Quyết định 5444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án Bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ giáo dục và phát triển đời sống tâm sinh lý xã hội cho trẻ em mồ côi bị nhiễm HIV và trẻ mồ côi khuyết tật trong độ tuổi từ 3 đến 15 tuổi hiện đang sinh sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội do tổ chức Pearl S.Buck International - Mỹ tài trợ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 5444/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “BỔ SUNG DINH DƯỠNG, HỖ TRỢ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN ĐỜI SỐNG TÂM SINH LÝ XÃ HỘI CHO TRẺ EM MỒ CÔI BỊ NHIỄM HIV VÀ TRẺ MỒ CÔI KHUYẾT TẬT TRONG ĐỘ TUỔI TỪ 3 ĐẾN 15 TUỔI HIỆN ĐANG SINH SỐNG TẠI CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI” DO TỔ CHỨC PEARL S.BUCK INTERNATIONAL - MỸ TÀI TRỢ.
------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;
Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;
Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2011 của Bộ Tài chính về quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước Thông tư số 109/2007/TT-BTC ngày 10/9/2007 của Bộ Tài chính về quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 9/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố Hà Nội;
Căn cứ Tờ trình số 2736/LĐTBXH-TH ngày 29/9/2014 của Sở Y tế về việc xin tiếp nhận dự ánBổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ giáo dục phát triển đời sống tâm sinh xã hội cho trẻ em mồ côi bị nhiễm HIV trẻ mồ côi khuyết tật trong độ tuổi 3 đến 15 tuổi hiện đang sinh sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Sở Lao động Thương binh Xã hội” do tổ chức Pearl S.Buck International - Mỹ tài trợ;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 1035/BC-KHĐT ngày 15/10/2014 về việc xin phê duyệt tiếp nhận dự án trên,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt văn kiện dự ánBổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ giáo dục phát triển đời sống tâm sinh xã hội cho trẻ em mồ côi bị nhiễm HIV trẻ mồ côi khuyết tật trong độ tuổi 3 đến 15 tuổi hiện đang sinh sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Sở Lao động Thương binh Xã hội” theo những nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ giáo dục phát triển đời sống tâm sinh xã hội cho trẻ em mồ côi bị nhiễm HIV trẻ mồ côi khuyết tật trong độ tuổi 3 đến 15 tuổi hiện đang sinh sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Sở Lao động Thương binh Xã hội.
2. Tổ chức tài trợ: Pearl S.Buck International - Mỹ.
3. Cơ quan chủ quản: Sở Lao động Thương binh Xã hội.
4. Đơn vị thụ hưởng:
- Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội số II Hà Nội.
- Trung tâm Nuôi dưỡng người già trẻ tàn tật.
5. Thời gian thực hiện dự án: từ tháng 9/2014 đến 31/12/2016.
6. Địa điểm thực hiện dự án:
- Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội số II Hà Nội, xã Yên Bái, huyện Ba Vì, Hà Nội.
- Trung tâm Nuôi dưỡng người già trẻ tàn tật, xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội.
7. Mục tiêu dự án: Cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập giúp phát triển tâm sinh xã hội cho trẻ nhiễm HIV trẻ khuyết tật để trẻ có thể tự lập dễ dàng hòa nhập o đời.
8. Các hoạt động chính của dự án:
- Bổ sung dinh dưỡng cho 100 trẻ bị nhiễm HIV khuyết tật với mức 6 USD/trẻ/tháng.
- Hỗ trợ hành chính cho các cơ sở bảo trợ xã hội.
- Vận động các nguồn tài trợ khác để tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, các hoạt động vui chơi trong các dịp lễ tết.
9. Ngân sách dự án: 19.140 USD (mười chín nghìn một trăm bốn mươi đô la Mỹ) do tổ chức Pearl S.Buck International tài trợ.
Điều 2. Trách nhiệm của chủ dự án các cơ quan có liên quan:
1. Sở Lao động Thương binh Xã hội có trách nhiệm:
- Đảm bảo tính chính xác của hồ sơ xin phê duyệt dự án.
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện tiếp nhận tài trợ đảm bảo hiệu quả tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài các quy định liên quan khác.
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện tiếp nhận tài trợ theo đúng văn kiện dự án cam kết với nhà tài trợ, đảm bảo không liên quan đến vấn đề con nuôi.
- Chỉ đạo các đơn vị thụ hưởng dự án tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài các quy định liên quan khác.
- Thực hiện báo cáo về tiến độ thực hiện dự án theo quy định hiện hành báo cáo UBND Thành phố khi có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
2. Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội số II Hà Nội Trung tâm Nuôi dưỡng người già trẻ tàn tật (đơn vị thụ hưởng dự án) có trách nhiệm:
- Tổ chức thực hiện tiếp nhận tài trợ đảm bảo hiệu quả tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài các quy định liên quan khác.
- Tổ chức thực hiện tiếp nhận tài trợ theo đúng văn kiện dự án cam kết với nhà tài trợ, đảm bảo không liên quan đến vấn đề con nuôi.
- Thực hiện báo cáo về tiến độ thực hiện dự án theo quy định hiện hành báo cáo cơ quan chủ quản khi có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
3. Sở Kế hoạch Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị tiếp nhận tài trợ theo đúng quy định hiện hành về quản lý sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.
4. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chủ khoản viện trợ thực hiện xác nhận viện trợ các thủ tục tài chính khác có liên quan đến việc tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài theo đúng quy định hiện hành.
5. Các cơ quan có liên quan khác của thành phố Hà Nội có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chủ dự án để triển khai dự án thuận lợi, có hiệu quả.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố; Giám đốc các Trung tâm: Chưa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội số II Hà Nội Nuôi dưỡng người già trẻ tàn tật Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC (để b/c);
- UBCTTCPCPNN (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP (để b/c);
- Đ/c PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc;
- Công an TP;
- VPUBNDTP (04);
- Các Sở: KHĐT (02), Ngoại vụ;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

thuộc tính Quyết định 5444/QĐ-UBND

Quyết định 5444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án "Bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ giáo dục và phát triển đời sống tâm sinh lý xã hội cho trẻ em mồ côi bị nhiễm HIV và trẻ mồ côi khuyết tật trong độ tuổi từ 3 đến 15 tuổi hiện đang sinh sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội" do tổ chức Pearl S.Buck International - Mỹ tài trợ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5444/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành:22/10/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi