Quyết định 374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------
Số: 374/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2015 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thuộc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 181/TTr-SNV ngày 15 tháng 01 năm 2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đạt chất lượng, hiệu quả.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Nội vụ (4b);
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV; TTCB;
- Lưu: VT, (VX/VN) H.
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 
 
KẾ HOẠCH
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2015 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2009
 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
 
 
Thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thuộc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thuộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội theo chức danh, vị trí làm việc đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, quản lý; điều hành và thực thi công vụ cho cán bộ, công chức xã.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng phù hợp với đặc điểm địa bàn, tính chất công việc chuyên môn của cán bộ và từng chức danh công chức chuyên môn của xã đảm bảo nguyên tắc “vừa học, vừa làm” không làm ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ của nhân dân và chính quyền xã.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng:
- Cán bộ chuyên trách xã.
- Công chức xã.
2. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng gồm các chuyên đề sau:
a) Bồi dưỡng về xây dựng cho công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường:
Kiến thức tổng quan về ngành xây dựng và quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn xã; Quy hoạch xây dựng trên địa bàn xã; Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã; Quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường trên địa bàn xã; Công tác thanh kiểm tra; xử lý, xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết khiếu nại tố cáo về xây dựng trên địa bàn xã;
b) Bồi dưỡng về địa chính, môi trường cho công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường:
Kiến thức quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở xã: Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất; Sử dụng và chỉnh lý Bản đồ địa chính; Đăng ký, thống kê đất đai và quản lý hồ sơ địa chính; Thanh tra, kiểm tra tài nguyên và môi trường ở cơ sở;
c) Bồi dưỡng về nông nghiệp, nông thôn cho công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường:
Một số chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về nông nghiệp, nông thôn; Quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp xã; Quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế trên địa bàn cấp xã; Hội nhập quốc tế trong nông nghiệp, nông thôn;
d) Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức xã:
Kiến thức Tin học cơ bản; Tin học văn phòng; Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Mạng và khai thác thông tin trên mạng; Phần mềm mã nguồn mở.
đ) Bồi dưỡng các chức danh chuyên trách Đảng, đoàn thể xã:
Kiến thức, kỹ năng cơ bản về tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị xã trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết trong công tác Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã.
3. Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng: Căn cứ vào nội dung tài liệu do các Bộ - ngành chuyển giao, các sở - ngành, đơn vị liên quan biên soạn lại tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố Hồ Chí Minh, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 01 tháng 3 năm 2015.
4. Giảng viên giảng dạy các lớp bồi dưỡng cho cán bộ chuyên trách, công chức xã là các giảng viên nguồn đã được tham dự các lớp tập huấn do Bộ Nội vụ tổ chức và cán bộ, công chức của các sở, ngành được Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định cử giảng dạy.
5. Thời gian mở lớp: Dự kiến mở các lớp từ quý I năm 2015.
6. Kinh phí: Từ Chương trình mục tiêu Quốc gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Ủy ban nhân dân các huyện: Thông báo và giao nhiệm vụ cho các cán bộ, công chức xã tham dự các lớp theo đúng thông báo nhập học của Sở Nội vụ (100% cán bộ, công chức xã phải tham gia lớp học theo từng chức danh đang giữ). Số lượng và chất lượng học tập của cán bộ, công chức xã sẽ là cơ sở để đánh giá thi đua hàng năm đối với các huyện.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ:
- Chủ trì, phối hợp với các sở - ngành, đơn vị liên quan và các cơ sở đào tạo của Thành phố triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. Thông báo chiêu sinh cán bộ, công chức xã để mở các lớp bồi dưỡng theo thời gian quy định.
- Phối hợp với các sở - ngành, đơn vị liên quan thống nhất chương trình bồi dưỡng đối với từng đối tượng cán bộ, công chức xã, bố trí giảng viên giảng dạy theo chương trình đã được Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn.
- Lập dự toán kinh phí mở các lớp theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.
- Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Nội vụ theo quy định.
2. Học viện Cán bộ Thành phố:
- Tổ chức in ấn tất cả tài liệu các chương trình bồi dưỡng các chức danh cán bộ, công chức xã. Quản lý, cấp phát tài liệu cho học viên. Thanh toán kinh phí in ấn tài liệu.
- Căn cứ Quyết định số 1984/QĐ-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2011, Quyết định số 576/QĐ-BNV ngày 26 tháng 6 năm 2012, Quyết định số 298/QĐ-BNV ngày 03 tháng 4 năm 2012 và Quyết định số 348/QĐ-BNV ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nội vụ để biên soạn giáo trình cho các lớp bồi dưỡng cán bộ chuyên trách và bố trí giảng viên đã được tập huấn để giảng lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức trên.
3. Sở Tài chính:
- Thẩm định dự toán kinh phí mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của Sở Nội vụ và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.
4. Các sở - ngành có liên quan, gồm: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã của Thành phố, lựa chọn nội dung đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phù hợp đặc điểm của Thành phố Hồ Chí Minh;
b) Cử công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia làm giảng viên kiêm nhiệm, tham dự lớp tập huấn và trực tiếp tham gia giảng dạy các chuyên đề liên quan đến chuyên môn của đơn vị.
Trên đây là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và Thủ trưởng các sở - ngành liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 374/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 29/01/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cán bộ-Công chức-Viên chức
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực