Quyết định 2250/QĐ-UBND Bắc Ninh 2023 Quy chế hoạt động Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2250/QĐ-UBND

Quyết định 2250/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường Trung cấp, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2250/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Quốc Tuấn
Ngày ban hành:28/11/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Số: 2250/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Bắc Ninh, ngày  28  tháng  11  năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định

hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường Trung cấp, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định).

Điều 2. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại quy chế ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thẩm định, Giám đốc các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- VP UBND tỉnh: LĐVP, NC, TNMT, KTTH, XDCB;

- Lưu: VT, KGVX(NTT) .

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vương Quốc Tuấn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ

Tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường Trung cấp, trung tâm GDNN trên địa bàn tỉnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 28/11/2023

của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định chức năng, nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần và quy trình thẩm định của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Chức năng

Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc và chế độ làm việc

Hội đồng thẩm định hoạt động theo nguyên tắc thảo luận tập thể, Chủ tịch Hội đồng quyết định trên cơ sở đa số ý kiến thành viên Hội đồng. Cuộc họp của Hội đồng thẩm định được coi là hp lệ khi có 2/3 số thành viên Hội đồng thẩm định tham gia, trong đó có Chủ tịch Hội đồng thẩm định (hoặc Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định được Chủ tịch Hội đng thẩm định ủy quyền). Trường hợp thành viên vắng mặt phải có ý kiến bằng văn bản về nội dung sẽ thảo luận tại cuộc họp.

Các thành viên trong Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, mỗi thành viên trong Hội đồng chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý và công việc được phân công phụ trách, đảm bảo sự phối hợp về mọi mặt để thực hiện nhiệm vụ.

Chương II. NHIỆM VỤQUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Điều 4. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định

1. Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Hướng dẫn, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.

3. Lập biên bản thẩm định, trong đó nêu rõ kết luận của Hội đồng thẩm định về hồ sơ đủ điều kiện hay không đủ điều kiện thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

4. Trên cơ sở kết luận của Hội đồng thẩm định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ làm cơ sở để tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Quyền hạn của Hội đồng thẩm định

1. Được đăng ký làm việc trực tiếp với các ngành, các cấp có liên quan để thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Hội đồng thẩm định đề ra.

2. Có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp cung cấp thông tin, các tài liệu, minh chứng có liên quan đến hồ sơ thành lập một cách đầy đủ, kịp thời để phục vụ cho công tác thẩm định; khi cần thiết có thể kiến nghị sửa đổi, bổ sung nội dung hồ sơ để đáp ứng các yêu cầu thẩm định.

3. Xem xét quyết định các vấn đề về thời gian làm việc, chương trình làm việc, kế hoạch công tác của Hội đồng thẩm định và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật.

4. Được tạo điều kiện, phương tiện cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định.

5. Được trưng dụng cán bộ có năng lực, chuyên môn của các sở, ngành liên quan để giúp Hội đồng trong quá trình thẩm định.

Chương III. TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Điều 6. Thành phần của Hội đồng thẩm định gồm:

Chủ tịch Hội đồng thẩm định là đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định là đồng chí Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện lãnh đạo các Sở: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ.

Thư ký Hội đồng thẩm định là Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hộicơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định.

Căn cứ đề nghị của các ngành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, ra quyết định thành lập, kiện toàn, thay thế, bổ sung thành viên của Hội đồng thẩm định.

Điều 7. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thẩm định

1. Chủ trì, điều hành hoạt động của Hội đồng thẩm định nhằm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thẩm định theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng thẩm định, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Quyết định nội dung cuộc họp, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng thẩm định.

4. Quyết định việc mời thêm các thành phần khác là đại diện các sở, ngành, địa phương có liên quan tham gia vào cuộc họp thẩm định của Hội đồng thẩm định khi cần thiết.

5. Thông qua biên bản, báo cáo kết luận sau mỗi cuộc họp của Hội đồng thẩm định.

6. Đề nghị thay đổi hoặc bổ sung các thành viên của Hội đồng thẩm định khi cần thiết.

7. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng thẩm định có thể triệu tập cuộc họp bất thường để giải quyết các nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định.

Điều 8. Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định

Thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng thẩm định phân công; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đng thm định và trước pháp luật vcác công việc được phân công; thay mặt Chủ tịch Hội đồng thẩm định điều hành và giải quyết các công việc của Hội đồng thẩm định khi Chủ tịch vắng mặt.

Chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ, thực hiện các bước đảm bảo quy định, thời gian theo quy định.

Điều 9. Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng thẩm định

1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng thẩm định; trường hợp vắng mặt phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

2. Thẩm định các điều kiện thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý; tham gia đóng góp ý kiến để cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

3. Tham mưu, đề xuất những nội dung cụ thể về lĩnh vực chuyên môn của ngành mình quản lý để Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định.

4. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thẩm định và trước pháp luật về các công việc được phân công.

Điều 10. Nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng thẩm định

1. Giúp Chủ tịch Hội đồng thẩm định kiểm tra sơ bộ hồ sơ đề nghị thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định kế hoạch thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp của cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đến; chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu liên quan phục vụ công việc thẩm định.

3. Lập biên bản và tổng hợp ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định.

Chương IV. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ

Điều 11. Quy trình thẩm định hồ sơ

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp lập hồ sơ theo quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định) thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.bacninh.gov.vn hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm HCC của tỉnh (địa chỉ: Số 11, đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm tra sơ bộ hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định. Trường hp hồ sơ không hp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập và nêu rõ lý do.

3. Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định (công khai tại cuộc họp thẩm định), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản thông báo kết quả thẩm định cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập trung tâm GDNN, trường trung cấp.

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ đủ điều kiện, nhưng phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Thời hạn thẩm định hồ sơ của Hội đồng thẩm định không được vượt quá thời gian quy định trong quy trình giải quyết tương ứng với mỗi thu tục hành chính được công bố theo quyết định công bố của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc tại quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh (trong trường hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không quyết định cụ thể).

5. Sau khi quyết định được ban hành, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định tại Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Khi nhận được hồ sơ đã hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

Chương V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này áp dụng cho Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các thành viên Hội đồng thẩm định và các cơ quan liên quan phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi