Quyết định 33/2018/QĐ-UBND Lạng Sơn về Cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 33/2018/QĐ-UBND

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2025
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng SơnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:33/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành:13/03/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Chính sách

tải Quyết định 33/2018/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

----------------

Số: 33/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Lạng Sơn, ngày 13 tháng  3  năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ

loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

giai đoạn 2018 - 2025

----------------------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số   279/TTr-SGDĐT ngày 12 tháng 02 năm 2018.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2018. Các cơ chế, chính sách quy định tại Quyết định này được thực hiện kể từ ngày Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2025 có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);

- Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Báo Lạng Sơn;

- Công báo tỉnh Lạng Sơn;

- HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- C, PVP UBND tỉnh,

các phòng, ban thuộc VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KGVX, (LTT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 

 

 


 

Phạm Ngọc Thưởng

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY ĐỊNH

Về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình

giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

giai đoạn 2018 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số  33 /2018/QĐ-UBND

ngày    13 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

 

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định định mức hỗ trợ kinh phí xây dựng mới phòng học mầm non và hỗ trợ thu nhập cho giáo viên mầm non trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2025.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập  được thành lập theo quy định của pháp luật; nhà đầu tư tự nguyện tham gia và chịu sự quản lý về các nội dung được hỗ trợ theo quy định và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Chương II. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỤ THỂ

 

Điều 3. Chính sách hỗ trợ xây dựng phòng học mầm non

1. Mức hỗ trợ

Hỗ trợ 150 triệu đồng/phòng học đối với phòng học được xây dựng mới của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

2. Nguyên tắc hỗ trợ

Hỗ trợ các phòng học được xây dựng mới, bảo đảm đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia và theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3907:2011; có đủ hồ sơ về quản lý đầu tư, quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm xem xét hỗ trợ; bảo đảm quy mô về số trẻ tối đa trong nhóm, lớp theo Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Điều kiện hỗ trợ

a) Có đơn đề nghị hỗ trợ xây dựng phòng học của chủ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

b) Có đủ hồ sơ quản lý đầu tư, quản lý chất lượng công trình xây dựng phòng học mầm non đề nghị hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành.

c) Cấp công trình từ cấp III trở lên; diện tích phòng học bảo đảm tiêu chuẩn lớp học có từ 20 trẻ trở lên.

Điều 4. Chính sách hỗ trợ thu nhập cho giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

1. Mức hỗ trợ

Giáo viên (kể cả giáo viên hợp đồng ngắn hạn) đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập hằng tháng được hỗ trợ một khoản thu nhập bằng 50% mức lương cơ sở/người/tháng. Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập  và giáo viên hợp đồng giảng dạy.

2. Nguyên tắc hỗ trợ

Hỗ trợ đối với giáo viên theo định biên của Nhà nước quy định, có trình độ đào tạo chuyên ngành mầm non đạt chuẩn trở lên, thực hiện chi trả trực tiếp cho giáo viên.

3. Điều kiện hỗ trợ

a) Đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập có giáo viên đề nghị được hưởng hỗ trợ

- Có quyết định thành lập và quyết định cho phép hoạt động giáo dục theo quy định của Điều lệ trường mầm non và Quy chế tổ chức, hoạt động trường mầm non tư thục, dân lập;

- Có đơn đề nghị hỗ trợ thu nhập cho giáo viên của Hiệu trưởng hoặc chủ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập;

- Số lượng giáo viên được hưởng hỗ trợ thu nhập được tính theo định mức quy định của các cơ sở giáo dục mầm non công lập hiện hành;

- Thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

b) Đối với giáo viên

- Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập có trình độ đào tạo chuyên ngành mầm non đạt chuẩn trở lên;

- Giáo viên được tham gia đầy đủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và được chi trả phụ cấp khu vực, phụ cấp đứng lớp như giáo viên có cùng trình độ đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Điều 5. Kinh phí thực hiện và thời gian chi hỗ trợ

a) Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ xây dựng phòng học mầm non và hỗ trợ thu nhập cho giáo viên được bố trí từ ngân sách của tỉnh hằng năm.

b) Đối với kinh phí hỗ trợ xây dựng phòng học, thực hiện chi trả một lần sau khi hoàn thành công trình, có đủ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng phòng học mầm non theo quy định của pháp luật. Đối với chi hỗ trợ thu nhập cho giáo viên, thực hiện chi trả 02 lần/năm.

 

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 6. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chủ trì tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, gửi Sở Tài chính kiểm tra, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn quy trình, thủ tục thanh toán chế độ hỗ trợ; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp và quyết toán kinh phí cho các đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

3. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quy định này, định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 7. Sở Tài chính

1. Cân đối nguồn ngân sách hằng năm để trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ.

2. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan hướng dẫn quy trình, thủ tục thanh toán chế độ hỗ trợ; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp và quyết toán kinh phí cho các đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Điều 8. Các sở, ban, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Các sở, ban, ngành của tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, hiệu quả, đúng quy định.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng nội dung hỗ trợ theo quy định.

b) Tuyên truyền, phổ biến, công bố, công khai cơ chế, chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quy định này cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được biết và nghiêm chỉnh thực hiện.

c) Tổ chức thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quy định này, định kỳ và đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo).

Điều 9. Điều chỉnh, bổ sung

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


 


 


Phạm Ngọc Thưởng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi