Quyết định 5394/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận quận, huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi - năm 2013

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------------
Số: 5394/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN QUẬN, HUYỆN DUY TRÌ ĐẠT CHUẨN
PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI - NĂM 2013
-----------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi;
Căn cứ Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 22/7/2010 của UBND Thành phố về việc Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi thành phố Hà Nội đến năm 2015;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo chống mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục bậc trung học Thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo chống mù chữ - phổ cập giáo dục Thành phố) tại tờ trình số 8692/TTr-BCĐ ngày 29/8/2013,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công nhận 13 (mười ba) đơn vị quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực tổ chức thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra và có nhiệm vụ tiếp tục giữ vững, phát huy kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo chống mù chữ, phổ cập giáo dục Thành phố và UBND quận, huyện có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ GD & ĐT (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Ban VHXH - HĐND TP;
- Đài PTTH HN; Báo HNM, KT&ĐT;
- Đ/c CVP, PVP Đ.Đ. Hồng;
- Các phòng: VX, TH;
- Lưu: VT, VX.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 
 
DANH SÁCH
CÁC QUẬN, HUYỆN DUY TRÌ ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP
GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI - NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số: 5394/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2013 của UBND Thành phố)
 
 

STT
Đơn vị
1
Quận Hoàn Kiếm
2
Quận Tây Hồ
3
Quận Long Biên
4
Quận Hoàng Mai
5
Quận Cầu Giấy
6
Quận Hà Đông
7
Quận Thanh Xuân
8
Quận Ba Đình
9
Huyện Từ Liêm
10
Huyện Phúc Thọ
11
Huyện Gia Lâm
12
Huyện Đông Anh
13
Huyện Thanh Trì
Tổng
13 đơn vị

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 5394/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận quận, huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi - năm 2013
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 5394/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 04/09/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực