Quyết định 4686/QĐ-UBND HCM 2017 công bố TTHC thuộc Sở GDĐT

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4686/QĐ-UBND

Quyết định 4686/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4686/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành:01/09/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

________

Số: 4686/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐƯỢC CHUẨN HÓA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2931/TTr-SGDĐT-VP ngày 11 tháng 8 năm 2017 và Sở Tư pháp tại Tờ trình số 7933/TTr-STP ngày 16 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 40 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh.
Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- S Tư pháp (Phòng KSTTHC);
- Sở Thông tin và Truyền thông (Trang Web TP);
-
VPUB: CVP, PVP/VX;
- Phòng VX (2b);
- Trung tâm Côngo;
- Trung tâm Tin học;
- Lưu: VT, (VX-Tri).

CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thành Phong

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

PHẦN I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giáo dục và Đào tạo

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1.

Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

2.

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên

3.

Thủ tục thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục

4.

Thủ tục thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

5.

Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

6.

Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

7.

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

8.

Thủ tục cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

9.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan khác (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Cơ sở giáo dục)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1.

Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

2.

Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập, cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

3.

Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

4.

Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

5.

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học

C. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1.

Thủ tục thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

2.

Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

3.

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

4.

Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

5.

Thủ tục giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

6.

Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

7.

Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

8.

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

9.

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

10.

Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

11.

Thủ tục giải thể hoạt động trường tiểu học

12.

Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

nhayThủ tục "Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu" tại STT 12 Mục C Phần I Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 01/09/2017 bị bãi bỏ bởi Phần B Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 5070/QĐ-UBND ngày 28/11/2019.nhay

13.

Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở

14.

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

15.

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

16.

Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

17.

Thủ tục giải thể hoạt động trường trung học cơ sở

18.

Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

19.

Thủ tục công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

20.

Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

21.

Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã phường, thị trấn

nhayThủ tục "Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã phường, thị trấn" tại STT 21 Mục C Phần I Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 01/09/2017 bị bãi bỏ bởi Phần B Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 5070/QĐ-UBND ngày 28/11/2019.nhay

22.

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

D. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1.

Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

2.

Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

3.

Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục hoạt động giáo dục trở lại

4.

Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

nhayNội dung cụ thể của các thủ tục A.3, A.4 ban hành kèm theo Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND TP HCM bị bãi bỏ bởi Điều 2 Quyết định số 2887/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của Chủ tịch UBND TP HCMnhay
nhayNội dung cụ thể của các thủ tục A.7, A.8, A.9; C.1, C.2, C.3, C.4, C.7, C.8, C.9, C.10, C.11, C.18, C.19 và D.1, D.2, D.3, D.4 ban hành kèm theo Quyết định này bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Quyết định 6046/QĐ-UBND.nhay
nhayNội dung cụ thể của các thủ tục C.12 và C.21 ban hành kèm theo Quyết định này bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Quyết định 5070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01/09/2017.nhay
nhayNội dung cụ thể của "Thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học" ban hành kèm theo Quyết định này bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Quyết định 297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/01/2021.nhay
nhayNội dung cụ thể các thủ tục B.2, B.3, B.4 ban hành kèm theo Quyết định này bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Quyết định 641/QĐ-UBND.nhay
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi