Quyết định 3588/QĐ-BCĐ TP.HCM 2021 Bộ tiêu chí đánh giá an toàn COVID-19 đối với giáo dục mầm non, phổ thông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19
__________

Số: 3588/QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời ‘'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2699/TTr-GDĐT ngày 09 tháng 10 năm 2021 và ý kiến của Sở Y tế tại Công văn số 7403/SYT-NVY ngày 09 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1371/QĐ/BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TTTU; TTHĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PCVP;
- Phòng VX, TH, KT;
- Lưu: VT,(VX-TH).

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Lê Hòa Bình

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________


 

BỘ TIÊU CHÍ

Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định 3588/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố)

______________
 

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1): Giáo viên, cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp tại cơ sở giáo dục phải có mã QR xanh có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế HCM hoặc Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC-COVID; trường hợp không có mã QR xanh, xuất trình giấy tờ sau: (1) Là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 06 tháng, hoặc (2) Đã tiêm chủng đủ liều vắc xin phòng COVID-19, hoặc (3) Đã tiêm mũi 1 đối với vắc xin phòng COVID-19 tiêm hai mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm.

- Tỉ lệ 100%:                                                                          : Đạt.

- Tỉ lệ dưới 100%:                                                                  : Không đạt.

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): số lượng trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung tối đa trong một thời điểm tại cơ sở giáo dục mầm non

2.1. Trường mầm non

Số nhóm, lớp và số trẻ trong mỗi nhóm, lớp theo quy định của ngành y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đảm bảo số lượng theo quy định                                         : Đạt.

- Vượt quá số lượng theo quy định                                        : Không đạt.

2.2. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

- Dưới 15 người                                                                     : Đạt.

- Từ 15 người trở lên                                                             : Không đạt.

3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3): Khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong phòng chăm sóc, giáo dục trẻ, phòng làm việc từ 1m trở lên và khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng chăm sóc, giáo dục trẻ, phòng làm việc từ 2m trở lên

- Thực hiện đúng                                                                                     : Đạt.

- Có thời điểm không thực hiện đúng                                                        : Không đạt.

4. Tiêu chí thành phần 4 (TP4): Trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào lớp; có dụng cụ ăn uống sạch riêng biệt cho mỗi người; thực hiện vệ sinh khử khuẩn đồ chơi, bàn ghế, sàn nhà, nhà vệ sinh, khu vực trò chơi ngoài trời đúng quy định

- 01 vòi rửa tay có xà phòng/10 người và mỗi phòng chăm sóc, giáo dục trẻ, phòng làm việc đều có đủ nước rửa tay sát khuẩn và mỗi người có dụng cụ ăn uống sạch riêng biệt; thực hiện vệ sinh khử khuẩn đồ chơi, bàn ghế, sàn nhà, nhà vệ sinh, khu vực trò chơi ngoài trời đúng quy định              : Đạt.

- Không đủ 01 vòi rửa tay có xà phòng/10 người hoặc có phòng chăm sóc, giáo dục trẻ hay phòng làm việc không đủ nước rửa tay sát khuẩn hoặc có người không có dụng cụ ăn uống sạch riêng biệt hoặc không thực hiện vệ sinh khử khuẩn đồ chơi, bàn ghế, sàn nhà, nhà vệ sinh, khu vực trò chơi ngoài trời đúng quy định                                                                                               : Không đạt.

5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5): Giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang khi làm việc tại cơ sở giáo dục (trừ khi ăn, uống)

- Tất cả giáo viên, cán bộ, nhân viên thực hiện đúng             : Đạt.

- Có giáo viên, cán bộ, nhân viên thực hiện không đúng       : Không đạt.

6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6): Trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế khi vào trường/phòng chăm sóc, giáo dục trẻ và được phân luồng, đảm bảo đi một chiều khi vào trường/phòng chăm sóc, giáo dục trẻ và ra về

- Tất cả trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế khi vào trường/phòng học và được phân luồng, đảm bảo đi một chiều khi vào trường/phòng học và ra về : Đạt.

- Có trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên không được kiểm tra nhiệt độ hoặc không khai báo y tế độ khi vào trường/phòng học hoặc không được phân luồng, đảm bảo đi một chiều khi vào trường/phòng học và ra về     : Không đạt.

7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Phòng chăm sóc, giáo dục trẻ, phòng cách ly và phương án phòng, chống dịch COVID-19

- Phòng chăm sóc, giáo dục trẻ thông khí tốt và có phòng cách ly đúng quy định và đã tổ chức diễn tập phương án phòng, chống dịch COVID-19 khi có trường hợp nhiễm COVID-19 tại đơn vị : Đạt.

- Phòng chăm sóc, giáo dục trẻ không thông khí tốt hoặc không có phòng cách ly đúng quy định hoặc chưa tổ chức diễn tập phương án phòng, chống dịch COVID-19 khi có trường hợp nhiễm COVID-19 tại đơn vị          : Không đạt.

8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8): Tổ An toàn COVID-19

- Thành lập các Tổ An toàn COVID-19 và tổ chức làm việc hàng ngày tại đơn vị : Đạt.

Không thành lập các Tổ An toàn COVID-19 hoặc không tổ chức làm việc hàng ngày tại đơn vị   : Không đạt.

9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Tổ chức hoạt động bán trú, căn tin, xe đưa rước

- Không tổ chức hoạt động hoặc tổ chức hoạt động bán trú, căn tin, xe đưa rước đảm bảo phòng, chống dịch đúng quy định               : Đạt.

- Tổ chức hoạt động bán trú hoặc căn tin hoặc xe đưa rước có thời điểm không đảm bảo phòng, chống dịch đúng quy định                              : Không đạt.

10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10): Cơ sở giáo dục mầm non tổ chức hoạt động sau 16 giờ 30 phút

- Không tổ chức hoạt động hoặc tổ chức hoạt động sau 16 giờ 30 phút đảm bảo phòng, chống dịch đúng quy định                                                : Đạt.

- Tổ chức hoạt động sau 16 giờ 30 phút có thời điểm không đảm bảo phòng, chống dịch đúng quy định                                                                : Không đạt.

11. ĐÁNH GIÁ

- Đạt 8-10 tiêu chí thành phần: Mức độ an toàn cao (cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ);

- Đạt 6-7 tiêu chí thành phần: Mức độ an toàn (cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; trong vòng 48h phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 8 tiêu chí thành phần);

- Đạt dưới 6 tiêu chí thành phần: Chưa đảm bảo an toàn (cơ sở giáo dục không được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 6 tiêu chí thành phần mới được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ)./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

BỘ TIÊU CHÍ

Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định 3588/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố)

________________

 

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1): Giáo viên, cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp tại cơ sở giáo dục phải có mã QR xanh có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế HCM hoặc Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC-COVID; trường hợp không có mã QR xanh, xuất trình giấy tờ sau: (1) Là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 06 tháng, hoặc (2) Đã tiêm chủng đủ liều vắc xin phòng COVID-19, hoặc (3) Đã tiêm mũi 1 đối với vắc xin phòng COVID-19 tiêm hai mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm

- Tỉ lệ 100%                                                                                            : Đạt.

- Tỉ lệ dưới 100%                                                                                    : Không đạt.

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): số lượng học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung tối đa trong một thời điểm tại cơ sở giáo dục phổ thông

Số lớp và số học sinh trong mỗi lớp theo số lượng quy định của ngành y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đảm bảo số lượng theo quy định                                                           : Đạt.

- Vượt quá số lượng theo quy định                                                           : Không đạt.

3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3): Khoảng cách học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong phòng học, phòng thi, phòng làm việc từ 1m trở lên và khoảng cách học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng học, phòng thi, phòng làm việc từ 2m trở lên

- Thực hiện đúng                                                                                     : Đạt.

- Có thời điểm không thực hiện đúng                                                        : Không đạt.

4. Tiêu chí thành phần 4 (TP4): Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào lớp, có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt cho mỗi người; thực hiện vệ sinh khử khuẩn bàn ghế, sàn nhà, nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập đúng quy định

- 01 vòi rửa tay có xà phòng/30 người và mỗi phòng học, phòng làm việc đều có đủ nước rửa tay sát khuẩn, mỗi người có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt và thực hiện vệ sinh khử khuẩn bàn ghế, sàn nhà, nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập (nếu có) đúng quy định                                                                      : Đạt.

- Không đủ 01 vòi rửa tay có xà phòng/30 người hoặc có phòng học hay phòng làm việc không có đủ nước rửa tay sát khuẩn hoặc có người không có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt hoặc không thực hiện vệ sinh khử khuẩn bàn ghế, sàn nhà, nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập (nếu có) đúng quy định : Không đạt.

5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5): Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang khi làm việc, học tập tại cơ sở giáo dục (trừ khi ăn, uống)

- Tất cả học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên thực hiện đúng:            Đạt.

- Có học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên thực hiện không đúng        : Không đạt.

6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6): Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế khi vào trường/phòng học và được phân luồng, đảm bảo đi một chiều khi vào trường/phòng học và ra về

- Tất cả học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế khi vào trường/phòng học và được phân luồng, đảm bảo đi một chiều khi vào trường/phòng học và ra về : Đạt.

- Có học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên không được kiểm tra nhiệt độ hoặc không khai báo y tế độ khi vào trường/phòng học hoặc không được phân luồng, đảm bảo đi một chiều khi vào trường/phòng học và ra về      : Không đạt.

7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Phòng học, phòng thi, phòng cách ly và phương án phòng, chống dịch COVID-19

- Phòng học, phòng thi thông khí tốt và phòng cách ly đúng quy định và đã tổ chức diễn tập phương án phòng, chống dịch COVID-19 khi có trường hợp nhiễm COVID-19 tại đơn vị : Đạt.

Phòng học, phòng thi không thông khí tốt hoặc phòng cách ly không đúng quy định hoặc chưa tổ chức diễn tập phương án phòng, chống dịch COVID-19 khi có trường hợp nhiễm COVID-19 tại đơn vị           : Không đạt.

8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8): Tổ An toàn COVID-19

- Thành lập các Tổ An toàn COVID-19 và tổ chức làm việc hàng ngày tại đơn vị   : Đạt.

- Không thành lập các Tổ An toàn COVID-19 hoặc không tổ chức làm việc hàng ngày tại đơn vị               : Không đạt.

9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Tổ chức hoạt động bán trú, căn tin, xe đưa rước

- Không tổ chức hoạt động hoặc tổ chức hoạt động bán trú, căn tin, xe đưa rước đảm bảo phòng, chống dịch đúng quy định                 : Đạt.

- Tổ chức hoạt động bán trú hoặc căn tin hoặc xe đưa rước có thời điểm không đảm bảo phòng, chống dịch đúng quy định                               : Không đạt.

10. Chỉ số thành phần 10 (TP10): Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức hoạt động nội trú

- Không tổ chức hoạt động hoặc tổ chức hoạt động nội trú đảm bảo phòng, chống dịch đúng quy định       : Đạt.

- Tổ chức hoạt động nội trú có thời điểm không đảm bảo phòng, chống dịch đúng quy định: Không đạt.

11. ĐÁNH GIÁ

- Đạt 8-10 tiêu chí thành phần: Mức độ an toàn cao (cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động dạy học);

- Đạt 6-7 tiêu chí thành phần: Mức độ an toàn (cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động dạy học; trong vòng 48h phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 8 tiêu chí thành phần);

- Đạt dưới 6 tiêu chí thành phần: Chưa đảm bảo an toàn (cơ sở giáo dục không được tổ chức hoạt động dạy học; phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 6 tiêu chí thành phần mới được tổ chức hoạt động dạy học)./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

BỘ TIÊU CHÍ

Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định 3588/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố)

______________

 

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (Đạt - Không đạt)

1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1): Giáo viên, cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp tại trung tâm, cơ sở phải có mã QR xanh có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế HCM hoặc Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC-COVID; trường hợp không có mã QR xanh, xuất trình giấy tờ sau: (1) Là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 06 tháng, hoặc (2) Đã tiêm chủng đủ liều vắc xin phòng COVID-19, hoặc (3) Đã tiêm mũi 1 đối với vắc xin phòng COVID-19 tiêm hai mũi ít nhất 14 ngày sau tiêm

- Tỉ lệ 100%                                                                                             : Đạt.

- Tỉ lệ dưới 100%                                                                                     : Không đạt.

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): số lượng học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung tối đa trong một thời điểm tại trung tâm, cơ sở.

- Số lớp và số học viên trong mỗi lớp dưới 50% số lượng tối đa theo quy mô được duyệt khi cấp phép      : Đạt.

- Số lớp hoặc số học viên trong mỗi lớp từ 50% số lượng tối đa theo quy mô được duyệt khi cấp phép      : Không đạt.

3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3): Khoảng cách học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong phòng học, phòng thi, phòng làm việc từ 1m trở lên và khoảng cách học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng học, phòng thi, phòng làm việc từ 2m trở lên

- Thực hiện đúng                                                                                     : Đạt.

- Có thời điểm không thực hiện đúng                                                         : Không đạt.

4. Tiêu chí thành phần 4 (TP4): Học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào lớp, có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt cho mỗi người; thực hiện vệ sinh khử khuẩn bàn ghế, sàn nhà, nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập đúng quy định

- 01 vòi rửa tay có xà phòng/30 người và mỗi phòng học, phòng làm việc đều có đủ nước rửa tay sát khuẩn, mỗi người có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt và thực hiện vệ sinh khử khuẩn bàn ghế, sàn nhà, nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập (nếu có) đúng quy định   : Đạt.

- Không đủ 01 vòi rửa tay có xà phòng/30 người hoặc có phòng học hay phòng làm việc không có đủ nước rửa tay sát khuẩn hoặc có người không có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt hoặc không thực hiện vệ sinh khử khuẩn bàn ghế, sàn nhà, nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập (nếu có) đúng quy định : Không đạt.

5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5): Học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang khi làm việc, học tập tại trung tâm, cơ sở (trừ khi ăn, uống)

- Tất cả học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên thực hiện đúng: Đạt.

- Có học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên thực hiện không đúng: Không đạt.

6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6): Học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế khi vào trung tâm, cơ sở/phòng học và được phân luồng, đảm bảo đi một chiều khi vào trung tâm, cơ sở/phòng học và ra về

- Tất cả học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế khi vào trung tâm, cơ sở/phòng học và được phân luồng, đảm bảo đi một chiều khi vào trung tâm, cơ sở/phòng học và ra về : Đạt.

- Có học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên không được kiểm tra nhiệt hoặc không khai báo y tế độ khi vào trung tâm, cơ sở/phòng học hoặc không được phân luồng, đảm bảo đi một chiều khi vào trung tâm, cơ sở/phòng học và ra về                    : Không đạt.

7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Phòng học, phòng thi, phòng cách ly và phương án phòng, chống dịch COVID-19

- Phòng học, phòng thi thông khí tốt và phòng cách ly đúng quy định và đã tổ chức diễn tập phương án phòng, chống dịch COVID-19 khi có trường hợp nhiễm COVID-19 tại trung tâm, cơ sở: Đạt

- Phòng học, phòng thi không thông khí tốt hoặc phòng cách ly không đúng quy định hoặc chưa tổ chức diễn tập phương án phòng, chống dịch COVID-19 khi có trường hợp nhiễm COVID-19 tại trung tâm, cơ sở: Không đạt.

8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8): Tổ An toàn COVID-19

- Thành lập các Tổ An toàn COVID-19 và tổ chức làm việc hàng ngày tại trung tâm, cơ sở : Đạt.

- Không thành lập các Tổ An toàn COVID-19 hoặc không tổ chức làm việc hàng ngày tại trung tâm, cơ sở : Không đạt.

9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Tổ chức hoạt động căn tin, xe đưa rước

- Không tổ chức hoạt động hoặc tổ chức hoạt động căn tin, xe đưa rước đảm bảo phòng, chống dịch đúng quy định              : Đạt.

- Tổ chức hoạt động căn tin hoặc xe đưa rước có thời điểm không đảm bảo phòng, chống dịch đúng quy định                    : Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ

- Đạt 8-9 tiêu chí thành phần: Mức độ an toàn cao (trung tâm, cơ sở được tổ chức hoạt động dạy học);

- Đạt 6-7 tiêu chí thành phần: Mức độ an toàn (trung tâm, cơ sở được tổ chức hoạt động dạy học; trong vòng 48h phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 8 tiêu chí thành phần);

- Đạt dưới 6 tiêu chí thành phần: Chưa đảm bảo an toàn (trung tâm, cơ sở không được tổ chức hoạt động dạy học; phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 6 tiêu chí thành phần mới được tổ chức hoạt động dạy học)./.

thuộc tính Quyết định 3588/QĐ-BCĐ

Quyết định 3588/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3588/QĐ-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hòa Bình
Ngày ban hành:15/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PEOPLE'S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY

THE STEERING COMMITTEE FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL

______

No. 3588/QD-BCD

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
_____________

Hanoi, October 15, 2021

 

DECISION

On promulgating the set of safety assessment criteria in the COVID-19 prevention and control for early childhood education institutions; general education institutions; foreign language and computing centers; education institutions and units engaged in life skills-based education and extracurricular activities in Ho Chi Minh City

THE HEAD OF HO CHI MINH CITY STEERING COMMITTEE

FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL

 

Pursuant to the Law on Organization of Local Administration dated June 19, 2015; the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases dated November 21, 2007;

Pursuant to the Government's Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021, promulgating the temporary regulation on "Safe and flexible adaptation and effective control over the COVID-19 pandemic";

Pursuant to the Government's Decree No. 101/2010/ND-CP dated September 30, 2010, detailing a number of articles of the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases regarding the application of medical isolation measures, enforced isolation measures and specific anti-epidemic measures during the epidemic period;

Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 447/QD-TTg dated April 1, 2020, on announcement of the COVID-19 pandemic;

Pursuant to the Ministry of Health's Decision No. 4800/QD-BYT dated October 12, 2021, issuing the Interim Guidance for implementation of the Government’s Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021 promulgating the Interim Regulation on “safe and flexible adaptation and effective control over the COVID-19 pandemic”;

Pursuant to the Ministry of Health's Official Dispatch No. 6666/BYT-MT dated August 16, 2021, guiding the COVID-19 prevention and control at agencies and units;

Pursuant to the Decision No. 3201/QD-UBND dated September 1, 2021 of the Chairman of the City People's Committee on consolidating the Ho Chi Minh City Steering Committee for COVID-19 prevention and control;

Pursuant to the Directive No. 18/CT-UBND dated September 30, 2021 of the Chairman of the City People's Committee, on continuing to control and revise COVID-19 prevention and control measures and gradually restore and develop the social economy in Ho Chi Minh City;

At the proposal of the Director of the Municipal Department of Education and Training in the Report No. 2699/TTr-GDDT dated October 9, 2021 and opinions of the Municipal Department of Health in the Official Dispatch No. 7403/SYT-NVY dated October 9, 2021.

 

DECIDES:

 

Article 1. To promulgate the set of safety assessment criteria in the COVID-19 prevention and control for early childhood education institutions; general education institutions; foreign language and computing centers; education institutions and units engaged in life skills-based education and extracurricular activities in Ho Chi Minh City.

Article 2. This Decision takes effect on the date of its signing and replaces the Decision No. 1371/QD/BCD dated April 23, 2020, of the Ho Chi Minh City Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control.

Article 3. The Chief of Office of the Ho Chi Minh City People's Committee, Director of Municipal Department of Health, Director of Municipal Department of Education and Training, heads of relevant departments and branches, chairpersons of People's Committees of Thu Duc city and districts, chairpersons of People's Committees of wards, communes and townships and relevant organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Decision./.

For the Head of Steering Committee

The Deputy Head of Steering Committee

The Vice Chairman of the Municipal People's Committee

LE HOA BINH

 

THE PEOPLE'S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY

THE STEERING COMMITTEE FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL

--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

 

THE SET OF CRITERIA

For safety assessment in the COVID-19 prevention and control for early childhood education institutions in Ho Chi Minh City

(Issued together with the Decision 3588/QD-BCD dated October 15, 2021, of the Head of the Ho Chi Minh City Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control)

____________

 

I. THE SET OF ASSESSMENT CRITERIA

1. Component Criterion 1: Teachers, officials and staff members working directly at education institutions must have a green QR code showing the vaccination history in the Municipal Department of Health's application or the electronic health book or the PC-COVID. In cases where they do not have a green QR code, they are required to present one of the following documents: (1) a certificate showing they have recovered from COVID-19 for less than 6 months, or (2) a written certification showing that they have fully vaccinated for COVID-19, or (3) a written certification showing that they have received one dose of the two-shot COVID-19 vaccine for at least 14 days.

- The rate of 100%: Qualified.

- The rate of below 100%: Unqualified.

2. Component Criterion 2: The maximum number of children, teachers, officials and staff members gathering at the same time in early childhood education institutions

2.1. Early childhood schools

The number of groups, classes and the number of children in each group or class shall comply with regulations of the health sector and the Municipal Department of Education and Training.

- Ensuring the prescribed number: Qualified.

- Exceeding the prescribed number: Unqualified.

2.2. Childcare groups or private pre-primary classes

- Less than 15 persons: Qualified.

- 15 persons or more: Unqualified.

3. Component Criterion 3: The distance between children, teachers, officials and staff members in childcare or education rooms and working rooms must be at least one meter while the distance between children, teachers, officials, staff members outside childcare or education rooms and working rooms must be at least two meters.

- Complying with such regulation: Qualified.

- Failing to comply with such regulation: Unqualified.

4. Component Criterion 4: Children, teachers, officials and staff members shall regularly wash their hands with soap or sanitizer before entering classes; having separate clean eating utensils for each person; cleaning and disinfecting toys, tables and chairs, floors, toilets, outdoor game areas in accordance with regulations.

- Equipping 01 hand washing faucet with soap for 10 persons; having sufficient hand sanitizer in each childcare or education classroom and working room and providing separate clean eating utensils for each person; cleaning and disinfecting toys, tables and chairs, floors, toilets, outdoor game areas in accordance with regulations: Qualified.

- Failing to equip enough 01 hand washing faucet with soap for 10 persons or having childcare or education rooms and working rooms that do not have sufficient hand sanitizer, or having persons that do not have separate clean eating utensils, or failing to clean and disinfect toys, tables and chairs, floors, toilets, outdoor game areas in accordance with regulations: Unqualified.

5. Component Criterion 5: Teachers, officials and staff members shall wear facemasks upon working at education institutions (except for eating and drinking)

- All teachers, officials and staff members comply with such regulation: Qualified.

- There are teachers, officials and staff members failing to comply with such regulation: Unqualified.

6. Component Criterion 6: Children, teachers, officials and staff members shall be checked for their body temperature, make health declarations upon entering schools/childcare or education rooms, and be instructed for travel channelization, ensuring one-way travel upon entering and leaving schools/ childcare or education rooms.

- All children, teachers, officials and staff members comply with such regulation: Qualified.

- There are children, teachers, officials and staff members failing to comply with such regulation: Unqualified.

7. Component Criterion 7: Childcare or education rooms, quarantine rooms and COVID-19 prevention and control plans

- Childcare or education rooms are well ventilated; there are quarantine rooms in accordance with regulations; and the units have rehearsed the COVID-19 prevention and control plan upon detecting cases of COVID-19 infection at their units: Qualified.

- Childcare or education rooms are not well ventilated; there are not quarantine rooms in accordance with regulations; and the units have not rehearsed the COVID-19 prevention and control plan upon detecting cases of COVID-19 infection at their units: Unqualified.

8. Component Criterion 8: COVID-19 safety teams

- Establishing COVID-19 safety teams and working at the units on a daily basis: Qualified.

- Failing to establish COVID-19 safety teams or failing to work at the units on a daily basis: Unqualified.

9. Component Criterion 9: Semi-boarding activities, canteen services and pick-up services

- Semi-boarding activities, canteen services and pick-up services are not provided or are provided in accordance with regulations on disease prevention and control: Qualified.

- Semi-boarding activities, canteen services and pick-up services are sometimes provided without ensuring regulations on disease prevention and control: Unqualified.

10. Component Criteria 10: Early childhood education institutions operating after 4:30 p.m.

- Not operating after 4:30 p.m. or operating after 4:30 p.m. in accordance with regulations on disease prevention and control: Qualified.

- Sometimes operating after 4:30 p.m. without ensuring regulations on disease prevention and control: Unqualified.

11. ASSESSMENT

- Meeting 8-10 component criteria: Highly safe (education institutions are allowed to organize childcare and education activities);

- Meeting 6-7 component criteria: Safe (education institutions are allowed to organize childcare and education activities; within 48 hours, they must overcome the failing component criteria to achieve at least 8 component criteria);

- Meeting less than 6 component criteria: Not safe (education institutions are not allowed to organize childcare and education activities; must overcome the failing component criteria to achieve at least 6 component criteria for organization of childcare and education activities)./.

 

THE PEOPLE'S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY

THE STEERING COMMITTEE FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL

--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

 

THE SET OF CRITERIA

For safety assessment in the COVID-19 prevention and control for general education institutions in Ho Chi Minh City

(Issued together with the Decision 3588/QD-BCD dated October 15, 2021, of the Head of the Ho Chi Minh City Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control)

________________

 

I. THE SET OF ASSESSMENT CRITERIA

1. Component Criterion 1: Teachers, officials and staff members working directly at education institutions must have a green QR code showing the vaccination history in the Municipal Department of Health's application or the electronic health book or the PC-COVID; In cases where they do not have a green QR code, they are required to present one of the following documents: (1) a certificate showing they have recovered from COVID-19 for less than 6 months, or (2) a written certification showing that they have fully vaccinated for COVID-19, or (3) a written certification showing that they have received one dose of the two-shot COVID-19 vaccine for at least 14 days.

- The rate of 100%: Qualified.

- The rate of below 100%: Unqualified.

2. Component Criterion 2: The maximum number of students, teachers, officials and staff members gathering at the same time in general education institutions

The number of classes and the number of students in each class shall comply with regulations of the health sector and the Municipal Department of Education and Training.

- Ensuring the prescribed number: Qualified.

- Exceeding the prescribed number: Unqualified.

3. Component Criterion 3: The distance between students, teachers, officials and staff members in classrooms, examination rooms and working rooms must be at least one meter while the distance between students, teachers, officials, staff members outside classrooms, examination rooms and working rooms must be at least two meters.

- Complying with such regulation: Qualified.

- Failing to comply with such regulation: Unqualified.

4. Component Criterion 4: Students, teachers, officials and staff members shall regularly wash their hands with soap or sanitizer before entering class, having separate clean water drinking utensils for each person; cleaning and disinfecting tables, chairs, floors, toilets, playgrounds and training grounds in accordance with regulations

- Equipping 01 hand washing faucet with soap for 30 persons; having sufficient hand sanitizer in each classroom and working room and providing separate clean water drinking utensils for each person; cleaning and disinfecting tables, chairs, floors, toilets, playgrounds, and training grounds (if any) in accordance with regulations: Qualified.

- Failing to equip enough 01 hand washing faucet with soap for 30 persons or having classroom and working rooms that do not have sufficient hand sanitizer, or having persons that do not have separate clean water drinking utensils, or failing to clean and disinfect tables, chairs, floors, toilets, playgrounds and training grounds (if any) in accordance with regulations: Unqualified.

5. Component Criterion 5: Students, teachers, officials and staff members shall wear facemasks upon working or studying at education institutions (except for eating and drinking)

- All students, teachers, officials and staff members comply with such regulation: Qualified.

- There are students, teachers, officials and staff members failing to comply with such regulation: Unqualified.

6. Component Criterion 6: Students, teachers, officials and staff members shall be checked for their body temperature, make health declarations upon entering schools/classrooms, and be instructed for travel channelization, ensuring one-way travel upon entering and leaving schools/ classrooms

- All students, teachers, officials and staff members comply with such regulation: Qualified.

- There are students, teachers, officials and staff members failing to comply with such regulation: Unqualified.

7. Component Criterion 7: Classrooms, examination rooms, quarantine rooms and COVID-19 prevention and control plans

- Classrooms and examination rooms are well ventilated; there are quarantine rooms in accordance with regulations; and the units have rehearsed the COVID-19 prevention and control plan upon detecting cases of COVID-19 infection at their units: Qualified.

- Classrooms and examination rooms are not well ventilated; there are not quarantine rooms in accordance with regulations; and the units have not rehearsed the COVID-19 prevention and control plan upon detecting cases of COVID-19 infection at their units: Unqualified.

8. Component Criterion 8: COVID-19 safety teams

- Establishing COVID-19 safety teams and working at the units on a daily basis: Qualified.

- Failing to establish COVID-19 safety teams or failing to work at the units on a daily basis: Unqualified.

9. Component Criterion 9: Semi-boarding activities, canteen services and pick-up services

- Semi-boarding activities, canteen services and pick-up services are not provided or are provided in accordance with regulations on disease prevention and control: Qualified.

- Semi-boarding activities, canteen services and pick-up services are sometimes provided without ensuring regulations on disease prevention and control: Unqualified.

10. Component Criterion 10: General education institutions organize boarding activities

- Boarding activities are not provided or are provided in accordance with regulations on disease prevention and control: Qualified.

- Boarding activities are sometimes provided without ensuring regulations on disease prevention and control: Unqualified.

11. ASSESSMENT

- Meeting 8-10 component criteria: Highly safe (education institutions are allowed to organize teaching activities);

- Meeting 6-7 component criteria: Safe (education institutions are allowed to organize teaching activities; within 48 hours, they must overcome the failing component criteria to achieve at least 8 component criteria);

- Meeting less than 6 component criteria: Not safe (education institutions are not allowed to organize teaching activities; must overcome the failing component criteria to achieve at least 6 component criteria for organization of teaching activities)./.

 

THE PEOPLE'S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY

THE STEERING COMMITTEE FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL

--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

 

THE SET OF CRITERIA

For safety assessment in the prevention and control of COVID-19 for foreign language and computing centers; education institutions and units engaged in life skills-based education and extracurricular activities in

Ho Chi Minh City

(Issued together with the Decision 3588/QD-BCD dated October 15, 2021, of the Head of the Ho Chi Minh City Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control)

____________

 

I. THE SET OF ASSESSMENT CRITERIA (Qualified - Unqualified)

1. Component Criterion 1: Teachers, officials and staff members working directly at centers and institutions must have a green QR code showing the vaccination history in the Municipal Department of Health's application or the electronic health book or the PC-COVID; In cases where they do not have a green QR code, they are required to present one of the following documents: (1) a certificate showing they have recovered from COVID-19 for less than 6 months, or (2) a written certification showing that they have fully vaccinated for COVID-19, or (3) a written certification showing that they have received one dose of the two-shot COVID-19 vaccine for at least 14 days.

- The rate of 100%: Qualified.

- The rate of below 100%: Unqualified.

2. Component Criterion 2: The maximum number of students, teachers, officials and staff members gathering at the same time in centers or institutions.

- The number of classes and the number of students in each class is less than 50% of the maximum number according to the approved scale when licensing: Qualified.

- The number of classes and the number of students in each class is equal to or exceeds 50% of the maximum number according to the approved scale when licensing: Unqualified.

3. Component Criterion 3: The distance between students, teachers, officials and staff members in classrooms, examination rooms and working rooms must be at least one meter while the distance between students, teachers, officials, staff members outside classrooms, examination rooms and working rooms must be at least two meters.

- Complying with such regulation: Qualified.

- Failing to comply with such regulation: Unqualified.

4. Component Criterion 4: Students, teachers, officials and staff members shall regularly wash their hands with soap or sanitizer before entering class, having separate clean water drinking utensils for each person; cleaning and disinfecting tables, chairs, floors, toilets, playgrounds and training grounds in accordance with regulations

- Equipping 01 hand washing faucet with soap for 30 persons; having sufficient hand sanitizer in each classroom and working room and providing separate clean water drinking utensils for each person; cleaning and disinfecting tables, chairs, floors, toilets, playgrounds, and training grounds (if any) in accordance with regulations: Qualified.

- Failing to equip enough 01 hand washing faucet with soap for 30 persons or having classroom and working rooms that do not have sufficient hand sanitizer, or having persons that do not have separate clean water drinking utensils, or failing to clean and disinfect tables, chairs, floors, toilets, playgrounds and training grounds (if any) in accordance with regulations: Unqualified.

5. Component Criterion 5: Students, teachers, officials and staff members shall wear facemasks upon working or studying at centers or institutions (except for eating and drinking)

- All students, teachers, officials and staff members comply with such regulation: Qualified.

- There are students, teachers, officials and staff members failing to comply with such regulation: Unqualified.

6. Component Criterion 6: Students, teachers, officials and staff members shall be checked for their body temperature, make health declarations upon entering centers or institutions/classrooms, and be instructed for travel channelization, ensuring one-way travel upon entering and leaving centers or institutions/classrooms

- All students, teachers, officials and staff members comply with such regulation: Qualified.

- There are students, teachers, officials and staff members failing to comply with such regulation: Unqualified.

7. Component Criterion 7: Classrooms, examination rooms, quarantine rooms and COVID-19 prevention and control plans

- Classrooms and examination rooms are well ventilated; there are quarantine rooms in accordance with regulations; and the units have rehearsed the COVID-19 prevention and control plan upon detecting cases of COVID-19 infection at their units: Qualified.

- Classrooms and examination rooms are not well ventilated; there are not quarantine rooms in accordance with regulations; and the units have not rehearsed the COVID-19 prevention and control plan upon detecting cases of COVID-19 infection at their units: Unqualified.

8. Component Criterion 8: COVID-19 safety teams

- Establishing COVID-19 safety teams and working at centers or institutions on a daily basis: Qualified.

- Failing to establish COVID-19 safety teams or failing to work at centers or institutions on a daily basis: Unqualified.

9. Component Criterion 9: Canteen services and pick-up services

- Canteen services and pick-up services are not provided or are provided in accordance with regulations on disease prevention and control: Qualified.

- Canteen services and pick-up services are sometimes provided without ensuring regulations on disease prevention and control: Unqualified.

11. ASSESSMENT

- Meeting 8-10 component criteria: Highly safe (centers or institutions are allowed to organize teaching activities);

- Meeting 6-7 component criteria: Safe (centers or institutions are allowed to organize teaching activities; within 48 hours, they must overcome the failing component criteria to achieve at least 8 component criteria);

- Meeting less than 6 component criteria: Not safe (centers or institutions are not allowed to organize teaching activities; they must overcome the failing component criteria to achieve at least 6 component criteria for organization of teaching activities)./.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Decision 3588/QD-BCD DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decision 3588/QD-BCD PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị quyết 122/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh quy định tại Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến hết ngày 31/01/2022

Nghị quyết 122/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh quy định tại Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến hết ngày 31/01/2022

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Chính sách

Vui lòng đợi