xem hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật giao thông của mọi tầng lớp nhân dân, giảm ùn tắc giao thông và xây dựng văn hóa giao thông ở từng tổ dân phố, ấp nhân dân.
b) Về an ninh, trật tự và an toàn xã hội
Tiếp tục phổ biến các quy định pháp luật về an ninh, trật tự và an toàn xã hội, trong đó chú trọng phổ biến các quy định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm an ninh, trật tự, Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội cho các đối tượng như: thanh thiếu niên; học sinh, sinh viên; những người nhập cư; những người có nguy cơ vi phạm pháp luật cao; những người đã cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; những người đã chấp hành xong bản án hình sự của Tòa án…
c) Về bảo vệ môi trường
Thường xuyên phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thuế bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các đối tượng như: các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh; thanh thiếu niên; học sinh, sinh viên; khách du lịch, khách vãng lai, những người nhập cư kinh doanh buôn bán, các tổ chức đoàn thể và khu dân cư trên địa bàn thành phố…
d) Về y tế và phòng, chống HIV/AIDS
Tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật về y tế và phòng chống HIV/AIDS như: Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Nghị định số 69/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS.
đ) Về khiếu nại, tố cáo và tố tụng hành chính
Phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người dân, trong đó chú trọng phổ biến đến các đối tượng người dân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan mật thiết đến việc khiếu nại, tố cáo, khởi kiện vụ án hành chính.
e) Về lao động, việc làm và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
Tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật về lao động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2010 phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2010 đến năm 2012 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bằng việc phổ biến các quy định của pháp luật như: Bộ luật Lao động; Luật Công đoàn sửa đổi; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; các quy định về tiền lương, tiền thưởng; các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm cho đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
B. Tổ chức thực hiện các Kế hoạch, Đề án, Chương trình của Trung ương và địa phương
1. Tiếp tục triển khai thực hiện và tổ chức tổng kết Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước” thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 (ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012); Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2009 đến năm 2012 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).
2. Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015” ban hành kèm Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 4143/KH-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015”.
3. Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 21/5/2009 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham những, Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016; Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
4. Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Tiếp tục tổ chức thực hiện và tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010 đến năm 2012 (ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 23/01/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố).
5. Tiếp tục tổ chức thực hiện và tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2012 (ban hành kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 25/3/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố).
6. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2011 - 2015” (ban hành kèm theo Quyết định số 4759/QĐ-UBND ngày 05/10/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố).
7. Triển khai thực hiện Chương trình “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020” (ban hành kèm theo Quyết định số 4249/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011).
8. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1831/KH-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện “Ngày pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.
III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy định liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
a) Ban hành Chỉ thị về quán triệt và thực hiện Thông tri số 07-TT/TU ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
b) Ban hành Quyết định quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
c) Xây dựng và triển khai Đề án đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
2. Củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
a) Tiến hành rà soát, thống kê, đánh giá hiệu quả của các tổ chức, các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ở sở, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn phục vụ cho việc đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới.
b) Tiến hành thành lập, kiện toàn tổ chức pháp chế ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
c) Kiện toàn, củng cố đội ngũ Hòa giải viên cơ sở theo Chỉ thị 24/2010/CT-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
d) Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn thành phố.
3. Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật
a) Tiếp tục đổi mới, cải tiến biện pháp tuyên truyền miệng, kết hợp tuyên truyền miệng với các hình thức khác như: quay VideoClip minh họa, dựng pa nô, áp phích ở các nơi công cộng, khu dân cư...
b) Đa dạng hóa việc biên soạn các loại tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật như: tài liệu hỏi đáp pháp luật, sách cẩm nang pháp luật, đĩa hình các tiểu phẩm sân khấu, tờ gấp phổ biến pháp luật, đặc biệt là nội dung về an toàn giao thông gửi đến từng tổ dân phố, ấp nhân dân… để làm tài liệu phổ biến trong các cuộc họp tổ dân phố, ấp nhân dân.
c) Tiếp tục và tăng cường phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện các chương trình có nội dung, hình thức thể hiện phong phú, hấp dẫn mang tính định hướng, hướng dẫn dư luận xã hội khi phổ biến thông tin pháp luật.
d) Đổi mới các hình thức thi tìm hiểu pháp luật, các hoạt động giao lưu pháp luật, trả lời pháp luật, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của các đối tượng người dân ở cơ sở.
đ) Tăng cường các hình thức trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng như: người nghèo, người có công với cách mạng, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ em không nơi nương tựa, qua đó, giúp họ bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời từng bước nâng cao hiểu biết pháp luật cho các đối tượng này.
4. Phân công trách nhiệm
a) Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt Thông tri số 07-TT/TU ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Thành ủy về quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
b) Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố
- Tổ chức phối hợp, chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; duy trì hoạt động phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong việc thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương và thành phố.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, quận, huyện thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng các cơ quan, đơn vị có nhiều thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
c) Sở Tư pháp
- Đảm bảo thực hiện tốt vai trò thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.
- Hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện; kiểm tra, sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; định kỳ hàng quý tổ chức đánh giá, nêu rõ những mặt làm được, chưa làm được và những nguyên nhân cụ thể để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
d) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, chính sách pháp luật đối với người có công, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội và các nội dung, đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý.
- Tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010 đến năm 2012 (ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 23/01/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố).
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2011 - 2015” (ban hành kèm theo Quyết định số 4759/QĐ-UBND ngày 05/10/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) và Chương trình “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020” (ban hành kèm theo Quyết định số 4249/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011).
đ) Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai và tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2012 (ban hành kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 25/3/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố).
e) Thanh tra thành phố tiếp tục chủ trì và phối hợp triển khai Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
g) Ban an toàn giao thông thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban - ngành, đoàn thể thành phố tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông cho nhân dân.
h) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố xây dựng các chương trình, chuyên mục thường xuyên đưa thông tin pháp luật đến người dân.
i) Công an thành phố chủ trì và phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
k) Bộ Tư lệnh thành phố tiếp tục phổ biến, giáo dục pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến an ninh, quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân.
l) Sở Tài chính trên cơ sở các quy định của pháp luật về công tác tài chính hướng dẫn nguồn kinh phí cho Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các sở - ngành, quận - huyện để tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố.
m)Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện
- Trên cơ sở Kế hoạch này, chủ động xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Phối hợp với Hội đồng phối hợp thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.
- Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp sở, ngành, Hội đồng phối hợp các cấp. Nâng cao chất lượng nhân sự làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đảm bảo kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chế độ tài chính hiện hành.
- Tiến hành kiểm tra, sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý, 6 tháng, năm và định kỳ báo cáo về Hội đồng phối hợp thành phố.
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                               KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                                         
 
                                                                                                                 Lê Minh Trí
 

thuộc tính Quyết định 569/QĐ-UBND

Quyết định 569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:569/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Trí
Ngày ban hành:07/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Quyết định 569/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi