Quyết định 222/QĐ-UBND quy trình nội bộ thủ tục hành chính của Sở GDĐT Sơn La

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 222/QĐ-UBND

Quyết định 222/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn LaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:222/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành:02/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

_________

Số: 222/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Sơn La, ngày 02 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 16/TTr-SGDĐT ngày 29/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 11 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó gồm:
- 02 quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông lên UBND tỉnh;
- 03 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo;
- 06 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, thành phố.
(có quy trình kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 02 quy trình nội bộ giải quyết thú tục hành chính số thứ tự 27, 33 mục I phần C tại Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-  Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;

-  Thường trực tỉnh ủy;

-  Thường trực HĐND tỉnh;

-  Chủ tịch UBND tỉnh;

-  Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

-  Như Điều 3;

-  Trung tâm Hành chính công tỉnh;

-  Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

-  Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)
________________
A. QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG LÊN UBND TỈNH: 02 QUY TRÌNH
I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1. Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

- Thời gian thực hiện: 14 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về Sở GDĐT (Scan hồ sơ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm Scan hồ sơ hợp lệ

0.5 ngày

B2

Phòng GDMN-TH Tiếp nhận hồ sơ, thụ lý, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng GDMN-TH

Phiếu giao việc, ý kiến phân công thụ lý

0.5 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công thụ lý

Văn bản có ý kiến về thẩm định xử lý hồ sơ

03 ngày

Lãnh đạo phòng

Ý kiến trình lãnh đạo Sở phê duyệt

1.5 ngày

B3

Phê duyệt văn bản, giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt, kèm Tờ trình đề nghị UBND tỉnh

1.5 ngày

B4

Tiếp nhận và chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm Scan hồ sơ liên thông

0.5 ngày

B5

Liên thông UBND tỉnh

6 ngày (lấy thời gian từ các bước trước của Sở chuyển sang)

B6

Tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Quyết                 định chuyển đổi kèm các hồ sơ liên quan

0.5 ngày

Tổng thời gian thực hiện

14 ngày

2. Chuyển đổi trường THPT tư thục, trường tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT do nhà đầu tư trong nước đầu tư và trường phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
- Thời gian thực hiện: 14 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về Sở GDĐT (Scan hồ sơ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm Scan hồ sơ

0.5 ngày

B2

Phòng TCCB&CTTT Tiếp nhận hồ sơ Thụ lý, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng TCCB&CTTT

Phiếu giao việc, ý kiến phân công thụ lý

0.5 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công thụ lý

Văn bản có ý kiến về thẩm định xử lý hồ sơ

03 ngày

Lãnh đạo phòng

Ý kiến trình lãnh đạo Sở phê duyệt

1.5 ngày

B5

Phê duyệt văn bản, giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt, kèm Tờ trình đề nghị UBND tỉnh

1.5 ngày

B6

Tiếp nhận và chuyển HS liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm Scan hồ sơ liên thông

0.5 ngày

B7

Thẩm quyền xử lý của UBND tỉnh (liên thông)

06 ngày

B8

Trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Quyết định chuyển đổi kèm các hồ sơ liên quan

0.5 ngày

Tổng thời gian thực hiện

14 ngày

      
B. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
I. LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH
1. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

- Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về Sở GDĐT (Scan hồ sơ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm Scan hồ sơ hợp lệ

1/8 ngày

(1h)

B2

Phân công công việc Thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công

1/8 ngày

(1h)

Chuyên viên tiếp nhận thực hiện

Văn bản tham mưu

1/4 ngày (2h)

 

 

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/8 ngày (1h)

B3

Ký, giao Văn thư phát hành

Lãnh đạo sở, Văn thư

Ý kiến, VB đã ký

1/4 ngày (2h)

B4

Tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm kết quả đã ban hành

1/8 ngày

(1h)

 

Tổng thời gian thực hiện

01 ngày

2. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
- Thời gian thực hiện: 2,5 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về Sở GDĐT (Scan hồ sơ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm Scan hồ sơ hợp lệ

1/2 ngày

B2

Phòng Đào tạo và Khảo                    thí            và QLCLGD tiếp nhận, thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công

1/4 ngày

Chuyên viên tiếp nhận thực hiện

Văn bản tham mưu

1/2 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/2 ngày

B3

Ký, ban hành

Lãnh đạo sở

Ý kiến, VB đã ký

1/2 ngày

B4

Tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm kết quả đã ban hành

1/4 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

2,5 ngày

3. Kiểm định chất lượng giáo dục
- Thời gian thực hiện: 60 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về Sở GDĐT (Scan hồ sơ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm Scan hồ sơ hợp lệ

01 ngày

B2

Phân công công việc Thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công

01 ngày

Chuyên viên tiếp nhận thực hiện

Văn bản tham mưu

53 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

02 ngày

B3

Ký, giao Văn thư phát hành

Lãnh đạo sở, Văn thư

Ý kiến, VB đã ký

02 ngày

B4

Tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm kết quả đã ban hành

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

60 ngày

C. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ
I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1. Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

- Thời gian thực hiện: 12 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về Phòng GDĐT huyện/thành phố (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa cấp huyện/thành phố

Kèm Scan hồ sơ

0.5 ngày

B2

Tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa cấp huyện/thành phố Thụ lý, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT

Phiếu giao việc, ý kiến phân công thụ lý

01 ngày

Cán bộ chuyên môn phụ trách mầm non được phân công thụ lý

Văn bản có ý kiến về thẩm định xử lý hồ sơ

04 ngày

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT

Văn bản có ý kiến về thẩm định xử lý hồ sơ

01 ngày

B3

Vào sổ, phát hành và chuyển liên thông

Văn thư

Văn bản phát hành

0.5 ngày

B4

Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện xử lý trình lãnh đạo UBND huyện (Kèm Scan hồ sơ)

02 ngày

B5

Thẩm định, giải quyết hồ sơ và ký ban hành

Lãnh đạo UBND huyện

Ý kiến phê duyệt (đồng ý hoặc không đòng ý); Quyết định chuyển đổi

02 ngày

B6

Trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa cấp huyện/thành phố

Quyết định chuyển đổi kèm các hồ sơ liên quan

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

12 ngày

2. Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
- Thời gian thực hiện: 14 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về Phòng GDĐT huyện/thành phố (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa cấp huyện/thành phố

Kèm Scan hồ sơ

0.5 ngày

B2

Phòng GDĐT Tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa Thụ lý, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUB

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT

Phiếu giao việc, ý kiến phân công thụ lý

01 ngày

Cán bộ chuyên môn phụ trách tiểu học, trung học cơ sở được phân công thụ lý

Văn bản có ý kiến về thẩm định xử lý hồ sơ

05 ngày

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT

Thẩm định xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo VPUB

01 ngày

B3

Vào sổ, phát hành và chuyển Lãnh đạo VPUB

Văn thư

Văn bản phát hành

0.5 ngày

B4

Lãnh đạo VPUB huyện xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo UBND huyện

02 ngày

B5

Thẩm định, giải quyết hồ sơ và ký ban hành

Lãnh đạo UBND huyện

Ý kiến phê duyệt (đồng ý hoặc không đồng ý); Quyết định chuyển đổi

03 ngày

B6

Trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa cấp huyện/thành phố

Quyết định chuyển đổi kèm các hồ sơ liên quan

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

14 ngày

3. Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại Khu Công nghiệp
- Thời gian thực hiện: 17 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Hồ sơ

01 ngày

B2

Phòng GD&ĐT Thẩm định hồ sơ, Trình lãnh đạo UBND huyện

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT

Phiếu giáo việc, ý kiến phân công cán bộ phụ trách mầm non thẩm định hồ sơ

01 ngày

Chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo huyện thẩm định

Văn bản thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo Phòng GD&ĐT phê duyệt

06 ngày

Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo

Văn bản thẩm định hồ sơ, Tờ trình UBND huyện xem xét phê duyệt (Kèm Scan hồ sơ)

02 ngày

Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo

Tờ trình UBND huyện phê duyệt (Kèm danh sách trẻ và Scan hồ sơ)

0.5 ngày

B3

Phê duyệt hồ sơ

UBND huyện

Ý kiến phê duyệt (đồng ý hoặc không đồng ý); Quyết định phê duyệt danh sách trẻ được hỗ trợ

05 ngày

B4

Nhận hồ sơ xét duyệt của UBND huyện

Phòng GD&ĐT

Quyết định kèm danh sách học sinh được phê duyệt

0.5 ngày

B5

Thông báo cho trường mầm non và cha mẹ trẻ

Phòng GD&ĐT

Quyết định kèm danh sách học sinh được phê duyệt.

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

17 ngày

4. Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
- Thời gian thực hiện: 12 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Hồ sơ

0.5 ngày

B2

Phân công công việc, thẩm định hồ sơ, xem xét và ký duyệt văn bản, trình lãnh đạo UBND huyện

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT

Phiếu giao việc, ý kiến phân công cán bộ phụ trách mầm non thẩm định hồ sơ

0.5 ngày

Chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo huyện thẩm định

Văn bản thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo Phòng GD&ĐT phê duyệt

04 ngày

Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo

Văn bản thẩm định hồ sơ, Tờ trình UBND huyện xem xét phê duyệt (Kèm Scan hồ sơ)

01 ngày

Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo

Tờ trình UBND huyện phê duyệt (Kèm danh sách giáo viên và Scan hồ sơ)

01 ngày

B3

Phê duyệt hồ sơ

UBND huyện

Ý kiến phê duyệt (đồng ý hoặc không đồng ý); Quyết định phê duyệt danh sách giáo viên được hỗ trợ

04 ngày

B4

Nhận hồ sơ xét duyệt của UBND huyện

Phòng GD&ĐT

Quyết định kèm danh sách giáo viên được phê duyệt

0.5 ngày

B5

Thông báo cho giáo viên và trường mầm non

Phòng GD&ĐT

Quyết định kèm danh sách giáo viên được phê duyệt

0.5 ngày

Tổng thời gian thực hiện

12 ngày

5. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
- Thời gian thực hiện: 06 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến

Hiệu trưởng trường nơi học sinh xin chuyển đến

- Văn bản ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn xin chuyển trường.

(Trường hợp không đồng ý thì ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn).

01 ngày

B2

Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi.

Hiệu trưởng trường nơi học sinh chuyển đi

- Đơn xin chuyển trường của Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT).

-  Học bạ.

- Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình (theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT), bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định.

- Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có).

02 ngày

B3

Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp toàn bộ hồ sơ cho nhà trường nơi chuyển đến.

Hiệu trưởng trường nơi học sinh xin chuyển đến

Tiếp nhận, khảo sát trình độ học sinh, tư vấn, xếp học sinh vào lớp.

03 ngày

Tổng thời gian thực hiện

06 ngày

* Ghi chú: Đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển từ nước ngoài về: Trình tự các bước giải quyết, thẩm quyền trách nhiệm, thời gian giải quyết của cơ sở giáo dục nơi học sinh xin chuyển đến thực hiện tương tự như đối với học sinh trong nước (thời gian cắt chuyển hồ sơ nơi học sinh chuyển đi ở nước ngoài thực hiện theo qui định của quốc gia nơi học sinh chuyển đi).
6. Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
- Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, thành phố

Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn

0.5 ngày

B2

Phòng Giáo dục huyện xử lý hồ sơ

Trưởng phòng

Phân công

01 ngày

Chuyên viên

Tham mưu

03 ngày

Trưởng phòng

Thẩm định, phê duyệt, ban hành

01 ngày

B3

Phát hành văn bản, chuyển UBND huyện giải quyết

Văn thư

Hồ sơ gửi

0.5 ngày

B4

UBND huyện xử lý hồ sơ, trả kết quả cho Phòng Giáo dục để trả cho đơn vị yêu cầu giải quyết TTHC

04 ngày

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi