Quyết định 3968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án xây dựng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thực hiện Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế theo Quyết định 3036/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố từ năm học 2015 - 2016

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
Số: 3968/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ QUÝ ĐÔN, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HIỀN, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN DU THỰC HIỆN TRƯỜNG TIÊN TIẾN, THEO XU THẾ HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3036/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TỪ NĂM HỌC 2015 – 2016
----------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiêu chí Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Tài chính tại Tờ trình số 2430/TrLS/GDĐT-TC ngày 06 tháng 8 năm 2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Chấp thuận phê duyệt Đề án xây dựng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thực hiện Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế theo Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố từ năm học 2015 - 2016.
Điều 2. Giao Thủ trưởng các sở - ngành Thành phố, Hiệu trưởng các trường được phê duyệt thực hiện tiêu chí Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, như sau:
1. Về nhiệm vụ chuyên môn: Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp được phê duyệt các nội dung chi tiết để triển khai nội dung Đề án theo đúng các tiêu chuẩn của Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
2. Về cơ chế tài chính:
2.1. Ngân sách nhà nước: được bố trí ngân sách theo định mức đầu tư/học sinh trung học phổ thông theo định mức đầu tư chung của Thành phố giao và các đơn vị tự đảm bảo thực hiện nhu cầu tăng lương theo lộ trình của Chính phủ. Thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên.
2.2. Cơ chế thu học phí: các đơn vị thực hiện mô hình tiên tiến theo xu thế hội nhập được chủ động xây dựng mức thu tương xứng để trang trải chi phí đào tạo như sau:
a) Nguyên tắc xác định mức thu:
- Đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi (không bao gồm các khoản thu chi hộ) không vì mục đích lợi nhuận, phù hợp với khả năng đóng góp của người học, trên nguyên tắc thỏa thuận và không thu một khoản thu nào khác.
- Được tính toán trên cơ sở các khoản chi thực tế theo giờ giảng và các hoạt động chuyên môn đáp ứng các yêu cầu chất lượng của Trường tiên tiến, đầu tư trang thiết bị, tài liệu dạy học.
b) Mức thu bao gồm: (thực hiện từ tháng 9 năm 2015, thu 9 tháng/năm học):
- Học phí chính quy: 120.000 đồng/học sinh tháng.
- Khoản thu còn lại được thỏa thuận để đảm bảo các yêu cầu hoạt động thực hiện mô hình tiên tiến: tổng mức thu thỏa thuận không quá 1.500.000 đồng/học sinh/tháng bao gồm:
+ Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày;
+ Tổ chức tăng cường tiếng Anh;
+ Tổ chức học với giáo viên người nước ngoài;
+ Tổ chức dạy các bộ môn năng khiếu, môn tự chọn;
+ Chương trình kỹ năng sống;
+ Tổ chức chương trình ngoại khóa;
+ Cơ sở vật chất cho mô hình tiên tiến, vật tư thực hành.
c) Về việc sử dụng và quản lý nguồn thu:
- Việc sử dụng: đảm bảo cơ cấu chi sau khi để lại 40% phần học phí chính quy để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại đảm bảo các nội dung chi theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Việc quản lý thu chi, công khai tài chính và thực hiện miễn, giảm (phần học phí chính quy) của khoản thu này được đảm bảo theo quy định hiện hành.
Điều 3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị xây dựng mức thu phù hợp cho từng năm và sử dụng nguồn thu đúng theo quy định hiện hành.
Đối với các trường trên địa bàn lựa chọn xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế từ sau năm học 2015 - 2016 được tiến hành xây dựng hoạt động theo các giai đoạn đã phê duyệt trong Đề án này trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban nhân dân quận - huyện;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu: VT, (VX/Nh)
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án xây dựng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thực hiện Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế theo Quyết định 3036/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố từ năm học 2015 - 2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 3968/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 13/08/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực