Quyết định 441/QĐ-UBND quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông của SGDĐT Bình Định

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 441/QĐ-UBND

Quyết định 441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:441/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Cao Thắng
Ngày ban hành:14/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Quyết định 441/QĐ-UBND

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 441/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 181/TTr-SGDĐT ngày 07 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 32 thủ tục hành chính liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Phụ lục 1 kèm theo), 20 thủ tục hành chính liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện (Phụ lục 2 kèm theo), 03 thủ tục hành chính liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã (Phụ lục 3 kèm theo) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.
Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: KHĐT, TC, NV, TNMT, SNgV;
- LĐVP UBND tỉnh;
- VNPT Bình Định;
- TT TH-CB;
- Lưu: VT, KSTT, K9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

Phụ lục 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 32 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP TỈNH THUỘC: PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Ban hành theo Qnyet định số: 441/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1

Giải thể Trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân về việc thành lập Trường trung cấp sư phạm)

Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

6,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 3,5 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 3. Cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải

quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

03 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

2

Giải thể Phân hiệu Trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân về việc thành lập phân hiệu)

Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

6,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 3,5 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

 

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 3. Cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

03 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

3

Thành lập Trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc Trường trung học phổ thông

Không quy định

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

8,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 05 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan hiệp y, cơ quan phối hợp (Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 3a. Cơ quan hiệp y (Sở Văn hóa và Thể thao) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo

05 ngày

Bước 3b. Các Cơ quan phối hợp giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

-  Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ đối với Thành lập Trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương;

-  Sở Tài chính, Sở Nội vụ đối với Thành lập lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc Trường trung học phổ thông.

06 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1. Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 3,5 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản, chuyển kết quả đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với trường hợp thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương.

Không quy định

Bước 6. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết, gửi kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh

9,5 ngày

Bước 7. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 8. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

4

Thành lập và công nhận       Hội              đồng

quản trị Trường

Đại học tư thục

Trong 30 ngày làm việc

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

19,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 07 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 06 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 05 ngày.

2.5.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

9,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

5

Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị Trường Đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Trong 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

19,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 07 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 06 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 05 ngày.

2.5.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

9,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

6

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

Trong 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

19,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.  Lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng giáo dục - Giáo dục thường xuyên phân công thụ lý: 1/2 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 09 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Phòng Quản lý chất lượng giáo dục - Giáo dục thường xuyên thông qua kết quả: 08 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 1,5 ngày.

2.5.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

9,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

7

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Không quy định

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

05 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học phân công thụ lý: 1/2 ngày.

2.2.   Chuyên viên các phòng chuyên môn giải quyết: 03 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học thông qua kết quả: 1/2 ngày.

2.4.   Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra: 1/2 ngày.

2.5.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

04 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định thành lập đoàn kiểm tra

26,5 ngày

Bước 4. Kiểm tra và đề nghị UBND tỉnh công nhận

4.1.  Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra: 25 ngày.

4.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học và các Phòng chuyên môn thông qua kết quả kiểm tra: 1/2 ngày.

4.3.   Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận: 1/2 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

3,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

8

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng            cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Không quy định.

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

10 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính phân công thụ lý: 1/2 ngày

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 8 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính thông qua kết quả: 1/2 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 1/2 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến Sở Tài chính: 1/2 ngày

03 ngày

Bước 3a Cơ quan Sở Tài chính phối hợp, giải quyết chuyển lại kết quả cho Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi văn bản đến Văn phòng UBND tỉnh.

03 ngày

Bước 3b. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản chuyển kết quả đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

3,5 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo giải quyết hồ sơ chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

9

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

Không quy định

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

05 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính phân công thụ lý: 1/2 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính thông qua kết quả: 1/2 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 1/2 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến Sở Tài chính: 1/2 ngày.

03 ngày

Bước 3a. Cơ quan Sở Tài chính phối hợp, giải quyết chuyển lại kết quả cho Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi văn bản đến Văn phòng UBND tỉnh.

03 ngày

Bước 3b. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản, ra quyết định cấp kinh phí chuyển kết quả đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

3,5 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm ra quyết định phê duyệt số lượng đối tượng và giao dự toán kinh phí chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

10

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

Không quy định

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

05 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính phân công thụ lý: 1/2 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính thông qua kết quả: 1/2 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 1/2 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến Sở Tài chính: 1/2 ngày

03 ngày

Bước 3a. Cơ quan Sở Tài chính phối hợp, giải quyết chuyển lại kết quả cho Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi văn bản đến Văn phòng UBND tỉnh.

03 ngày

Bước 3b. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản, ra quyết định cấp kinh phí chuyển kết quả đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

3,5 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm ra quyết định phê duyệt số lượng đối tượng và giao dự toán kinh phí chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

11

Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người

10 ngày làm việc

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

04 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính phân công thụ lý: 1/2 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 02 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính thông qua kết quả: 1/2 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến Sở Tài chính.

02 ngày

Bước 3. Cơ quan Sở Tài chính phối hợp, giải quyết chuyển lại kết quả cho Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi văn bản đến Văn phòng UBND tỉnh.

02 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản, ra quyết cấp kinh phí chuyển kết quả đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

1,5 ngày

Bước 5. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm ra quyết định phê duyệt số lượng đối tượng và giao dự toán kinh phí chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

12

Thành lập Trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập Trường trung học phổ thông tư thục

Trong 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

9,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 05 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 02 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): ½ ngày

05 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

05 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 02 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả:

1,5 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

13

Sáp nhập, chia tách Trường trung học phổ thông

Trong 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

9,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 05 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 02 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày

05 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

05 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 02 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả:

1,5 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

14

Giải thể Trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 10/02/2020

6,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

03 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1. Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

15

Thành lập Trường trung        học phổ

thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập Trường trung        học phổ

thông chuyên tư thục

Trong 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

9,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 05 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 02 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

05 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 02 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1,5 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

16

Sáp nhập, chia tách Trường trung học phổ thông chuyên

Trong 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

01 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

9,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 05 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 02 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

05 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 02 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1,5 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

17

Giải thể Trường trung học phổ thông chuyên

Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 10/02/2020

6,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

03 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

18

Thành lập Trường phổ thông dân tộc nội trú

Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

6,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

03 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

19

Sáp nhập, chia tách Trường phổ thông dân tộc nội trú

Trong 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

9,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 05 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 02 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

05 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 02 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1,5 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

20

Giải thể Trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 10/02/2020

6,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày

05 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

03 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sô, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

21

Thành lập Trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập Trường trung cấp sư phạm tư thục

Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 10/02/2020

05 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 1,5 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sô, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

02 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

2,5 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 1/2 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

22

Sáp nhập, chia, tách Trường trung cấp sư phạm

Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 10/02/2020

05 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 1,5 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến

đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

02 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

2,5 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 1/2 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

23

Thành lập phân hiệu Trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu Trường trung cấp sư phạm tư thục

Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 10/02/2020

05 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 1,5 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

02 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

2,5 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 1/2 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sô, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

24

Công nhận Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Trong 120 ngày

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

104 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 94 ngày.

2.3.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học thông qua kết quả: 04 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 05 ngày.

2.5.   Văn thư vào sô, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 01 ngày

15 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sô, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

nhayThủ tục hành chính "Công nhận Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia" ban hành kèm theo Quyết định số 441/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 2.nhay

25

Công nhận Trường tiểu học đạt chuẩn

Quốc gia

Trong 120 ngày

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

104 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 94 ngày.

2.3.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học thông qua kết quả: 04 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 05 ngày.

2.5.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 01 ngày

15 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

nhayThủ tục hành chính "Công nhận Trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia" ban hành kèm theo Quyết định số 441/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 2.nhay

26

Đề       nghị           miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên

Không quy định

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

12 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính phân công thụ lý: 1/2 ngày

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 10 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính thông qua kết quả: 1/2 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến Sở Tài chính.

03 ngày

Bước 3a. Cơ quan Sở Tài chính phối hợp, giải quyết chuyển lại kết quả cho Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi văn bản đến Văn phòng UBND tỉnh

03 ngày

Bước 3b. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản, ra quyết định cấp kinh phí chuyển kết quả đến Sở Giáo dục và Đào tạo

3,5 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm ra quyết định phê duyệt số lượng đối tượng và giao dự toán kinh phí chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

27

Công nhận Trường trung học đạt chuẩn Quốc gia

Trong 120 ngày làm việc

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

19 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.  Phòng Giáo dục Trung học phối hợp Phòng Quản lý chất lượng giáo dục - Giáo dục thường xuyên thực hiện xử lý hồ sơ: 04 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 14 ngày.

2.3.   Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định thành lập đoàn kiểm tra: 01 ngày.

80 ngày

Bước 3. Đoàn đánh giá ngoài tiến hành lập kế hoạch và triển khai các bước trong quy trình đánh giá ngoài trường trung học

06 ngày

Bước 4.

4.1.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 05 ngày.

4.2.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 01 ngày

14 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

28

Phê duyệt liên kết giáo dục

Trong 40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 4167/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

9,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.  Lãnh đạo Phòng Phòng Quản lý chất lượng giáo dục

-  Giáo dục thường xuyên phân công thụ lý: 1/2 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 04 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Phòng Quản lý chất lượng giáo dục

-  Giáo dục thường xuyên thông qua kết quả: 03 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 1,5 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến Bộ Giáo dục và Đào tạo: 1/2 ngày

Không quy định

Bước 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

05 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Phòng Quản lý chất lượng giáo dục - Giáo dục thường xuyên thông qua kết quả: 02 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 1,5 ngày.

4.4.  Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 1/2 ngày

29

Chấm       dứt hoạt

động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Trong 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 10/02/2020

20,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 15 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 02 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 02 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ): 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 3. Cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

04 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 1,5 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.  Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 1/2 ngày

30

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 10/02/2020

4,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 01 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các Cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ): 1/2 ngày.

02 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

03 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 1,5 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 1/2 ngày.

4.4.  Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 1/2 ngày.

31

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Trong 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 4167/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

4,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 1,5 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 0,5 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các Cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ): 1/2 ngày

10 ngày

Bước 3. Cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

25 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 14 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 05 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 05 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 01 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

32

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Trong 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 10/02/2020

16 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 12,5 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các Cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ): 1/2 ngày

05 ngày

Bước 3. Cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

3,5 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sô, chuyên kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Phụ lục 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 20 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Ban hành Quyết định số: 441/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

08 ngày làm việc

3,5 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Giáo dục và Đào tạo: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 2 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 1/2 ngày.

1.5.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện: 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

1,5 ngày

Bước 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện phối hợp giải quyết và gửi văn bản cho Văn phòng UBND cấp huyện

01 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản, chuyển kết quả đến Phòng Giáo dục và Đào tạo

02 ngày

Bước 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo giải quyết hồ sơ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện

2

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

10 ngày làm việc

05 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Giáo dục và Đào tạo: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 4 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 1/2 ngày.

1.5.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện: 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

02 ngày

Bước 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp giải quyết và gửi văn bản cho Văn phòng UBND cấp huyện.

01 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản, chuyển kết quả đến Phòng Giáo dục và Đào tạo

02 ngày

Bước 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo giải quyết hồ sơ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện

3

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

14 ngày làm việc

07 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 05 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 1/2 ngày.

1.5.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện: 1/2 ngày.

Quyết định số 4439/QĐ-UBND ngày 28/11/2019

03 ngày

Bước 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện phối hợp giải quyết và gửi văn bản cho Văn phòng UBND cấp huyện.

02 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản, chuyển kết quả đến Phòng Giáo dục và Đào tạo

02 ngày

Bước 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo giải quyết hồ sơ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện

4

Chuyển đổi Trường phổ thông dân tộc bán trú

Không quy định

11 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 8,5 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

03 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết qủa qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

03 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 1,5 ngày.

3.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 01 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

2,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

5

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc Trường tiểu học, Trường trung học cơ sở

Không quy định

08 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 5,5 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan hiệp y, cơ quan phối hợp (Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

05 ngày

Bước 2a. Cơ quan hiệp y (Phòng Văn hóa - Thông tin) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

05 ngày

Bước 2b. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

04 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 2,5 ngày.

3.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua: 01 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

2,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

6

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Không quy định

04 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 02 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả, trình UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra: 1/2 ngày.

1.5.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

03 ngày

Bước 2. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, chuyển kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

20 ngày

Bước 3. Kiểm tra và đề nghị UBND huyện công nhận

3.1.  Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra: 19 ngày.

3.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo trình UBND huyện ra quyết định công nhận: 1/2 ngày

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

2,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

7

Giải thể Trường mẫu giáo, Trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

04 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 1,5 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

02 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

02 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

3.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 1/2 ngày.

3.3. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

1,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình

Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

8

Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập

Trong 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

15 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 12,5 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

05 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

05 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 3,5 ngày.

3.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 01 ngày

3.3. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

9

Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non dân lập

Trong 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

15 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 12,5 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

05 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

05 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1. Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 3,5 ngày.

3.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 01 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

10

Thành lập Trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập Trường trung học cơ sở tư thục

Trong 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

09 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 6,5 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

03 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

08 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 6,5 ngày.

3.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 01 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

11

Sáp nhập, chia, tách Trường trung học cơ sở

Trong 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

09 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 6,5 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

03 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

08 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 6,5 ngày.

3.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 01 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

12

Giải thể Trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

7,5 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 05 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

03 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

6,5 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 05 ngày.

3.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 01 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

2,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

13

Thành lập Trường phổ thông dân tộc bán trú

Trong 35 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

07 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 4,5 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

03 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

05 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 3,5 ngày.

3.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 01 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

19,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

14

Sáp nhập, chia, tách Trường phổ thông dân tộc bán trú

Trong 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

09 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 6,5 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 1 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

03 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

08 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 6,5 ngày.

3.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 1 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

15

Thành lập Trường tiểu học công lập, cho phép thành lập Trường tiểu học tư thục

Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

6,5 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 04 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

02 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

6,5 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 5 ngày.

3.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 1 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

16

Sáp nhập, chia, tách Trường tiểu học

Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

6,5 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 04 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

02 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

6,5 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 05 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 01 ngày.

4.3. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

17

Giải thể Trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trường tiểu học)

Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

6,5 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 4 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

02 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

6,5 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1. Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 05 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 01 ngày.

4.3. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

18

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng

Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

05 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 1/2 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

02 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

03 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 2 ngày.

3.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 1/2 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

19

Thành lập Trường mẫu giáo, Trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập Trường mẫu giáo, Trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Trong 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

05 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 1/2 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

05 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

10 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 8,5 ngày.

3.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 01 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

20

Sáp nhập, chia, tách Trường mẫu giáo, Trường mầm non, nhà trẻ

Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

05 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 1/2 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

05 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

05 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 3,5 ngày.

3.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 01 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

19

Thành lập Trường mẫu giáo, Trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập Trường mẫu giáo, Trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Trong 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

05 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 1/2 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

05 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

10 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 8,5 ngày.

3.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 01 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

10

Thành lập Trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập Trường trung học cơ sở tư thục

Trong 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

09 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 6,5 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

03 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

08 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 6,5 ngày.

3.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 01 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

Phụ lục 3

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP XÃ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 441/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Không quy định

05 ngày

Bước 1. UBND cấp xã

1.1.  Bộ phận Một cửa cấp xã: 1/2 ngày.

1.2.  Công chức Văn hóa - Xã hội giải quyết: 2,5 ngày.

1.3.  Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt: 01 ngày.

1.4.   Văn thư vào sổ, chuyển văn bản đến Phòng Giáo dục và Đào tạo: 01 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

10 ngày

Bước 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

2.1.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 7,5 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 1 ngày.

2.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp xã: 01 ngày.

05 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND cấp xã giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký duyệt văn bản, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp xã.

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

05 ngày

Bước 1. UBND cấp xã

1.1.  Bộ phận Một cửa cấp xã: 1/2 ngày.

1.2.  Công chức Văn hóa - Xã hội giải quyết: 2,5 ngày.

1.3.  Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt: 01 ngày.

1.4.   Văn thư vào sổ, chuyển văn bản đến Phòng Giáo dục và Đào tạo: 01 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

10 ngày

Bước 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

2.1.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 7,5 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp xã: 01 ngày.

05 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND cấp xã giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký duyệt văn bản, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp xã.

3

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

05 ngày

Bước 1. UBND cấp xã

1.1. Bộ phận Một cửa cấp xã: 1/2 ngày.

1.2.  Công chức Văn hóa - Xã hội giải quyết: 2,5 ngày.

1.3.  Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt: 01 ngày.

1.4.   Văn thư vào sổ, chuyển văn bản đến Phòng Giáo dục và Đào tạo: 01 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

10 ngày

Bước 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

2.1.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 7,5 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp xã: 01 ngày.

05 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND cấp xã giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký duyệt văn bản, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp xã.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 441/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 181/TTr-SGDĐT ngày 07 tháng 02 năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 32 thủ tục hành chính liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Phụ lục 1 kèm theo), 20 thủ tục hành chính liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện (Phụ lục 2 kèm theo), 03 thủ tục hành chính liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã (Phụ lục 3 kèm theo) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: KHĐT, TC, NV, TNMT, SNgV;
- LĐVP UBND tỉnh;
- VNPT Bình Định;
- TT TH-CB;
- Lưu: VT, KSTT, K9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

 

Phụ lục 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 32 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP TỈNH THUỘC: PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Ban nh theo Qnyet định số: 441/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1

Giải thể Trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân về việc thành lập Trường trung cấp sư phạm)

Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

6,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 3,5 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 3. Cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải

quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

03 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

2

Giải thể Phân hiệu Trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân về việc thành lập phân hiệu)

Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

6,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 3,5 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

 

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 3. Cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

03 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

3

Thành lập Trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc Trường trung học phổ thông

Không quy định

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

8,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 05 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan hiệp y, cơ quan phối hợp (Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 3a. Cơ quan hiệp y (Sở Văn hóa và Thể thao) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo

05 ngày

Bước 3b. Các Cơ quan phối hợp giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

-  Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ đối với Thành lập Trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương;

-  Sở Tài chính, Sở Nội vụ đối với Thành lập lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc Trường trung học phổ thông.

06 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1. Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 3,5 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản, chuyển kết quả đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với trường hợp thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương.

Không quy định

Bước 6. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết, gửi kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh

9,5 ngày

Bước 7. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 8. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

4

Thành lập và công nhận       Hội              đồng

quản trị Trường

Đại học tư thục

Trong 30 ngày làm việc

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

19,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 07 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 06 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 05 ngày.

2.5.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

9,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

5

Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị Trường Đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Trong 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

19,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 07 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 06 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 05 ngày.

2.5.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

9,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

6

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

Trong 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

19,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.  Lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng giáo dục - Giáo dục thường xuyên phân công thụ lý: 1/2 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 09 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Phòng Quản lý chất lượng giáo dục - Giáo dục thường xuyên thông qua kết quả: 08 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 1,5 ngày.

2.5.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

9,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

7

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Không quy định

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

05 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học phân công thụ lý: 1/2 ngày.

2.2.   Chuyên viên các phòng chuyên môn giải quyết: 03 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học thông qua kết quả: 1/2 ngày.

2.4.   Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra: 1/2 ngày.

2.5.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

04 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định thành lập đoàn kiểm tra

26,5 ngày

Bước 4. Kiểm tra và đề nghị UBND tỉnh công nhận

4.1.  Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra: 25 ngày.

4.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học và các Phòng chuyên môn thông qua kết quả kiểm tra: 1/2 ngày.

4.3.   Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận: 1/2 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

3,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

8

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng            cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Không quy định.

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

10 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính phân công thụ lý: 1/2 ngày

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 8 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính thông qua kết quả: 1/2 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 1/2 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến Sở Tài chính: 1/2 ngày

03 ngày

Bước 3a Cơ quan Sở Tài chính phối hợp, giải quyết chuyển lại kết quả cho Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi văn bản đến Văn phòng UBND tỉnh.

03 ngày

Bước 3b. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản chuyển kết quả đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

3,5 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo giải quyết hồ sơ chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

9

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

Không quy định

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

05 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính phân công thụ lý: 1/2 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính thông qua kết quả: 1/2 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 1/2 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến Sở Tài chính: 1/2 ngày.

03 ngày

Bước 3a. Cơ quan Sở Tài chính phối hợp, giải quyết chuyển lại kết quả cho Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi văn bản đến Văn phòng UBND tỉnh.

03 ngày

Bước 3b. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản, ra quyết định cấp kinh phí chuyển kết quả đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

3,5 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm ra quyết định phê duyệt số lượng đối tượng và giao dự toán kinh phí chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

10

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

Không quy định

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

05 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính phân công thụ lý: 1/2 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính thông qua kết quả: 1/2 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 1/2 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến Sở Tài chính: 1/2 ngày

03 ngày

Bước 3a. Cơ quan Sở Tài chính phối hợp, giải quyết chuyển lại kết quả cho Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi văn bản đến Văn phòng UBND tỉnh.

03 ngày

Bước 3b. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản, ra quyết định cấp kinh phí chuyển kết quả đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

3,5 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm ra quyết định phê duyệt số lượng đối tượng và giao dự toán kinh phí chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

11

Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người

10 ngày làm việc

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

04 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính phân công thụ lý: 1/2 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 02 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính thông qua kết quả: 1/2 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến Sở Tài chính.

02 ngày

Bước 3. Cơ quan Sở Tài chính phối hợp, giải quyết chuyển lại kết quả cho Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi văn bản đến Văn phòng UBND tỉnh.

02 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản, ra quyết cấp kinh phí chuyển kết quả đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

1,5 ngày

Bước 5. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm ra quyết định phê duyệt số lượng đối tượng và giao dự toán kinh phí chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

12

Thành lập Trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập Trường trung học phổ thông tư thục

Trong 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

9,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 05 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 02 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): ½ ngày

05 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

05 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 02 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả:

1,5 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

13

Sáp nhập, chia tách Trường trung học phổ thông

Trong 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

9,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 05 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 02 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày

05 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

05 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 02 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả:

1,5 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

14

Giải thể Trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 10/02/2020

6,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

03 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1. Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

15

Thành lập Trường trung        học phổ

thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập Trường trung        học phổ

thông chuyên tư thục

Trong 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

9,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 05 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 02 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

05 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 02 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1,5 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

16

Sáp nhập, chia tách Trường trung học phổ thông chuyên

Trong 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

01 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

9,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 05 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 02 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

05 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 02 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1,5 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

17

Giải thể Trường trung học phổ thông chuyên

Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 10/02/2020

6,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

03 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

18

Thành lập Trường phổ thông dân tộc nội trú

Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

6,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

03 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

19

Sáp nhập, chia tách Trường phổ thông dân tộc nội trú

Trong 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

9,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 05 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 02 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

05 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 02 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1,5 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

20

Giải thể Trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 10/02/2020

6,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 03 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày

05 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

03 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sô, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

21

Thành lập Trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập Trường trung cấp sư phạm tư thục

Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 10/02/2020

05 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 1,5 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sô, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

02 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

2,5 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 1/2 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

22

Sáp nhập, chia, tách Trường trung cấp sư phạm

Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 10/02/2020

05 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 1,5 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến

đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

02 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

2,5 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 1/2 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

23

Thành lập phân hiệu Trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu Trường trung cấp sư phạm tư thục

Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 10/02/2020

05 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 1,5 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ): 1/2 ngày.

02 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

2,5 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 1/2 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sô, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

24

Công nhận Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Trong 120 ngày

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

104 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 94 ngày.

2.3.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học thông qua kết quả: 04 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 05 ngày.

2.5.   Văn thư vào sô, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 01 ngày

15 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sô, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

25

Công nhận Trường tiểu học đạt chuẩn

Quốc gia

Trong 120 ngày

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

104 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 94 ngày.

2.3.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học thông qua kết quả: 04 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 05 ngày.

2.5.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 01 ngày

15 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

26

Đề       nghị           miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên

Không quy định

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

12 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính phân công thụ lý: 1/2 ngày

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 10 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính thông qua kết quả: 1/2 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến Sở Tài chính.

03 ngày

Bước 3a. Cơ quan Sở Tài chính phối hợp, giải quyết chuyển lại kết quả cho Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi văn bản đến Văn phòng UBND tỉnh

03 ngày

Bước 3b. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản, ra quyết định cấp kinh phí chuyển kết quả đến Sở Giáo dục và Đào tạo

3,5 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm ra quyết định phê duyệt số lượng đối tượng và giao dự toán kinh phí chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

27

Công nhận Trường trung học đạt chuẩn Quốc gia

Trong 120 ngày làm việc

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

19 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.  Phòng Giáo dục Trung học phối hợp Phòng Quản lý chất lượng giáo dục - Giáo dục thường xuyên thực hiện xử lý hồ sơ: 04 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 14 ngày.

2.3.   Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định thành lập đoàn kiểm tra: 01 ngày.

80 ngày

Bước 3. Đoàn đánh giá ngoài tiến hành lập kế hoạch và triển khai các bước trong quy trình đánh giá ngoài trường trung học

06 ngày

Bước 4.

4.1.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 05 ngày.

4.2.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 01 ngày

14 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

28

Phê duyệt liên kết giáo dục

Trong 40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 4167/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

9,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.  Lãnh đạo Phòng Phòng Quản lý chất lượng giáo dục

-  Giáo dục thường xuyên phân công thụ lý: 1/2 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 04 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Phòng Quản lý chất lượng giáo dục

-  Giáo dục thường xuyên thông qua kết quả: 03 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 1,5 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến Bộ Giáo dục và Đào tạo: 1/2 ngày

Không quy định

Bước 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

05 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Phòng Quản lý chất lượng giáo dục - Giáo dục thường xuyên thông qua kết quả: 02 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 1,5 ngày.

4.4.  Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 1/2 ngày

29

Chấm       dứt hoạt

động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Trong 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 10/02/2020

20,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 15 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 02 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 02 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ): 1/2 ngày.

05 ngày

Bước 3. Cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

04 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 1,5 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.  Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 1/2 ngày

30

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 10/02/2020

4,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 01 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các Cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ): 1/2 ngày.

02 ngày

Bước 3. Các cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

03 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 1,5 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 1/2 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 1/2 ngày.

4.4.  Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 1/2 ngày.

31

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Trong 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 4167/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

4,5 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 1,5 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 0,5 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các Cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ): 1/2 ngày

10 ngày

Bước 3. Cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

25 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 14 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 05 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 05 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 01 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

32

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Trong 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 10/02/2020

16 ngày

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thâm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1.   Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2.  Chuyên viên giải quyết: 12,5 ngày.

2.3.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

2.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các Cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ): 1/2 ngày

05 ngày

Bước 3. Cơ quan phối hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

3,5 ngày

Bước 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2.  Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thông qua kết quả: 01 ngày.

4.3.  Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sô, chuyên kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

 

 

Phụ lục 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 20 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Ban hành Quyết định số: 441/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

08 ngày làm việc

3,5 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Giáo dục và Đào tạo: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 2 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 1/2 ngày.

1.5.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện: 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

1,5 ngày

Bước 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện phối hợp giải quyết và gửi văn bản cho Văn phòng UBND cấp huyện

01 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản, chuyển kết quả đến Phòng Giáo dục và Đào tạo

02 ngày

Bước 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo giải quyết hồ sơ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện

2

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

10 ngày làm việc

05 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Giáo dục và Đào tạo: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 4 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 1/2 ngày.

1.5.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện: 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

02 ngày

Bước 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp giải quyết và gửi văn bản cho Văn phòng UBND cấp huyện.

01 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản, chuyển kết quả đến Phòng Giáo dục và Đào tạo

02 ngày

Bước 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo giải quyết hồ sơ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện

3

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

14 ngày làm việc

07 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 05 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 1/2 ngày.

1.5.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện: 1/2 ngày.

Quyết định số 4439/QĐ-UBND ngày 28/11/2019

03 ngày

Bước 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện phối hợp giải quyết và gửi văn bản cho Văn phòng UBND cấp huyện.

02 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản, chuyển kết quả đến Phòng Giáo dục và Đào tạo

02 ngày

Bước 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo giải quyết hồ sơ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện

4

Chuyển đổi Trường phổ thông dân tộc bán trú

Không quy định

11 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 8,5 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

03 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết qủa qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

03 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 1,5 ngày.

3.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 01 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

2,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

5

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc Trường tiểu học, Trường trung học cơ sở

Không quy định

08 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 5,5 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan hiệp y, cơ quan phối hợp (Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

05 ngày

Bước 2a. Cơ quan hiệp y (Phòng Văn hóa - Thông tin) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

05 ngày

Bước 2b. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

04 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 2,5 ngày.

3.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua: 01 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

2,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

6

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Không quy định

04 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 02 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả, trình UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra: 1/2 ngày.

1.5.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

03 ngày

Bước 2. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, chuyển kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

20 ngày

Bước 3. Kiểm tra và đề nghị UBND huyện công nhận

3.1.  Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra: 19 ngày.

3.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo trình UBND huyện ra quyết định công nhận: 1/2 ngày

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

2,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

7

Giải thể Trường mẫu giáo, Trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

04 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 1,5 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

02 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

02 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

3.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 1/2 ngày.

3.3. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

1,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình

Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

8

Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập

Trong 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

15 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 12,5 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

05 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

05 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 3,5 ngày.

3.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 01 ngày

3.3. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

9

Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non dân lập

Trong 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

15 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 12,5 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

05 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

05 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1. Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 3,5 ngày.

3.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 01 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

10

Thành lập Trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập Trường trung học cơ sở tư thục

Trong 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

09 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 6,5 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

03 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

08 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 6,5 ngày.

3.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 01 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

11

Sáp nhập, chia, tách Trường trung học cơ sở

Trong 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

09 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 6,5 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

03 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

08 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 6,5 ngày.

3.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 01 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

12

Giải thể Trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

7,5 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 05 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

03 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

6,5 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 05 ngày.

3.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 01 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

2,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

13

Thành lập Trường phổ thông dân tộc bán trú

Trong 35 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

07 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 4,5 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 01 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

03 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

05 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 3,5 ngày.

3.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 01 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

19,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

14

Sáp nhập, chia, tách Trường phổ thông dân tộc bán trú

Trong 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

09 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện

1.1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng chuyên môn: 1/2 ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công thụ lý: 1/2 ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 6,5 ngày.

1.4.  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua kết quả: 1 ngày.

1.5.  Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ): 1/2 ngày.

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019

03 ngày

Bước 2. Cơ quan phối hợp (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ) giải quyết, chuyển lại kết quả qua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

08 ngày

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

3.1.  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 6,5 ngày.

3.2.   Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký duyệt: 1 ngày.

3.3.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND cấp huyện: 1/2 ngày.

4,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND cấp huyện giải quyết, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

15