Quyết định 244/QĐ-UBND Sơn La 2024 Kế hoạch Nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với quần chúng nhân dân

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 244/QĐ-UBND

Quyết định 244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn LaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:244/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành:06/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Số: 244/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024

_________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021 - 2027”;

Căn cứ Quyết định số 8937/QĐ-BCA-V03 ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021 - 2027”;

Căn cứ Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 23/TTr-CAT- PTM ngày 22 tháng 01 năm 2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCTP Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP; Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, NC, ĐH.

CHỦ TỊCH


 Hoàng Quốc Khánh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục

pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật

tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021 - 2027”

trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024

(Kèm theo Quyết định số: 244/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

______________________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021 - 2027” (sau đây viết gọn là Đề án) trong năm 2024, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các quan điểm, mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Đề án.

b) Xác định rõ nội dung hoạt động, tiến độ thực hiện; phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; tiến độ thực hiện. Phát huy vai trò chủ động, tích cực của các chủ thể được giao nhiệm vụ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thuộc phạm vi của Đề án; sự tham gia phối hợp thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, thiết thực của các cơ quan, tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tại địa bàn cơ sở.

c) Sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Hoạt động quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án

a) Ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án năm 2024

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: trong tháng 02/2024 đối với Kế hoạch; cả năm đối với văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

b) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: tháng 11/2024.

2. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các quy định có liên quan đến công tác PBGDPL thuộc phạm vi của Đề án: tổ chức rà soát các quy định pháp luật liên quan đến công tác PBGDPL, vận động quần chúng nhân dân tại cơ sở để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản QPPL cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, vận động quần chúng nói chung và việc triển khai thực hiện Đề án nói riêng.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

3. Đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, nhóm đối tượng, bảo đảm công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao và đúng định hướng

a) Nội dung PBGDPL: tập trung phổ biến, giáo dục các quy định về: (1) quyền và nghĩa vụ của công dân; (2) quy định của pháp luật về an ninh trật tự (ANTT), trong đó chú trọng tuyên truyền, PBGDPL về thi hành án hình sự; xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý cư trú; đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; tín ngưỡng, tôn giáo; đất đai; biên giới; quản lý xuất nhập cảnh; phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội; quy định liên quan đến tái hòa nhập cộng đồng…; (3) ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; (4) tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng và biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn; trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong giúp đỡ, hỗ trợ và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

b) Hình thức PBGDPL: bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn, lĩnh vực; chú trọng các hình thức tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp, tư vấn pháp luật, các hình thức thông qua phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng công nghệ thông tin, cấp phát tài liệu thiết yếu với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu. Một số hình thức cụ thể: (1) tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp (hội nghị, diễn đàn, đối thoại trực tiếp…), tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin tài liệu pháp luật; thường xuyên tổ chức đối thoại chính sách pháp luật, giải đáp pháp luật và các vướng mắc phổ biến trong áp dụng pháp luật về ANTT và những vấn đề có liên quan bằng hình thức phù hợp; giáo dục, tư vấn pháp luật cá biệt với những đối tượng yếu thế; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, già làng, trưởng bản,… trong tư vấn, PBGDPL trực tiếp cho các đối tượng; (2) thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, tạp chí...) xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chiến dịch truyền thông đưa tin, phát sóng vào các khung giờ thu hút khán, thính giả để tuyên truyền; xây dựng pano, áp phích, tranh cổ động; niêm yết thông tin tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học, bệnh viện, khu dân cư, …; (3) xây dựng tài liệu tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực, đối tượng để cung cấp thông tin cho các cá nhân, tổ chức thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội (gửi tin nhắn qua điện thoại di động, zalo, facebook...), Cổng/Trang thông tin điện tử, loa truyền thanh, bảng tin, màn hình khu dân cư...; (4) thông qua hoạt động của Công an các đơn vị, địa phương như: hoạt động điều tra, xử lý tội phạm; xử lý vi phạm hành chính; tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, giải quyết các thủ tục hành chính về trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hỗ trợ pháp lý, hòa giải ở cơ sở; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…; (5) lồng ghép trong các hình thức sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở; (6) thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các trường học tại địa bàn, các cơ sở giam giữ bằng hình thức phù hợp với đối tượng, trình độ, chương trình đào tạo, đặc điểm từng đối tượng; (7) xây dựng, trang bị tủ sách pháp luật tại các thôn, xóm, bản, tiểu khu, tổ dân phố, khu dân cư… đặc biệt là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống từ nguồn ngân sách nhà nước và đóng góp của cộng đồng; (8) biên soạn, in, cấp phát tài liệu PBGDPL bằng các ngôn ngữ khác nhau, đặc biệt là tiếng dân tộc thiểu số bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; (9) các hình thức khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể để bảo đảm công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao; chú trọng vai trò của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật Công an các cấp.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

4. Xây dựng, học tập và nhân rộng các mô hình điểm về PBGDPL cho các đối tượng của Đề án

a) Nghiên cứu, rà soát, đề xuất thí điểm áp dụng mô hình điểm tại các đơn vị, cơ sở, địa phương còn nhiều khó khăn, bất cập trong PBGDPL để tập trung tháo gỡ những tồn tại, hạn chế góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong tình hình mới

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

b) Tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, mô hình PBGDPL có hiệu quả tại các đơn vị, địa phương, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng của Đề án

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

c) Đánh giá hiệu quả các mô hình và triển khai, nhân rộng những mô hình mang lại hiệu quả thiết thực. Tiếp tục củng cố, duy trì, thực hiện các mô hình đã và đang đạt hiệu quả cao trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở, khu dân cư, trường học, gia đình, dòng họ.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

5. Biên soạn các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ PBGDPL phục vụ cho công tác tuyên truyền, PBGDPL thuộc phạm vi của Đề án

a) Tổ chức biên soạn tài liệu dành cho các chủ thể thực hiện công tác PBGDPL thuộc phạm vi Đề án: trên cơ sở quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và yêu cầu thực tế, tổ chức biên soạn và cấp phát tài liệu phục vụ tuyên truyền, PBGDPL đến từng xã, phường, thị trấn và cơ quan, tổ chức có liên quan với số lượng phù hợp yêu cầu thực tế.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

b) Tổ chức biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật cho các đối tượng được PBGDPL của Đề án; chú trọng biên dịch tài liệu ra các ngôn ngữ khác nhau, nhất là các tiếng dân tộc thiểu số:

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác PBGDPL

a) Xây dựng, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng với hình thức phong phú; tăng cường lồng ghép nội dung pháp luật trong các chương trình giải trí trên sóng phát thanh, truyền hình; chú trọng hoạt động tư vấn, giải đáp, đối thoại chính sách pháp luật và bố trí vào khung giờ thu hút đông đảo khán giả, thính giả; tổ chức các đợt cao điểm phổ biến, truyền thông về lĩnh vực pháp luật quan trọng, được xã hội quan tâm.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Sơn La; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

b) Tận dụng ưu thế của công nghệ thông tin, kỹ thuật số để nâng cao kiến thức pháp luật cho chủ thể, đối tượng của Đề án. Tập trung PBGDPL trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, mạng xã hội và các ứng dụng trên thiết bị di động; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn trực tuyến. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin pháp luật trên môi trường mạng bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

7. Xây dựng các tình huống, kịch bản triển khai công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng chấp hành pháp luật khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự: chủ động, kịp thời nắm bắt diễn biến, tình hình vụ việc; nghiên cứu, đánh giá bước đầu hậu quả, tác hại và thăm dò dư luận xã hội đối với vụ việc để có cơ sở xác định nội dung, mục đích, đối tượng, phạm vi tuyên truyền phù hợp. Cần sử dụng đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội; truyền tải đến đông đảo quần chúng nhân dân trong và ngoài nước về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến vụ việc, để nhân dân hiểu, tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ cấp ủy, chính quyền các cấp và cơ quan chức năng trong quá trình làm sáng tỏ, kết luận, giải quyết vụ việc. Đồng thời tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch góp phần phòng ngừa, giải quyết vụ việc hiệu quả.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

8. Tổ chức lồng ghép các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án có liên quan đang thực hiện trên địa bàn để tránh trùng lặp, bảo đảm thống nhất, tiết kiệm nguồn lực thực hiện và đạt hiệu quả cao

Tập trung lồng ghép nội dung PBGDPL của Đề án với nội dung Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (phê duyệt tại Quyết định số 997/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ), Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” (phê duyệt tại Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ) trong lực lượng Công an nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương được giao chủ trì thực hiện các chương trình, đề án.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

9. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL của Đề án

a) Thường xuyên rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở của lực lượng Công an tỉnh Sơn La để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở, CBCS Công an được giao nhiệm vụ PBGDPL, Công an cấp xã.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

c) Tổ chức Hội thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi cho lực lượng Công an cơ sở làm nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL để khuyến khích, động viên CBCS Công an tham gia PBGDPL, đồng thời tạo điều kiện để trao đổi, học tập kinh nghiệm về tuyên truyền, PBGDPL giữa Công an các đơn vị, địa phương:

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: theo kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an.

10. Rà soát, tham mưu đề xuất, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của cơ sở; hiện đại hóa cơ quan truyền thông Công an tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

11. Khuyến khích, huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong PBGDPL, gắn với công tác vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở: chủ động, tích cực huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, cộng đồng dân cư, trường học, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động PBGDPL, gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở thông qua các chương trình phổ biến, tư vấn, hỗ trợ việc làm, cung cấp tài liệu, trang thiết bị phục PBGDPL… theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện từng cơ sở, địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

b) Chỉ đạo các phòng chức năng Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

c) Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh: huy động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số, người biết tiếng dân tộc thiểu số, hiểu biết về văn hóa, tập quán của người dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, già làng, trưởng bản tham gia PBGDPL và tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật.

2. Sở Tư pháp: căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của kế hoạch, lồng ghép với các đề án, chương trình, kế hoạch khác có liên quan; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Đề án tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Sở Tài chính: căn cứ dự toán do Công an tỉnh lập, thực hiện thẩm định, thông báo, cấp phát kinh phí thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024 và các nguồn kinh phí được giao bổ sung trong năm theo quy định hiện hành.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của ngành, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND cấp huyện tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thông tin, báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về các nội dung của Đề án; tăng thời lượng thích hợp cho các chuyên trang, chuyên mục về PBGDPL tại cơ sở, nhất là thông tin, truyền thông pháp luật về an ninh, trật tự và công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

c) Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan thông tin, truyền thông thuộc huyện, thành phố tăng cường thời lượng, lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên cho các đối tượng thuộc phạm vi Đề án.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục PBGDPL phục vụ việc triển khai thực hiện Đề án, đặc biệt là các chương trình tư vấn, giải đáp, đối thoại chính sách pháp luật về ANTT và bố trí khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả; tích cực lồng ghép nội dung PBGDPL về ANTT trong các chương trình phù hợp; tổ chức các đợt cao điểm phổ biến, truyền thông về lĩnh vực pháp luật quan trọng đối với ANTT được xã hội quan tâm.

6. Các sở, ban, ngành: theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận: tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này trong phạm vi tổ chức mình, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục và giám sát việc thực hiện công tác PBGDPL trong phạm vi Kế hoạch này.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Trên cơ sở Kế hoạch này và điều kiện thực tế tại địa phương chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án tại địa phương.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tăng cường PBGDPL cho quần chúng nhân dân trên địa bàn.

c) Vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, ủng hộ, cùng tham gia thực hiện Đề án tại địa phương.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Công an tỉnh (qua phòng Tham mưu) trước ngày 10/11/2024 để tổng hợp, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh gửi cấp có thẩm quyền theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời gửi văn bản về Công an tỉnh để tổng hợp, tham mưu, đề xuất trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi