Quyết định 5123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của Đất nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 5123/QĐ-UBND

Quyết định 5123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của Đất nước" trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5123/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành:26/08/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------
Số: 5123/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN
 VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN,
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC”
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2016
---------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012­;
Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/04/2012 của Thủ tưng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết lun số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đng (khóa XI);
Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-BTP ngày 09/05/2003 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Củng c, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mi, phát triển ca Đt nước" của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013 - 2016;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp, tại Tờ trình số 2020/TTr-STP ngày 14/8/2013,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng c, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của Đất nước” trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2016.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố, Thủ trưởng các S, ban, ngành và đoàn th thành phcó liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
-
TT. Thành ủy, HĐND TP;
- Các đ/c PCT UBNDTP;
-
Đ/c CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng VX, THKT;
- Lưu: VT, VXh;
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc
 
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI,
 PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5123/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2013
của UBND thành phHà Nội)
 
Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ vviệc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Quyết định s1063/QĐ-BTP ngày 09/05/2012 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng ngun nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của Đất nước"; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành phHà Nội về thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị s 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2016; để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án thống nhất đồng bộ và có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng ngun nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đi mới, phát triển của đất nước" trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo sự chủ động của các cấp, các ngành trong việc củng c, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Khc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức, hoạt động của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn thành ph; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng đủ v slượng, bảo đảm về chất lượng, có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn góp phần thực hiện hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Quy hoạch phát trin nguồn nhân lực ngành Tư pháp đến năm 2020.
2. Yêu cầu
- Các hoạt động triển khai Đán phải phù hợp với tình hình thực tin của ngành, địa phương, đơn vị, gắn với thời gian và lộ trình thực hiện cụ thể, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các chương trình, Đ án khác đang được triển khai tại sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phvà quận, huyện, thị xã.
- Các giải pháp trong kế hoạch bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, toàn diện, khả thi, kế tha và phát huy tối đa nguồn lực thực hiện công tác PBGDPL hiện có, bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn PBGDPL ở Thành phố.
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào một số nội dung sau:
1. Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung Kết luận s04-KL/TW của Ban Bí thư; gắn việc triển khai thực hiện Kết luận với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
Kết hợp việc triển khai toàn diện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố, của quận, huyện, thị xã; tập trung triển khai Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, để toàn thể cán bộ công chức và nhân dân Thủ đô nhận thức và vận dụng sâu sắc về công tác PBGDPL.
Cần coi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
2. Tập trung tham mưu, chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao cht lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hp PBGDPL các cấp theo hướng thống nhất đồng bộ, hiệu quả thực sự phát huy vai trò là cơ quan tư vấn cho UBND các cấp về công tác PBGDPL và huy động nguồn lực cho công tác PBGDPL; có chính sách hợp lý đi với các thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các cấp.
3. Trên cơ sở Tổng kết Đán “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của Đất nước” tiếp tục rà soát, chọn lọc để kế thừa, phát huy các kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại, yếu kém, xác định nhu cu, phương hướng, nhiệm vụ và cách thức để triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình mới trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2016.
Tiến hành lồng ghép việc thực hiện đề án trên vào các đề án phổ biến, giáo dục pháp luật đang được triển khai một cách thiết thực, phù hp và hoạt động có hiệu quả.
4. Tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên sâu theo từng lĩnh vực pháp luật; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng cán bộ tham gia công tác PBGDPL:
- UBND các quận, huyện, thxã bố trí đủ cán bộ để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL tại đơn vị quản lý về công tác PBGDPL các cấp; tại các tổ chức pháp chế của các sở, ngành thành phố cần btrí nhân sự cụ thể phụ trách công tác PBGDPL trong việc tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị thực hiện công tác PBGDPL; Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp định kỳ tổ chức bồi dưỡng, đào tạo về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL, lý luận quan điểm chính trị cho đội ngũ này.
- Nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ Tư pháp; tiếp tục rà soát, kiện toàn và phát triển lực lượng báo cáo viên pháp luật của thành ph, quận, huyện theo hướng chuyên sâu vlĩnh vực pháp luật và được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ PBGDPL; thực hiện củng cố, kiện toàn, đào tạo bồi dưỡng đối với đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật theo quy định tại Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
- Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở như nhóm nòng cốt vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tổ hòa giải cơ sở; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ này; có chính sách hợp lý, động viên, khuyến khích, huy động đội ngũ này tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.
5. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ cấp xã, nhân dân ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người lao động trong các doanh nghiệp; người khuyết tật; nạn nhân của bạo lc gia đình, mua bán người; phạm nhân; học sinh trường giáo dưỡng và người Việt Nam ở nước ngoài.
6. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng và địa bàn, tập trung vào một số lĩnh vực pháp luật quan trọng như an toàn giao thông; đất đai; khiếu nại; tố cáo; tài nguyên và môi trường; bình đẳng giới, an toàn thực phẩm; phòng, chng tệ nạn xã hội; phòng, chống tham nhũng; chú trọng nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình điểm trên thực tế; chủ động sáng tạo, linh hoạt áp dụng các mô hình, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật mới, phù hp; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Cụ thể là:
a) Tchức thực hiện điểm một shình thức phổ biến, giải đáp pháp lut mi phù hp, có hiệu quả. Trong đó, chú trọng việc phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp tại nhà tạm lánh, tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng tại cơ sở, trung tâm học tập cộng đồng,
b) Đa dạng hóa các hình thức phbiến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng phù hp vi từng nhóm đối tượng; tiếp tục củng cố mở rng mạng lưi loa truyn thanh cơ sở ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nâng cao cht lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trên mạng lưới truyền thanh cơ sở,
c) Xây dựng và triển khai các Chương trình, dự án phát triển công nghệ thông tin trong công tác phbiến, giáo dục pháp luật; mở rộng và tăng cường áp dụng mạng internet trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều kiện đnhân dân khai thác thông tin pháp luật miễn phí qua Internet; huy động các ngun lực để đầu tư cho các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu cung cấp dịch vụ trực tuyến trong phổ biến, giáo dục pháp luật.
7. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trưng, các cơ sở đào tạo, bi dưỡng cán bộ của các cơ quan nhà nưc, tổ chức chính trị, tchức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân phù hp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo. Tăng cường đào tạo, bi dưỡng, từng bước chun hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, ging viên dạy môn pháp luật; đi mới nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng và mục tiêu giáo dục, đào tạo. Cn xác định đây là môn học quan trọng, bắt buộc trong chương trình đào tạo giảng dạy đối với tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo.
III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Việc thực hiện Kế hoạch bắt đầu từ năm 2013 và kết thúc vào năm 2016, cụ thể như sau:
1. Giai đoạn I: Từ năm 2013 đến năm 2014
- Năm 2013
+ Xây dựng chi tiết Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, trình UBND Thành phố phê duyệt;
+ Chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án, tp hun việc triển khai Kế hoạch ở Thành phố và các qun, huyện, thị xã;
+ Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện;
+ Tiếp tục củng c, kiện toàn và nâng cao chất lượng mạng lưới nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là mạng lưới cộng tác viên phbiến, giáo dục pháp luật ở cơ s.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình đ, chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật phù hp với đặc điểm tình hình của Thành ph(tập trung vào nhóm đối tượng quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật); chỉ đạo điểm đối với một số đi tượng trực tiếp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
+ Bố trí kinh phí, trang thiết bị cần thiết để thực hiện bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho nguồn nhân lực trong phạm vi thành ph;
+ Biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật để cung cấp cho đội ngũ cán blàm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
+ Tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên của Thành phố.
- Năm 2014
+ Thực hiện việc củng cố, kiện toàn về tổ chức và con người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đối với nhóm đối tượng quản lý công tác phổ biến, giáp dục pháp luật; những người trực tiếp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên trách hoặc kiêm nhiệm; chỉ đạo điểm đối với một số đối tượng trực tiếp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải viên cơ sở và báo cáo viên tuyên huấn của Đảng. Phối hp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cộng tác viên phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở.
+ Tổ chức đánh giá những kết quả, những tác động, chuyển biến từ các hoạt động thực hiện Đán đối với kết quả, chất lượng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
+ Tổ chức Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án.
2. Giai đoạn II: Từ năm 2015 đến hết năm 2016
+ Tiếp tục triển khai đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho các nhóm: Đi tượng quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; những người trực tiếp thực hiện công tác phbiến, giáo dục pháp luật chuyên trách hoặc kiêm nhiệm; những người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của mình, hoặc lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vi các hoạt động xã hội khác.
+ Nhân rộng các nhóm đi tượng đã chỉ đạo điểm ở giai đoạn I;
+ Tổng kết đánh giá hiệu quả của Kế hoạch thực hiện Đề án vào năm 2016.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Ngân sách nhà nước cấp cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo phân cấp ngân sách thành phố và ngân sách của các quận, huyện, thị xã.
Trên cơ sở nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt, cơ quan chủ trì Đán lập dự toán chi tiết từng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
Ngoài ra, các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã có thể huy động thêm các nguồn kinh phí hỗ trợ, tài trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, đồng thời kết hợp với các Chương trình khác để việc triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả.
ng năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch thực hiện các Đ án vPBGDPL của đơn vị mình và lập dự trù kinh phí gửi về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác ph biến, giáo dục pháp luật Thành phố để tổng hợp chuyển Sở Tài chính thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. S Tư pháp
Là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Thành ph, chủ trì hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch tại các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm phù hợp với các mục tiêu của Kế hoạch; định kỳ sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với các tập th, cá nhân có thành tích xut sắc trong tổ chức thực hiện Kế hoạch; trình UBND Thành phquyết định điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vtrong trường hp cn thiết; định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp và UBND Thành phố về kết quả hoạt động ca Kế hoạch này.
Sở Tư pháp chủ trì, phối hp với Sở Nội vụ, Công an Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tiếp tục triển khai thực hiện Đán “Củng c, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phbiến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát trin của đất nước” trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2016. Chỉ đạo, hướng dn, đôn đốc kiểm tra, đánh giá kết quả của Kế hoạch thực hiện đề án trên địa bàn Thành phố.
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm; xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng kế hoạch và tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.
Phi hp với Ban Tuyên giáo Thành ủy trong việc phối hợp các chương trình giáo dục lý luận chính trị với các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật.
Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bố trí cán bộ chuyên trách cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tổ chức pháp chế, cơ quan thông tin đại chúng.
Chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp có chính sách, biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phbiến, giáo dục pháp luật tại địa phương mình và tổ chức thực hiện.
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện đề án ở địa phương; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.
Phi hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch đ trin khai thực hiện Đán “Củng c, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát trin của đất nước” trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2016 và rà soát, khảo sát để có biện pháp, hướng dẫn củng cố, kiện toàn nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố.
3. Công an Thành ph
Phi hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đi mới, phát triển của đất nước” trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2016 trong đội ngũ cán bộ chiến sỹ công an Thủ đô và tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành.
4. Sở Tài chính
Đảm bảo cân đối bố trí ngân sách hàng năm cho các s, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã liên quan triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” trên địa bàn Thành phHà Nội đến năm 2016. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện Đán đảm bảo đúng qui định.
Chủ trì rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành về bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với tình nh thực tế, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.
Chỉ đạo Phòng Tài chính các quận, huyện, thị xã về nguồn kinh phí cấp cho công tác bi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
5. Sở Thông tin và Truyền thông         
Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan củng cố lực lượng phóng viên, biên tập viên chuyên viết về pháp luật ca các báo, đài, trang thông tin điện tử; những người làm việc ở điểm bưu điện văn hóa xã; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiệp vụ báo chí đối với đội ngũ này.
6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lch
Chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường tuyên truyền biểu dương các điểm sáng chấp hành pháp luật, gương người tốt, việc tt; phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật.
Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan thực hiện công tác đào tạo, bồi dưng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ văn hóa cơ sở công tác trong các đội thông tin lưu động, đội chiếu bóng lưu động và hệ thống nhà văn hóa, trung tâm văn hóa.
7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố
Bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn về pháp luật theo dõi, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Hàng năm, bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách để đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị.
8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy
Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư; gắn việc triển khai thực hiện Kết luận với việc thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Kết hợp việc triển khai toàn diện các hoạt động ph biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố, của quận, huyện, thị xã;
Chỉ đạo phối hợp các chương trình giáo dục lý luận chính trị với chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật. Phi hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan thành viên chỉ đạo thực hiện các nội dung của Kế hoạch.
Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật cho lực lượng báo cáo viên tuyên huấn của Đảng; gắn giáo dục pháp luật với giáo dục công dân, giáo dục đạo đức công vụ.
9. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong chủ động phối hợp với Sở Tư pháp tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực là cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Thành ph.
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố
Chủ trì, phối hợp với STư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân Thành phố, Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; Hội Cựu Chiến binh Thành phxây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016". Phi hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn Ban công tác Mặt trận và Tổ hòa giải trong cộng đồng dân cư.
11. Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành ph
Chỉ đạo trong toàn ngành tích cực phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chuyên môn.
Chỉ đạo, hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Kiểm sát viên, Thẩm phán phương pháp, kỹ năng để đội ngũ này tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả hơn.
12. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiện toàn mạng lưới tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; bảo đảm đủ biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện Kế hoạch này phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng thời kỳ. Tiếp tục khuyến khích, thu hút huy động các nguồn lực hỗ trợ và đóng góp cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương.
Trên sở những nhiệm vụ, nội dung công việc chủ yếu trong Kế hoạch này, căn cchức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Giám đốc các s, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị mình trong giai đoạn 2013 - 2016 và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của kế hoạch hàng năm; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo kết quả về UBND Thành phố qua (Sở Tư pháp Hà Nội) vào tháng 11 hàng năm.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của Đất nước" trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 - 2016. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, Sở Tư pháp - Cơ quan chủ trì Đề án có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về UBND Thành phố vào tháng 12 hàng năm và định kỳ tổ chức sơ kết, tng kết đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ, cht lượng, hiệu quả./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi