Quyết định 271/QĐ-UBND Lạng Sơn 2024 công bố TTHC mới lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 271/QĐ-UBND

Quyết định 271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng SơnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:271/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành:05/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LẠNG SƠN
________

Số: 271/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt
quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa,
một cửa liên thông lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo,
UBND cấp huyện tỉnh Lạng S
ơn

_________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-BGDĐT ngày 05/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 311/TTr-SGDĐT ngày 29/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này xây dựng, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- PCVP UBND tỉnh;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, TTPVHCC (LgH).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

A. DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH CẤP TỈNH (01 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

1

Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp tỉnh.

- Các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp tỉnh đến Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 01 hàng năm;

- Thời gian hoàn thành việc đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 02 hàng năm.

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 06 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Tiếp nhận hồ sơ qua

dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.langson.gov.vn;

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thông tư số 24/2023/TT- BGDĐT ngày 11/12/2023 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh.

B. DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH CẤP HUYỆN (01 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

1

Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện.

- Các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện đến phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 01 hàng năm;

- Thời gian hoàn thành việc đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện trước ngày 15 tháng 02 hàng năm.

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận Một cửa cấp huyện;

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

- Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp;

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.langson.gov.vn;

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thông tư số 24/2023/TT- BGDĐT ngày 11/12/2023 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh.

 

Phụ lục II

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT
CỬA LĨNH VỰC
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 05 /02/2024

của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC XÂY DỰNG
QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA (01 TTHC)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

1

Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện

Phần II

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

Cụm từ viết tắt:

- Thủ tục hành chính:

TTHC

- Công chức Một cửa:

CCMC

- Ủy ban nhân dân:

UBND

- Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Phòng GDĐT

- Bộ phận một cửa:

BPMC

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN (01 TTHC).

1. Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày (Thời gian thực hiện quy đổi 01 tháng = 30 ngày).

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng GDĐT.

Công chức BPMC cấp huyện

0,5 ngày

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng GDĐT

0,5 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 01 ngày, nêu rõ lý do;

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho cá nhân/tổ chức không quá 01 ngày kể từ ngày được phân công thụ lý hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu: xây dựng dự thảo văn bản (kết quả giải quyết).

Chuyên viên Phòng GDĐT

17 ngày

B4

Duyệt hồ sơ/ký văn bản xử lý trình Chủ tịch UBND huyện:

- Nếu đáp ứng yêu cầu: ký duyệt vào văn bản liên quan, chuyển văn thư;

- Nếu không đáp ứng yêu cầu: chuyển lại Chuyên viên Phòng GDĐT xử lý.

Lãnh đạo Phòng GDĐT

05 ngày

B5

Xem xét, quyết định, chuyển kết quả xử lý cho công chức BPMC cấp huyện.

Chủ tịch UBND huyện

07 ngày

B6

- Trả kết quả giải quyết;

- Thống kê, theo dõi.

Công chức BPMC cấp huyện

Không tính thời gian

Tổng thời hạn giải quyết

30 ngày

 

Phụ lục III

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG
LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC
QUỐC DÂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 05/02/2024
của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

 

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC XÂY DỰNG QUY TRÌNH
NỘI BỘ THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG (01 TTHC)

 

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

1

Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp tỉnh

- UBND tỉnh;

- Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 

Phần II

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

 

Cụm từ viết tắt:

- Thủ tục hành chính:

TTHC

- Trung tâm Phục vụ hành chính công:

TTPVHCC

- Sở Giáo dục và Đào tạo:

Sở GDĐT

- Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp:

GDTX-CN

- Công chức Một cửa:

CCMC

- Nhân viên bưu điện:

NVBĐ

 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN (01 TTHC).

1. Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp tỉnh

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày (Thời gian thực hiện quy đổi 01 tháng = 30 ngày).

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng GDTX-CN.

CCMC tại

TTPVHCC

0,5 ngày

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo

Phòng GDTX-CN

01 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 01 ngày, nêu rõ lý do;

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 01 ngày kể từ ngày được phân công thụ lý;

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu: xây dựng dự thảo văn bản (kết quả giải quyết).

Chuyên viên Phòng GDTX-CN

15 ngày

B4

- Xem xét văn bản của chuyên viên trình;

- Trình Lãnh đạo Sở.

Lãnh đạo Phòng GDTX-CN

01 ngày

B5

Duyệt hồ sơ/ký văn bản xử lý trình Chủ tịch UBND tỉnh:

- Nếu đáp ứng yêu cầu: ký duyệt vào văn bản liên quan, chuyển văn thư;

- Nếu không đáp ứng yêu cầu: chuyển lại Lãnh đạo Phòng GDTX-CN xử lý.

Lãnh đạo Sở

05 ngày

B6

Đóng dấu, chuyển văn bản đến Chủ tịch UBND tỉnh

Văn thư Sở

0,5 ngày

B7

Xem xét, quyết định, chuyển kết quả xử lý cho CCMC của Sở tại TTPVHCC

Chủ tịch UBND tỉnh

07 ngày

B8

- Trả kết quả giải quyết;

- Thống kê, theo dõi.

CCMC tại

TTPVHCC/NVBĐ

Không tính thời gian

Tổng thời gian thực hiện

30 ngày

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi