Quyết định 2709/QĐ-UBND TP Hồ Chí Minh điều chỉnh phương án tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ H CHÍ MINH

________

Số: 2709/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về điều chỉnh thời gian và phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 – 2022

_________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2125/TTr-SGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

nhayBổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chuyên, lớp 10 không chuyên trong các trường THPT chuyên và điều chỉnh chỉ tiêu, phương án xét tuyển lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2021 - 2022 theo quy định tại Điều 1Điều 2 Quyết định 3013/QĐ-UBND.nhay
Điều 1. Điều chỉnh thời gian và phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022 tại Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (sau đây gọi là Quyết định số 977/QĐ-UBND), cụ thể như sau:
1. Thời gian huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh lớp 1, lớp 6:
- Điều chỉnh thời gian thực hiện công tác huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh lớp 1, lớp 6: kết thúc trước ngày 19 tháng 8 năm 2021.
- Các quận, huyện và thành phố Thú Đức chủ động triển khai hình thức tuyển sinh trực tuyến, điều chỉnh thời gian và ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tuyển sinh và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 06 tháng 8 năm 2021.
2. Tuyển sinh lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa:
2.1. Đối tượng: các học sinh đã đăng ký dự khảo sát lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa.
Điểm xét tuyển = Tổng điểm kiểm tra định kì cuối năm lớp 3, 4, 5 của môn Văn - Toán.
2.2. Nếu các thí sinh bằng điểm nhau thì xét thêm các tiêu chí sau:
- Chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn Cambridge, TOEFL, PTE Pearson hoặc tương đương Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.
- Chứng chỉ tin học quốc tế IC3 SPARK, ICDL DIGITAL EXPLORER.
- Các giải do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể các tiêu chí để xét tuyển đảm bảo đúng quy định.
3. Tuyển sinh lớp 10 và lớp 10 chuyên:
3.1. Đối tượng: các thí sinh đã đăng ký theo các nguyện vọng và đủ điều kiện dự thi trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên và lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021 - 2022. Hình thức xét tuyển.
3.2. Phương thức xét tuyển:
a) Lớp 10 chuyên: - Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Văn - Toán - Ngoại ngữ + điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn đăng ký thi chuyên x 2 + điểm khuyến khích (nếu có). Điểm khuyến khích được tính như sau:

Nội dung

Giải Nhất

Giải Nhì

Giải Ba

Giải

Khuyến khích

Môn/lĩnh vực đạt giải kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật trùng với môn dự thi:

Các giải quốc gia, quốc tế

5

4

3

2

Các giải cấp Thành phố

4

3

2

 

Môn/lĩnh vực đạt giải kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật không trùng với môn dự thi:

Các giải quốc gia, quốc tế

3

2

1

0,5

Các giải cấp Thành phố

2

1

0,5

 

+ Nếu học sinh có nhiều điểm khuyến khích thì chỉ cộng điểm cao nhất vào điểm xét tuyển. + Các giải quốc tế, quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố cử tham gia, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. - Các học sinh không trúng tuyển lớp 10 chuyên sẽ được xét tuyển lớp không chuyên trong trường chuyên căn cứ trên: Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Văn - Toán - Ngoại ngữ + điểm khuyến khích (nếu có).
b) Lớp 10 trung học phổ thông:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Văn - Toán - Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có).
Điểm ưu tiên thực hiện theo quy định tại Quyết định số 977/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
c) Lớp 10 tích hợp:
- Chỉ xét tuyển cho học sinh nhóm 1: Học sinh có tham gia học chương trình Tích hợp cấp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Văn - Toán - Ngoại ngữ + điểm trung bình các môn của chương trình Tích hợp lớp 9 (theo thang điểm 10).
- Học sinh có đăng ký theo nhóm 2: tùy tình hình thực tế, các trường có mở lớp tích hợp sẽ tuyển bổ sung trong các học sinh đã đậu vào trường và có nguyện vọng tham gia lớp tích hợp.
d) Lớp 10 song ngữ tiếng Pháp, tiếng Nhật (ngoại ngữ 1), tiếng Đức (ngoại ngữ 1):
- Song ngữ tiếng Pháp:
Điểm xét tuyển = (Trung bình của Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Văn - Toán - Ngoại ngữ) x 2 + điểm trung bình cộng của các bài thi môn tiếng Pháp và bài thi môn Toán bằng tiếng Pháp trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ.
- Tiếng Nhật, tiếng Đức (ngoại ngữ 1):
Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Văn - Toán - Ngoại ngữ + điểm trung bình của môn đăng ký thi Ngoại ngữ 1.
4. Tuyển sinh vào các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường ngoài công lập:
Thời gian tuyển sinh đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2021 và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 9 năm 2021.
Điều 2. Các nội dung khác vẫn được giữ nguyên theo Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở - ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như Điều 4;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;

- Các Ban HĐND TP;

- Các Đoàn thể Thành phố;

- VPUB: Các PCVP;

- Các Phòng NCTH;

- Lưu: VT, (VX-VN)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Dương Anh Đức

 

thuộc tính Quyết định 2709/QĐ-UBND

Quyết định 2709/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh thời gian và phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2709/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Dương Anh Đức
Ngày ban hành:03/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi