Quyết định 292/QĐ-UBND Quảng Nam 2023 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 292/QĐ-UBND

Quyết định 292/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:292/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Trí Thanh
Ngày ban hành:16/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

_______

Số: 292/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Quảng Nam, ngày 16 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Khóa IX, kỳ họp thứ 9 quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 217/TTr-SNV ngày 10/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán và nguồn kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo hiệu quả.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự toán kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng theo nhiệm vụ được giao trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) phê duyệt theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện mở lớp đào tạo, bồi dưỡng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả; thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Nội vụ;

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- CPVP;

- Lưu: VT, HCTC, NCKS (A).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Trí Thanh

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

___________________________

STT

Tên lớp đào tạo,

bồi dưỡng

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Đối tượng

Đơn vị chủ trì

mở lớp

Cơ sở đào tạo, phối hợp mở lớp

Số lượng

Thời gian đào tạo/khóa

Ghi chú

Số lớp

Học viên

A

KHỐI ĐẢNG

102

6706

I

ĐÀO TẠO LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

47

899

1. Các lớp Trung cấp, Cao cấp lý luận chính trị năm 2022 chuyển qua năm 2023

0

1

Lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 5

Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ban Tổ chức

Trường Chính trị tỉnh

1

50

06 tháng

Đào tạo theo kế hoạch
giao

2

Lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 6

Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ban Tổ chức

Trường Chính trị tỉnh

1

50

06 tháng

Đào tạo theo kế hoạch giao

3

Lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 8

Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ban Tổ chức

Trường Chính trị tỉnh

1

50

06 tháng

Đào tạo theo kế hoạch giao

4

Lớp trung cấp lý luận chính trị (không tập trung) khóa 9

Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ban Tổ chức

Trường Chính trị tỉnh

1

56

Tối thiểu 12 tháng

Đào tạo theo kế hoạch giao

5

Lớp Cao cấp lý luận chính trị K73B.20, hệ không tập trung, khóa học 2022-2024 tại Trường Chính trị tỉnh

Chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành)

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ban Tổ chức

Học viện Chính trị khu vực III

1

60

18 tháng

Cấp thêm năm 2023

6

Lớp Cao cấp lý luận chính trị K73A54, hệ tập trung, khóa học 2022-2023 tại Học viện Chính trị khu vực III

Chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành)

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ban Tổ chức

Học viện Chính trị khu vực III

14

86

8 tháng

Cơ sở đào tạo cấp kinh phí

7

Lớp Cao cấp lý luận chính trị K73, hệ tập trung, khóa học 2022-2023 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành)

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ban Tổ chức

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

3

3

8 tháng

Cơ sở đào tạo cấp kinh phí

8

Lớp đại học văn bằng thứ hai năm 2021, hệ chính quy K72, khóa 2021-2023, ngành đào tạo: Chính trị học, chuyên ngành: Xây dựng Đảng và chính quyền

Chương trình đại học bằng 2 (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành)

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ban Tổ chức

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

1

4

24 tháng

Cơ sở đào tạo cấp kinh phí

2. Các lớp Cao cấp, Trung cấp lý luận chính trị năm 2023

0

1

Lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 11

Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ban Tổ chức

Trường Chính trị tỉnh

1

50

06 tháng

Đào tạo theo kế hoạch

giao

2

Lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 12

Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ban Tổ chức

Trường Chính trị tỉnh

1

50

06 tháng

Đào tạo theo kế hoạch giao

3

Lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 13

Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ban Tổ chức

Trường Chính trị tỉnh

1

50

06 tháng

Đào tạo theo kế hoạch giao

4

Lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 14

Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ban Tổ chức

Trường Chính trị tỉnh

1

50

06 tháng

Đào tạo theo kế hoạch giao

5

Lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 15 (cho cán bộ tỉnh SêKông, Lào)

Chương trình đào tạo thực hiện theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG, ngày
21/01/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, Trường Chính trị tỉnh xây dựng lại cho phù hợp với đối tượng, hình thức học (thông qua phiên dịch)

Cán bộ tỉnh SêKông, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Ban Tổ chức

Trường Chính trị tỉnh

1

30

06 tháng

6

Lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 16 hệ không tập trung (cho cán bộ công chức, viên chức Tam Kỳ)

Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ban Tổ chức

Trường Chính trị tỉnh

1

80

Tối thiểu 12 tháng

Đào tạo theo kế hoạch giao

7

Lớp Cao cấp lý luận chính trị, K74B.19, hệ không tập trung, khóa học 2023-2025 tại Học viện Chính trị khu vực III

Chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành)

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ban Tổ chức

Học viện Chính trị khu vực III

1

60

18 tháng

8

Lớp Cao cấp lý luận chính trị K74B.21, hệ không tập trung, khóa học 2023-2025 tại Trường Chính trị tỉnh

Chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành)

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ban Tổ chức

Trường Chính trị tỉnh

1

60

18 tháng

9

Lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị K74C.8, hệ không tập trung, khóa học 2023-2024 tại Học viện Chính trị khu vực III

Chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành)

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ban Tổ chức

Học viện Chính trị khu vực III

1

10

6 tháng

10

Lớp Cao cấp lý luận chính trị K74A55, hệ tập trung, khóa học 2023-2024 tại Học viện Chính trị khu vực III

Chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành)

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ban Tổ chức

Học viện Chính trị khu vực III

14

90

8 tháng

Cơ sở đào tạo cấp kinh phí

11

Lớp Cao cấp lý luận chính trị K74, hệ tập trung, khóa học 2023-2024 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành)

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ban Tổ chức

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

1

10

8 tháng

Cơ sở đào tạo cấp kinh phí

3. Các lớp Trung cấp lý luận chính trị do CBCCVC hoặc cơ quan, đơn vị cử đi học hoặc đơn vị chủ trì mở lớp hoặc các nguồn khác chi trả

2

160

1

Lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 17 (không tập trung)

Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ban Tổ chức

Trường Chính trị tỉnh

1

80

Tối thiểu 12 tháng

2

Lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 18 (không tập trung)

Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị

Cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ban Tổ chức

Trường Chính trị tỉnh

1

80

Tối thiểu 12 tháng

II

CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC

53

5647

1

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận

8 Chuyên đề
(theo Kết luận số 02/KL-MTTW-ĐCT ngày 14/01/2022 của Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN)

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp huyện (18 huyện x 5 người = 90 người)
- Đối tượng 4 (Chủ tịch Mặt trận cấp xã 241 xã = 241 người)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh

Mời giảng

2

331

05 ngày

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân

Cán bộ Hội Nông dân cấp huyện và cấp xã.

Hội Nông dân tỉnh

Mời giảng

1

100

03 ngày

3

Hướng dẫn sử dụng các phần mềm cơ bản trong công tác Hội

Phần mềm báo cáo thống kê, phần mềm thi đua khen thưởng, phần mềm quản lý cán bộ Hội, hội viên phụ nữ và hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo và thi hành kỷ luật cho cán bộ làm công tác kiểm tra (Ủy ban kiểm tra) trong hệ thống Hội LHPN cấp tỉnh và huyện.

Cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, huyện

Hội LHPN tỉnh Quảng
Nam

TW Hội LHPN Việt Nam

1

40

03 ngày

4

Hướng dẫn sử dụng các phần mềm cơ bản trong công tác Hội

Phần mềm báo cáo thống kê, phần mềm thi đua khen thưởng, phần mềm quản lý cán bộ Hội, hội viên phụ nữ... (http:// qlcbhv.hoilhpn.org.vn)

Cán bộ Hội chuyên trách cấp cơ sở

Hội LHPN tỉnh Quảng
Nam

Mời giảng

9

482

02 ngày

5

Tập huấn cán bộ các cấp Hội

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ các cấp Hội

Cán bộ hội viên CCB

Hội cựu chiến binh tỉnh

Mời giảng

1

155

03 ngày

6

Tập huấn lực lượng nòng cốt CCB

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ lực lượng nòng cốt CCB

Lực lượng nòng cốt CCB

Hội cựu chiến binh tỉnh

Mời giảng

1

60

01 ngày

7

Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác dân vận trong tình hình mới

Lãnh đạo và chuyên viên ban dân vận Huyện ủy; Bí thư hoặc Phó bí thư đảng ủy; Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND xã, thị trấn; Trưởng khối, Phó khối dân vận đảng ủy và cán bộ không chuyên trách khối dân vận đảng ủy xã, thị trấn các huyện, thị, thành

Ban Dân vận Tỉnh ủy

Mời giảng

2

447

02 ngày

8

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Hướng dẫn về những nhiệm vụ của UBKT các cấp theo quy định của BCH Trung ương, Bộ Chính trị và Hướng dẫn của UBKT Trung ương

Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên, Kiểm tra viên, chuyên viên Cơ quan UBKT các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Mời giảng

1

120

02 ngày

9

Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho Đảng viên mới

Hướng dẫn số 60-HD/BTGTW, ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Đảng viên mới kết nạp

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

2

200

07 ngày

10

Lớp Bồi dưỡng Kết nạp Đảng

Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW, ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Quần chúng ưu tú

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

2

300

05 ngày

11

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Kiểm tra

Hướng dẫn số 60-HD/BTGTW, ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cơ sở

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

2

300

01 ngày

12

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng

Hướng dẫn số 59-HD/BTGTW, ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư Chi bộ và Cấp ủy cơ sở

Cấp ủy cơ sở

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

2

500

01 ngày

13

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo & tập huấn công tác BV nền tảng tư tưởng của Đảng

Hướng dẫn số 59-HD/BTGTW, ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư Chi bộ và Cấp ủy cơ sở

Cấp ủy cơ sở, Ban Chỉ đạo 35

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

1

200

01 ngày

14

Bồi dưỡng, tập huấn cán bộ chủ chốt của Đoàn năm 2023

Cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý

Cán bộ chủ chốt của đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và quy hoạch các chức danh nêu trên

Tỉnh đoàn

Mời giảng

1

150

05 ngày

15

Tập huấn về kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ công tác Hội

Tập huấn về kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ cho cán bộ Hội theo chức danh

Cán bộ Hội chuyên trách cấp huyện, cấp xã

Tỉnh đoàn

Mời giảng

1

260

05 ngày

16

Tập huấn nghiệp vụ công tác Đội

Tập huấn nghiệp vụ công tác Đội

Cán bộ phụ trách công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện; Chuyên viên hoạt động ngoài giờ lên lớp Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố. Giáo viên làm TPT Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn tỉnh

Tỉnh đoàn

Trường đoàn Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

1

170

04 ngày

17

Tập huấn công nghệ thông tin Quản trị mạng

Quản trị các hệ thống thông tin chuyên ngành, dịch vụ dùng chung, phần mềm ứng dụng của các cơ quan Đảng; an toàn, an ninh thông tin

Cán bộ quản trị mạng các Ban Đảng Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Văn phòng
Tỉnh ủy

Mời giảng

1

28

03 ngày

18

Tập huấn công nghệ thông tin cho người dùng

Hướng dẫn người dùng sử dụng các hệ thống thông tin chuyên ngành, phần mềm ứng dụng của khối Đảng (nội bộ và internet)

Cán bộ công chức các ban xây dựng đảng, các đảng ủy trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể chính trị -xã hội, Báo Quảng Nam, Trường Chính trị

Văn phòng
Tỉnh ủy

Mời giảng

2

60

01 ngày

19

Bồi dưỡng huấn luyện kỹ thuật nghiệp vụ mật mã

Theo quy định của Ngành Cơ yếu Việt Nam

Cán bộ, công chức phụ trách cơ yếu của các huyện, thị, thành ủy

Văn phòng
Tỉnh ủy

Mời giảng

1

18

07 ngày

20

Tập huấn nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Hướng dẫn nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Cán bộ công chức phụ trách công tác lưu trữ hoặc kiêm nhiệm công tác lưu trữ của Văn phòng các huyện, thị, thành ủy

Văn phòng
Tỉnh ủy

Mời giảng

1

18

10 ngày

21

Hội nghị tập huấn công tác BVBMNN

Hướng dẫn công tác bảo vệ bí mật NN

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Báo Quảng Nam, Trường Chính trị tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo văn phòng, cán bộ tổng hợp, cơ yếu, văn thư, lưu trữ văn phòng các huyện, thị, thành ủy

Văn phòng
Tỉnh ủy

Công an tỉnh

1

200

01 ngày

22

Lớp bồi dưỡng cho cán bộ quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020­2025 và 2025-2030

Chương trình do Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành hàng năm theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013

Cán bộ quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 (Số lượng 100 học viên, thời gian: 20 ngày)

Trường
Chính trị tỉnh

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

1

100

20 ngày

23

Lớp đối tượng 3 (Quy định 164)

Chương trình do Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành hàng năm theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013

Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Trường
Chính trị tỉnh

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

2

200

07 ngày

24

Lớp đối tượng 4 (Quy định 164)

Chương trình do Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành hàng năm theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013

Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và sở, ban, ngành, đoàn thể, chính trị tỉnh quản lý

Trường
Chính trị tỉnh

8

800

07 ngày

25

Lớp cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách (Các huyện miền núi)

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho CBCC và người hoạt đông không chuyên trách cấp xã là người dân tộc thiểu số theo Đề án 10-/ĐA/TU ngày 30/3/2022 của Tỉnh ủy

Cán bộ xã, công chức và người hoạt động không chuyên trách

Trường
Chính trị tỉnh

6

408

05 ngày

B

KHỐI NHÀ NƯỚC

92

8929

I

CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC DO UBND CẤP TỈNH CẤP KINH PHÍ

85

8445

1

Lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo quản lý cấp Sở

Chương trình do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 425/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

CB, CC, VC lãnh đạo Sở, Ban ngành và tương đương; CBCCVC quy hoạch dự nguồn vào các chức danh Lãnh đạo Sở

Sở Nội vụ

Đơn vị phối hợp

1

70

10 ngày

2

Lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo quản lý cấp Huyện

Chương trình do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 424/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện; CBCCVC quy hoạch dự nguồn vào các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

Đơn vị phối hợp

1

50

10 ngày

3

Lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo quản lý cấp Phòng

Chương trình do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 423/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Công chức, viên chức giữ chức vụ Lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương; CCVC quy hoạch dự nguồn vào các chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương

Sở Nội vụ

Trường Chính trị tỉnh

3

300

10 ngày

4

Lớp Bồi dưỡng Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp

Chương trình do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 422/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I; Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

Sở Nội vụ

Đơn vị phối hợp

1

50

40 ngày

5

Lớp Bồi dưỡng Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính

Chương trình do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 421/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội

vụ.

Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II; Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Sở Nội vụ

Đơn vị phối hợp

2

200

30 ngày

6

Lớp Bồi dưỡng Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên

Chương trình do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III; Công chức ngạch cán sự và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng VI có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; người thực hiện chế độ tập sự công chức loại C, người thực hiện chế độ tập sự viên chức hạng III có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Sở Nội vụ

Đơn vị phối hợp

1

100

20 ngày

7

Lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng công nghệ thông tin chuyên sâu cho cán bộ, công chức cấp xã

Chương trình do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 2968/QĐ-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cán bộ, công chức cấp xã

Sở Nội vụ

Đơn vị phối hợp

10

1000

05 ngày

8

Lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức Văn phòng-Thống kê cấp xã

Chương trình dô Bộ Trưởng Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 1965/QĐ-TTg ngày 27/11/2009

Công chức Văn phòng-Thống kê cấp xã

Sở Nội vụ

Đơn vị phối hợp

2

200

03 ngày

9

Triển khai, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng Pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Phổ biến quán triệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các Nghị Định thay thế (Nghị định thay thế nghị định 162/2017/NĐ-CP và nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp huyện: Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh, Ban Dân vận,Công an, Biên phòng, Quân sự

Sở Nội vụ

Ban Tôn giáo chính phủ

1

200

02 ngày

10

Triển khai, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng Pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Phổ biến quán triệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các Nghị định thay thế (Nghị định thay thế nghị định 162/2017/NĐ-CP và nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Công chức UBND xã phụ trách công tác tín ngưỡng tôn giáo

Sở Nội vụ

Ban Tôn giáo chính phủ

1

240

02 ngày

11

Lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cải cách hành chính

Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2025

Công chức, viên chức các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Mời giảng

8

425

02 ngày

12

Lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cải cách hành chính

Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2025

Lãnh đạo Sở ngành, huyện, thị xã, thành phố.

Sở Nội vụ

Mời giảng

1

38

01 ngày

13

Lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về cải thiện Chỉ số PCI, DDCI

Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về cải thiện Chỉ số PCI, DDCI tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025

Trưởng (Phó phòng) và Chuyên viên tham mưu công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh tại các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

Sở Nội vụ

Mời giảng

2

80

01 ngày

14

Lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về cải thiện chỉ số PAPI,

PARINDEX, SIPAS

Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2025

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Thường trực UBMTTQVN xã, phường, thị trấn và cán bộ, công chức chuyên trách CCHC Sở, huyện

Sở Nội vụ

Mời giảng

9

60

02 ngày

15

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác hội

Triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước, trung ương và tỉnh về công tác quản lý hội, quỹ từ thiện, quỹ xã hội trong tình hình mới

Trưởng/Phó Phòng Nội vụ theo dõi công tác hội cấp huyện; Cán bộ chủ chốt hội cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Mời giảng

1

100

01 ngày

16

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

Triển khai Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định Chính phủ và Thông tư Bộ Nội vụ về quy định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng

Cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh; cán bộ, công chức cấp huyện

Sở Nội vụ

Mời giảng

1

300

01 ngày

17

Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc A1

Chương trình Bồi dưỡng tiếng Anh A1 theo khung châu âu

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Đơn vị phối hợp

1

50

20 ngày

18

Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc A2

Chương trình Bồi dưỡng tiếng Anh A2 theo khung châu âu

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Đơn vị phối hợp

1

50

40 ngày

21

Hướng dẫn kỹ năng xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh

Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Hướng dẫn số 475/HD-UBND của UBND tỉnh.

Trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, rà soát văn bản QPPL

Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế - HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện văn phòng UBND tỉnh; Công chức làm công tác pháp chế hoặc kiêm nhiệm công tác pháp chế của các Sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế - HĐND, đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện

Sở Tư pháp

Mời giảng

1

50

01 ngày

22

Nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL phục vụ hệ thống hóa văn bản QPPL của tỉnh kỳ 2019-2023

Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế - HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện văn phòng UBND tỉnh; Công chức làm công tác pháp chế hoặc kiêm nhiệm công tác pháp chế của các Sở, Ban, ngành; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế - HĐND, đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện.

Sở Tư pháp

Mời giảng

1

70

01 ngày

23

Lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Quyết định 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện, Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện

Sở Tư pháp

Mời giảng

2

180

02 ngày

24

Bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký nuôi con nuôi

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký nuôi con nuôi; Giải quyết các vấn đề về đăng ký hộ tịch liên quan đến việc nuôi con nuôi. Giải đáp, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình đăng ký nuôi con nuôi.

Lãnh đạo Phòng Tư pháp, công chức phụ trách công tác con nuôi của Phòng Tư pháp; công chức TP-HT cấp xã

Sở Tư pháp

Mời giảng

2

270

04 ngày

25

Bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, chứng thực cho một số các địa phương thuộc khu vực miền núi cao

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, chứng thực; Giải quyết các vấn đề về đăng ký hộ tịch, chứng thực cho một số các địa phương thuộc khu vực miền núi cao. Giải đáp, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình đăng ký hộ tịch, chứng thực.

Lãnh đạo, công chức làm công tác hộ tịch, chứng thực của Phòng Tư pháp; Lãnh đạo UBND cấp xã, công chức TPHT cấp xã thuộc các huyện : Bắc Trà My, Nam Trà My, Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn

Sở Tư pháp

Mời giảng

1

90

03 ngày

26

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước năm 2023

Những nội dung cơ bản của pháp luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Huyện: Lãnh đạo, cán bộ, công chức các phòng chuyên môn. Xã: Công chức Văn phòng của 9 huyện khu vực miền núi

Sở Tư pháp

Mời giảng

3

270

06 ngày

27

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023

Những nội dung cơ bản của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Cán bộ, công chức được giao tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính ở cấp huyện, cấp xã của 9 huyện, thị xã, thành phố khu vực đồng bằng

Sở Tư pháp

Mời giảng

2

160

04 ngày

28

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về gia đình cho cán bộ phụ trách công tác gia đình cấp huyện, xã.

Kế hoạch số 971/KH-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Kế hoạch số 1578/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam;
Kế hoạch số 1579/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam;
Kế hoạch số 1807/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam;
Kế hoạch số 3556/KH-UBND ngày 03/6/2022 về triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Cán bộ phụ trách công tác gia đình cấp huyện, xã

Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch

Mời giảng

1

277

02 ngày

29

Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho Huấn luyện viên

Quyết định số 3550/QĐ-BVHTTDL ngày 19/10/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Huấn luyện viên cấp tỉnh và huyện, thi xã, thành phố trong tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và
Du lịch

Trường Đại học TDTT TP HCM

1

40

07 ngày

30

Tổ chức tập huấn chuyên môn TDTT cho hướng dẫn viên, cộng tác viên (miền núi)

Quyết định số 836/QĐ-UB TDTT về Luật Bóng bàn và Quyết định số 480/QĐ-UBTDTT-TT.II về Luật Bóng đá 5 người

Công chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã và cộng tác viên làm công tác TDTT Nhà văn hóa - Khu Thể thao thôn (cộng tác viên cơ sở).

Sở Văn hóa - Thể thao và
Du lịch

Mời giảng

1

100

04 ngày

31

Tổ chức tập huấn chuyên môn TDTT cho hướng dẫn viên, cộng tác viên (đồng bằng)

Quyết định số 836/QĐ-UB TDTT về Luật Bóng bàn và Quyết định số 480/QĐ-UBTDTT-TT.II về Luật Bóng đá 5 người

Công chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã và cộng tác viên làm công tác TDTT Nhà văn hóa - Khu Thể thao thôn (cộng tác viên cơ sở).

Sở Văn hóa -

Thể thao và Du lịch

Mời giảng

1

100

04 ngày

32

Tổ chức tập huấn triển khai các văn bản phát triển sự nghiệp TDTT giai đoạn 2023­ - 2025 và tầm nhìn đến 2030

Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 20/7/2021 về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; QĐ 3246/QĐ-BVHTTDL ngày 14/12/2021 về phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em gđ 2021-2030; Luật số 77/2006/QH11 Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV, VĐV , Đội tuyển năng khiếu tỉnh và đội tuyển cấp huyện đang tập trung đào tạo, tập huấn, thi đấu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lãnh đạo và chuyên viên: Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, Truyền hình cấp huyện; Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã.

Sở Văn hóa -
Thể thao và Du lịch

Mời giảng

1

150

04 ngày

33

Đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường

Quyết định số 1155/QĐ-TĐC ngày 26/5/2014 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt chương trình, đào tạo nghiệp vụ kiểm tra Nhà nước về đo lường.

Công chức công tác quản lý nhà nước về đo lường tại Sở Khoa học và Công nghệ và tại UBND cấp huyện

Sở Khoa học và Công nghệ

Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ KH&CN

1

65

04 ngày

34

Quán triệt Luật Thanh tra sửa đổi và tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Thanh tra sửa đổi năm 2022.

- Nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số kinh nghiệm trong xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố.

- Chánh thanh tra sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố.
- Trưởng, phó trưởng Ban tiếp công dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.
- Trưởng, phó trưởng phòng, Thanh tra viên chính Thanh tra tỉnh và Thanh tra viên chính các huyện, thị xã, thành phố.

Thanh tra tỉnh Quảng

Nam

Thanh tra

Chính phủ (Trường Cán bộ Thanh tra và Vụ Pháp chế)

1

150

01 ngày

35

Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Thanh tra sửa đổi năm 2022.
- Quy trình tiếp công dân, xử lý đơn theo quy định pháp luật hiện hành và một số kinh nghiệm trong tiếp công dân, xử lý đơn đông người, phức tạp.
- Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và kinh nghiệm thực tiễn giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xử lý vi phạm hành chính.

- Thanh tra huyện, thị xã, thành phố: Thanh tra viên, công chức phụ trách lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Ban Tiếp công dân huyện, thị xã, thành phố: Công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn. □

Thanh tra tỉnh Quảng

Nam

Báo cáo viên tỉnh (Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường)

1

120

02 ngày

36

Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Thanh tra sửa đổi năm 2022.
- Quy trình tiếp công dân, xử lý đơn theo quy định pháp luật hiện hành và một số kinh nghiệm trong tiếp công dân, xử lý đơn đông người, phức tạp.
- Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và kinh nghiệm thực tiễn giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xử lý vi phạm hành chính.

- Thanh tra các sở, ngành: thanh tra viên, công chức, phụ trách lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Ban Tiếp công dân tỉnh: Công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân.
- Thanh tra tỉnh: Công chức, thanh tra viên các Phòng Nghiệp vụ.

Thanh tra tỉnh Quảng

Nam

Báo cáo viên tỉnh (Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường)

1

100

01 ngày

37

Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và nghiệp vụ giám sát công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023

- Những nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
- Trình tự, thủ tục, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp xã.
- Kỹ năng giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đại biểu của 241 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với 05 đại biểu/xã (Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQVN cấp xã, Công chức phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân cấp xã).

Thanh tra tỉnh Quảng

Nam

Báo cáo viên tỉnh (Thanh tra tỉnh; UBMT TQVN tỉnh)

6

1.210

01 ngày

38

Bồi dưỡng về kiểm soát tài sản, thu nhập và xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn

- Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.
- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. □

- Đại diện lãnh đạo, lãnh đạo Thanh tra, cán bộ phụ trách công tác cán bộ các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Đại diện lãnh đạo, lãnh đạo Văn phòng, nhân viên phụ trách kê khai tài sản tại 03 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
- Trưởng, phó các phòng, Chánh, Phó Văn phòng Thanh tra tỉnh; Thanh tra viên chính, Thanh tra viên, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 2, Văn phòng và 02 công chức thuộc các phòng Nghiệp vụ 1,3,4.

Thanh tra tỉnh Quảng

Nam

Thanh tra Chính phủ

1

170

01 ngày

1

Bồi dưỡng quy định về quản lý thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư

- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư

Cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý cấp tỉnh; Một số Sở, Ban, Ngành làm chủ đầu tư; Phòng TCKH cấp huyện (phụ trách thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, Ban Quản lý dự án cấp huyện; cấp xã (cán bộ phụ trách thẩm tra quyết toán dự án); Công chức Phòng liên quan Sở Tài chính

Sở Tài chính

Đơn vị phối hợp

2

400

01 ngày

2

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng vận dụng quy định của pháp luật để xử lý các nghiệp vụ tài chính, kế toán, quản lý và sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập cho chủ tài khoản và kế toán đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Thông tư 56/2022/TT-BTC về hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập do BTC ban hành

Cán bộ, công chức, viên chức một số Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện; Phòng TC-KH cấp huyện; Công chức Phòng liên quan Sở Tài chính.

Sở Tài chính

Đơn vị phối hợp

2

300

02 ngày

39

Lớp đào tạo, bồi dưỡng: kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”

- Thực hiện bồi dưỡng theo nội dung, chương trình tài liệu được quy định chi tiết tại Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ; Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021, Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Các bộ, công chức tại Bộ phận một cửa các Sở, Ban, ngành, cấp huyện, cấp xã và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam.

Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh

Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ

6

660

02 ngày

II

CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC DO CBCCVC HOẶC ĐƠN VỊ CỬ ĐI HỌC HOẶC ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ MỞ LỚP HOẶC CÁC NGUỒN HỢP PHÁP KHÁC CHI TRẢ

7

484

35

Lớp kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình số hóa

- Kỹ năng sử dụng âm thanh và ánh sáng trong truyền hình công nghệ số hóa

CBVC Đài tỉnh, Trung tâm VH- TT&TT-TH huyện, thị xã, thành phố

Đài PT-TH Quảng Nam

Đài Truyền hình Việt Nam

1

70

07 ngày

36

Kỹ năng dẫn chương trình chuyên nghiệp

- Kỹ năng dẫn chương trình , viết kịch bản, biên tập lời dẫn, một số dạng lời dẫn, kịch bản dẫn chương trình. Hiện dẫn chương trình thời sự, chính luận, tọa đàm, Game show, dẫn hiện trường

CBVC Đài tỉnh, Trung tâm VH- TT&TT-TH huyện, thị xã, thành phố

Đài PT-TH Quảng Nam

Đài Truyền hình Việt Nam

1

67

07 ngày

40

Bồi dưỡng Trưởng thôn, khu phố, Phó Trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2022 -2027

- Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động. Trưởng thôn, khu phố, Phó Trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Trưởng thôn, khu phố

- Phó Trưởng thôn, khu phố

UBND huyện Đại Lộc

Mời giảng

2

187

02 ngày

26

Lớp Bồi dưỡng Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính

Chương trình do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 421/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Đối tượng cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu

Trường

Chính trị tỉnh

1

60

30 ngày

27

Lớp Bồi dưỡng Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên

Chương trình do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Đối tượng cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu

Trường

Chính trị tỉnh

2

100

20 ngày

CỘNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCCVC NĂM 2023

194

15635

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Kế hoạch 89/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 89/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi