Quyết định 2560/QĐ-UBND Đắk Lắk 2021 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2560/QĐ-UBND

Quyết định 2560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk LắkSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2560/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tuấn Hà
Ngày ban hành:16/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
_________

Số: 2560/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

__________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về TTHC được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC;

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố Bộ TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 75/TTr- SGDĐT ngày 13/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh, chi tiết tại Phụ lục I, II kèm theo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các TTHC hoặc các bộ phận tạo thành TTHC được công bố tại Quyết định này có hiệu lực từ ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC hoặc bộ phận tạo thành TTHC có hiệu lực thi hành.
Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ;

- TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các PCVP UBND tỉnh;

- Viễn thông Đắk Lắk, Bưu điện tỉnh;

- UBND các xã, phường, thị trấn (do UBND cấp huyện sao gửi);

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Các Phòng, TT: KGVX, HCTC, PVHCC;

- Lưu: VT, KSTTHC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hà

 

Phụ lục I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 16/09/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) CẤP TỈNH

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Mức độ cung ứng dịch vụ công trực tuyến (Mức độ 2, 3, 4)

Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI

Tiếp nhận

Trả kết quả

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC, TRUNG HỌC

01

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

02

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

4

X

X

03

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

04

Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

05

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

06

Tuyển sinh trung học phổ thông

Chưa quy định

Không

Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số: 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014, 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014, 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018.

4

X

X

07

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Chưa quy định

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002.

4

X

X

08

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Chưa quy định

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002.

3

X

 

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC DÂN TỘC

01

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

02

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

03

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

04

Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị          thành   lập

trường)

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

01

Thành lập trung tâm giáo       dục              thường

xuyên

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

02

Cho phép trung tâm giáo       dục              thường

xuyên hoạt động giáo dục trở lại

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

03

Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

04

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

Chưa quy định

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC

01

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

02

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

2

 

 

03

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

3

X

 

04

Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

05

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

06

Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương

Không quy định

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

2

 

 

07

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

4

X

X

08

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

4

X

X

09

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

4

X

X

10

Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

11

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)

Không quy định

Không

4

X

X

12

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

13

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

14

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

15

Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

16

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

17

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4

X

X

18

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

4

X

X

19

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

4

X

X

20

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

4

X

X

21

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

4

X

X

 

V. LĨNH VỰC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Mức độ cung ứng dịch vụ công trực tuyến (Mức độ 2, 3, 4)

Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI

Tiếp nhận

Trả kết quả

01

Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

03 tháng và 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4

X

X

02

Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

03 tháng và 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4

X

X

03

Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

03 tháng và 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4

X

X

04

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4

X

X

VI. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

01

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

03 tháng và 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4

X

X

02

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

03 tháng và 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4

X

X

03

Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

03 tháng và 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4

X

X

04

Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

 

 

05

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Thời điểm báo cáo số liệu thống kê phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hằng năm được quy định như sau:

- Đối với xã: Ngày 30 tháng 9;

- Đối với huyện: Ngày 05 tháng 10; Đối với tỉnh: Ngày 10 tháng 10. Tỉnh hoàn thành việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trước ngày 30 tháng 12 hằng năm.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

- Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

 

 

06

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

-  Quyết định số 72/2014/QĐ- TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư số 16/2016/TT-BGDĐT ngày 18/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

 

 

07

Đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên

15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc nhận đơn đăng ký, cơ sở đào tạo giáo viên thống nhất với cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để xác nhận và thông báo cho sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và xét duyệt các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đối với sinh viên sư phạm trong phạm vi chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo và không thuộc chỉ tiêu đặt hàng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

2

 

 

08

Xét, cấp học bổng chính sách

1) Đối với sinh viên theo chế độ cử tuyển:

- Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập danh sách, dự toán nhu cầu kinh phí và thực hiện việc chi trả học bổng chính sách cho sinh viên theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ không bảo đảm đúng quy định, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

2) Đối với học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú:

- Cơ sở giáo dục tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập danh sách, dự toán nhu cầu kinh phí gửi về cơ quan quản lý trực tiếp.

- Trường hợp hồ sơ không bảo đảm đúng quy định, cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

3) Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật:

- Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: Hiệu trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên trình cơ quan quản lý trực tiếp phê duyệt, tổng hợp gửi cơ quan tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trường hợp hồ sơ không bảo đảm đúng quy định, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có trách nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;

- Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục: Học viên làm đơn đề nghị gửi cơ sở giáo dục nghề nghiệp nơi theo học để xác nhận vào đơn trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn và hướng dẫn học viên gửi hồ sơ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi học viên có hộ khẩu thường trú. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chính sách và xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi cơ quan tài chính cùng cấp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ.

2

 

 

09

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Việc chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật được thực hiện 2 lần trong năm: Lần 1 chi trả vào tháng 9 hoặc tháng 10, tháng 11; lần 2 chi trả vào tháng 3 hoặc tháng 4, tháng 5. Việc chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập phải đảm bảo thuận tiện cho người khuyết tật đi học. Trường hợp người học chưa nhận được chế độ theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

3

X

 

10

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

- Kinh phí hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở cho học sinh được chi trả, cấp phát hằng tháng.

-  Gạo được cấp cho học sinh theo định kỳ nhưng không quá 2 lần/học kỳ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

3

X

 

11

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

- Kinh phí hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở cho học sinh được chi trả, cấp phát hằng tháng.

- Gạo được cấp cho học sinh theo định kỳ nhưng không quá 2 lần/học kỳ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

3

X

 

12

Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người

- Đối với học sinh học tại các cơ Sở giáo dục công lập: Thời hạn ra quyết định là 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn.

- Đối với học sinh học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Thời hạn ra quyết định là 40 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ.

3

X

 

13

Đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em, học sinh, sinh viên

1) Phương thức chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập đối với các đối tượng đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập. Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập được cấp không quá 9 tháng/năm học và chi trả 2 lần trong năm: Lần 1 chi trả 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11; Lần 2 chi trả 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4.

2) Phương thức chi trả tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với người học ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế.

Kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập được cấp không quá 9 tháng/năm học (đối với học sinh mầm non và phổ thông), 10 tháng/năm học (đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học) và thực hiện 2 lần trong năm: Lần 1 chi trả 4 tháng (đối với học sinh mầm non và phổ thông), 5 tháng (đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học) vào tháng 10 hoặc tháng 11; lần 2 chi trả 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4.

Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông, học sinh, sinh viên chưa nhận tiền cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

-  Các Nghị định của Chính phủ số: 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015, 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018;

-   Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3

X

 

VII. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI

01

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ.

2

 

 

02

Phê duyệt liên kết giáo dục

40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả thời gian đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ.

2

 

 

03

Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp điều chỉnh liên kết giáo dục trong đó có điều chỉnh chương trình giáo dục tích hợp thì thời gian giải quyết tối thiểu là 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả thời gian đề nghị Bộ GDĐT phê duyệt việc điều chỉnh chương trình giáo dục tích hợp).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ.

2

 

 

04

Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ.

2

 

 

05

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

06

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

07

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ.

2

 

 

08

Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ.

2

 

 

09

Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ.

2

 

 

10

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

11

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ.

2

 

 

12

Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

VIII. LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH

01

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Không quy định

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Chưa quy định

Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2

 

 

02

Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT)

Không quy định

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4

 

 

03

Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Không

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

 

 

04

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số: 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020, 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021, 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018.

2

 

 

05

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

15 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo

Không

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

 

 

06

Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học

Theo đợt tuyển sinh

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Thông tư số 26/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

 

 

07

Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển

- Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo kế hoạch cử tuyển công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày xét tuyển, hội đồng cử tuyển phải lập danh sách người có đủ tiêu chuẩn dự tuyển học theo chế độ cử tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Nghị định số 141/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ

2

 

 

IX. LĨNH VỰC VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

01

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

1) Ngay trong ngày cơ quan, cơ sở giáo dục tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, cơ sở giáo dục nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến; 2) Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu cấp bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Lệ phí cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao.

Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3

X

 

02

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

 

 

03

Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng có trách nhiệm trả kết quả công nhận văn bằng cho người đề nghị công nhận văn bằng. Trường hợp cần xác minh thông tin về văn bằng từ cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc đơn vị xác thực nước ngoài, thời hạn trả kết quả công nhận văn bằng không vượt quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ công nhận văn bằng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

1)  Xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp (bao gồm cả chương trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng) là 250.000 đồng/văn bằng.

2)   Xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài hợp pháp cấp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài là 500.000 đồng/văn bằng.

- Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2

 

 

X. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

01

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

02

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

03

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ.

2

 

 

04

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

05

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

06

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

07

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

08

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn đề nghị giải thể của trường

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ.

2

 

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Mức độ cung ứng dịch vụ công trực tuyến (Mức độ 2, 3, 4)

Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI

Tiếp nhận

Trả kết quả

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC MẦM NON

01

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

02

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

03

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

04

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

05

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017.

2

 

 

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC TIỂU HỌC

01

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

02

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

03

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

04

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

05

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

06

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

1) Đối với học sinh tiểu học chuyển trường trong nước:

Tổng thời gian giải quyết không quá 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2) Đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về nước: Tổng thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

Không

Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

 

 

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC

01

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

02

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

03

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

04

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

05

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

06

Tuyển sinh trung học cơ sở

Chưa quy định

Không

Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số: 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014, 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014, 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018.

2

 

 

07

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Chưa quy định

Không

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

 

 

08

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

Không

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ;

- Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

 

 

09

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Chưa quy định

Không

Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

 

 

IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC DÂN TỘC

01

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

02

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

Không

Các Nghị định của Chính Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

03

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ.

2

 

 

04

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

05

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

Không quy định

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ.

2

 

 

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC

01

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

02

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

VI. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

01

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Không quy định

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

Không

- Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

 

 

02

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

Không

Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào.

2

 

 

03

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

(Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi văn bản thông báo cho nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục và nêu rõ lý do).

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

Không

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ.

2

 

 

04

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

(Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi văn bản thông báo cho cơ sở giáo dục phổ thông tư thục và nêu rõ lý do).

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

Không

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ.

2

 

 

05

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

-    Kinh phí hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở cho học sinh được chi trả, cấp phát hằng tháng.

-  Gạo được cấp cho học sinh theo định kỳ nhưng không quá 2 lần/học kỳ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

Không

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

2

 

 

06

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

- Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập: Thời hạn ra quyết định là 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận đơn.

- Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Thời hạn ra quyết định là 40 ngày làm việc, kể từ ngày khai giảng năm học.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

Không

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ.

2

 

 

07

Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

24 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

Không

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ

2

 

 

08

Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

24 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

Không

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ

2

 

 

09

Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Mức độ cung ứng dịch vụ công trực tuyến (Mức độ 2, 3, 4)

Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI

Tiếp nhận

Trả kết quả

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC

01

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

Không

Các Nghị định của Chính phủ số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

2

 

 

02

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

03

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

04

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

2

 

 

05

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Không quy định

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ.

2

 

 

Phụ lục II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

(Kèm theo Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 16/09/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản Quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ/Lý do bãi bỏ thủ tục hành chính

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (đã công bố tại Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Giải thể trường phổ thông trung học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học)

Trùng với thủ tục "Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)" có mã 1.006389.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (đã công bố tại Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở

Luật Giáo dục năm 2019.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi