Quyết định 1934/QĐ-UBND quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở GDĐT Sơn La

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1934/QĐ-UBND

Quyết định 1934/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn LaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1934/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành:06/08/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
_______

Số: 1934/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Sơn La, ngày 06 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

__________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 309/TTr-SGDĐT ngày 26/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo gồm 106 quy trình, trong đó: 63 quy trình thuộc phạm vi giải quyết của cấp tỉnh, 38 quy trình thuộc phạm vi giải quyết của cấp huyện và 05 quy trình thuộc phạm vi giải quyết của cấp xã (có quy trình kèm theo).
Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của cấp mình theo Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

- Trung tâm Thông tin tỉnh;

- Lưu: VT, KSTTHC, Tr(40b).

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)
_____________ 

A. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

I. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục số 02: Cho phép Trường Trung học phổ thông hoạt động giáo dục

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 20 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 15 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

01 ngày

B2

Phòng TCCB, CTTT

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

01 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

08 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

02 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

01 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

 

 

Thủ tục số 03: Cho phép Trường Trung học phổ thông hoạt động giáo dục trở lại

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 20 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 15 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

01 ngày

B2

Phòng TCCB, CTTT

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

01 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

08 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

02 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

01 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

 

 

Thủ tục số 07: Cho phép Trường Trung học phổ thông Chuyên hoạt động giáo dục

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 20 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 15 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

01 ngày

B2

Phòng TCCB, CTTT

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

01 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

08 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

02 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

01 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

 

 

Thủ tục số 08: Cho phép trường Trung học phổ thông Chuyên hoạt động trở lại

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 20 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 15 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

01 ngày

B2

Phòng TCCB, CTTT

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

01 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân

Các văn bản đầu ra

08 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

02 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

01 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

 

 

Thủ tục số 12: Cho phép Trường Phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 20 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 15 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

01 ngày

B2

Phòng TCCB, CTTT

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

01 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

08 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

02 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

01 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

 

 

Thủ tục số 15: Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, tin học

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 10 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng GDTrH & GDTX

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Giao CV thẩm định hồ sơ

1/2 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

3 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

3 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

2 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Các QĐ

1/2 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

QĐ cho phép thành lập trung tâm

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

 

 

Thủ tục số 16: Cho phép Trung tâm Ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 5 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 10 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng GDTrH & GDTX

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

1/2 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

3 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

3 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

2 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

 

 

Thủ tục số 17: Cho phép Trung tâm Ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 5 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 10 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng GDTrH & GDTX

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

1/2 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phấn công

Các văn bản đầu ra

3 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

3 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

2 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

 

 

Thủ tục số 18: Sáp nhập, chia, tách Trung tâm Ngoại ngữ, tin học

-  Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày

-  Thời gian cắt giảm theo quyết định: 5 ngày

-  Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 10 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng GDTrH & GDTX

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

1/2 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

03 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

03 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

02 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

 

 

Thủ tục số 19: Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: Không quy định

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: Không

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 10 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng GDTrH & GDTX

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

1/2 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

03 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

03 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

02 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

 

 

Thủ tục số 20: Cho phép Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 20 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 5 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 15 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng GDTrH & GDTX

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

1/2 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

03 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

06 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

03 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

01 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

 
 

 

Thủ tục số 21: Cho phép Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 20 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 5 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 15 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

/2 ngày

B2

Phòng GDTrH & GDTX

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

1/2 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

03 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

06 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

03 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

01 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

 

 

Thủ tục số 33: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Dịch vụ tư vấn du học

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 10 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng ĐTKT&QLCLGD

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

1/2 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

03 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

03 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

02 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

 

 

Thủ tục số 34: Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Dịch vụ tư vấn du học

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 10 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng ĐT&KTQLCLGD

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

1/2 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

03 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

03 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

02 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

 

 

Thủ tục số 35: Đề nghị được kinh doanh Dịch vụ tư vấn du học trở lại

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 10 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Kèm scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng ĐT&KTQLCLGD

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

1/2 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

03 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

03 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

02 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

 

 

Thủ tục số 36: Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 10 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng GDTrH&GDTX

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

1/2 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

03 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

03 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

01 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

01

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

 

 

Thủ tục số 37: Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 05 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 02 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 03 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng GDTrH&GDTX

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

1/2 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

1/2 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

03 ngày

 

 

Thủ tục số 38: Cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình Trung học phổ thông.

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 10 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn (GDTrH-GDTX)

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

1/2 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

05 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

02 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

 

 

Thủ tục số 39: Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trường Mầm non.

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 90 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 27 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 63 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phâm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

01 ngày

B2

Phòng ĐT&KTQLCLGD

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

01 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

11 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

28 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

20 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

01 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do

Sở phát hành

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

63 ngày

 

 

Thủ tục số 40: Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trường Tiểu học

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 90 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 27 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 63 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

01 ngày

B2

Phòng ĐT&KTQLCLGD

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

01 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

11 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

28 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

20 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

01 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

63 ngày

 

 

Thủ tục số 41: Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trường trung học

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 90 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 27 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 63 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

01 ngày

B2

Phòng ĐT&KTQLCLGD

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

01 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

11 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

28 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

20 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

01 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

63 ngày

 

 

Thủ tục số 48: Chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 01 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 0

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 01 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

1/7 ngày

B2

Phòng chuyên môn (GDTrH- GDTX)

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

1/7 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

1/7 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

1/7 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/7 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

1/7 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

1/7 ngày

Tổng thời gian thực hiện

01 ngày

 

 

Thủ tục số 49: Xin học lại tại trường khác đối với học sinh Trung học

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: Không quy định

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 0

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 03 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

1/3 ngày

B2

Phòng GDTrH-GDTX

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

1/2 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

1/2 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

1/3 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

1/3 ngày

Tổng thời gian thực hiện

03 ngày

 

 

Thủ tục số 50: Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: Không quy định

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: Không

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 13 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Phòng KH-TC tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị.

Quyết định phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chế độ và dự toán kinh phí

1/2 ngày

B2

Phân công công việc

Trưởng phòng KH-TC

Ý kiến phân công

1/2 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phòng KH-TC thẩm định

Công văn kèm hồ sơ, dự toán

05 ngày

B4

Xem xét và ký nhận

Trưởng phòng KH-TC

Công văn kèm hồ sơ, dự toán

01 ngày

B5

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, ký duyệt gửi Sở Tài chính thẩm định.

Công văn kèm hồ sơ, dự toán

01 ngày

B6

Tiếp nhận hồ sơ

Sở Tài chính thẩm định, thông báo kinh phí cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Công văn phối hợp kiểm soát, thanh toán

03 ngày

B7

Tiếp nhận Công văn phối hợp kiểm soát, thanh toán

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo dự toán cho các đơn vị

Thông báo dự toán

01 ngày

B8

Lưu sổ và bàn giao

Văn thư đơn vị

Thông báo dự toán

1/2 ngày

B9

Trả kết quả

Văn thư đơn vị

 

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

13 ngày

 

 

Thủ tục số 53: Hỗ trợ học tập đối với học sinh THPT dân tộc thiểu số rất ít người

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 20 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Phòng KH-TC tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị.

Quyết định phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chế độ và dự toán kinh phí

04 ngày

B2

Phân công công việc

Trưởng phòng KH-TC

Ý kiến phân công

01 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phòng KH-TC thẩm định

Công văn kèm hồ sơ, dự toán

08 ngày

B4

Xem xét và ký nhận

Trưởng phòng KH-TC

Công văn kèm hồ sơ, dự toán

01 ngày

B5

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, ký duyệt gửi Sở Tài chính thẩm định.

Công văn kèm hồ sơ, dự toán

01 ngày

B6

Tiếp nhận hồ sơ

Sở Tài chính thẩm định, thông báo kinh phí cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Công văn phối hợp kiểm soát, thanh toán

03 ngày

B7

Tiếp nhận Công văn phối hợp kiểm soát, thanh toán

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo dự toán cho các đơn vị

Thông báo dự toán

01 ngày

B8

Lưu sổ và bàn giao

Văn thư đơn vị

Thông báo dự toán

1/2 ngày

B9

Trả kết quả

Văn thư đơn vị

 

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

20 ngày

 

 

Thủ tục số 54: Miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: Không quy định

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: Không

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 18 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Phòng KH-TC tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị.

Quyết định phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chế độ và dự toán kinh phí

07 ngày

B2

Phân công công việc

Trưởng phòng KH-TC

Ý kiến phân công

1/2 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phòng KH-TC thẩm định

Công văn kèm hồ sơ, dự toán

3,5 ngày

B4

Xem xét và ký nhận

Trưởng phòng KH-TC

Công văn kèm hồ sơ, dự toán

01 ngày

B5

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, ký duyệt gửi Sở Tài chính thẩm định.

Công văn kèm hồ sơ, dự toán

01 ngày

B6

Tiếp nhận hồ sơ

Sở Tài chính thẩm định, thông báo kinh phí cho Sở Giáo dục và Đào tạo

Công văn phối hợp kiểm soát, thanh toán

03 ngày

B7

Tiếp nhận Công văn phối hợp kiểm soát, thanh toán

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo dự toán cho các đơn vị

Thông báo dự toán

01 ngày

B8

Lưu sổ và bàn giao

Văn thư đơn vị

Thông báo dự toán

1/2 ngày

B9

Trả kết quả

Văn thư đơn vị

 

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

18 ngày

 

II. Lĩnh vực thi, tuyển sinh

Thủ tục số 55: Đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: Không quy định

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: Không

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 15 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm tổ chức sát hạch

Kèm scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn của các trung tâm tổ chức sát hạch

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

01 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

05 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Trung tâm phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Trung tâm

Ý kiến thẩm định

03 ngày

B5

Lãnh đạo Trung tâm trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

04 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và gửi Trung tâm

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

B7

Trung tâm trả kết

Trung tâm tổ chức sát hạch

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

 

 

Thủ tục số 56: Xét tuyển sinh vào Trường Phổ thông dân tộc nội trú (Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT)

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: Không quy định

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: Không

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 15 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT huyện, Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh

Kèm scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT huyện, Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh

Hiệu trưởng phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

01 ngày

B3

Nhân viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Nhân viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

05 ngày

B4

Hiệu trưởng xem xét, thẩm định, phê duyệt trình lãnh đạo Sở

Hiệu trưởng

Ý kiến thẩm định

03 ngày

B5

Hiệu trưởng trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

04 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và Trường

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

B7

Trường trả kết

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT huyện, Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

 

 

Thủ tục số 57: Đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: Không

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 0

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 20 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Các trường THPT Phòng ĐT&KTQLCLGD

Hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng ĐT&KTQLCLGD

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

01 ngày

 

 

Thủ tục số 59: Phúc khảo thi Trung học phổ thông quốc gia

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: Không

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 15 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và nhập giữ liệu trên hệ thống

Các trường THPT Phòng ĐT&KTQLCLGD

Kèm scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng ĐT&KTQLCLGD

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

01 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

05 ngày

B4

Các Ban phúc khảo làm việc và hoàn thiện kết quả. Chủ tịch Hội đồng thi THPTQG xem xét, thẩm định và phê duyệt

Chủ tịch Hội đồng thi THPTQG

Ý kiến thẩm định

05 ngày

B5

Cập nhật hệ thống gửi Bộ GDĐT

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

02 ngày

B6

Thông báo kết quả cho thí sinh

Phòng ĐT&KTQLCLGD Các trường THPT

Văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

B7

Trả kết quả cho các đơn vị

Phòng ĐT&KTQLCLGD

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

 

 

Thủ tục 60: Xét tuyển học sinh vào trường dự bị Đại học

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: Không

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 15 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Phòng chuyên môn của các trường Đại học, Cao đẳng

Kèm scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn của các trường Đại học, Cao đẳng

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

1/2 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

10 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Trường phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B5

Lãnh đạo trường Đại học, Cao đẳng xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo trường Đại học, Cao đẳng

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao

Văn thư

Văn bản do Trường phát hành

01 ngày

B7

Trả kết quả

Phòng chuyên môn của các trường Đại học, Cao đẳng

Đính kèm kết quả là văn bản do Trường phát hành

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

 

 

II. Lĩnh văn bằng, chứng chỉ (03 thủ tục)

Thủ tục số 61: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ số gốc

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 01 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: Không.

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 01 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

1/7 ngày

B2

Phòng ĐT&KTQLCLGD

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

1/7 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

1/7 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

1/7 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/7 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

1/7 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

1/7 ngày

Tổng thời gian thực hiện

01 ngày

 

 

Thủ tục số 62: Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 05 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 03 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 02 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

1/4 ngày

B2

Phòng ĐT&KTQLCLGD

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

1/4 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

1/2 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

1/4 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/4 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

1/4 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

1/4 ngày

Tổng thời gian thực hiện

02 ngày

 

 

Thủ tục số 63: Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 10 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn (GDTrH-GDTX)

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

1/2 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

05 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

02 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở phát hành

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

B. Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thủ tục số 01: Thành lập trường THPT công lập hoặc cho phép thành lập thục.

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 20 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm: 15 ngày.

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng TCCB, CTTT

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

1/2 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Chuyên viên soạn thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Các văn bản đầu ra

03 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Bộ phận một cửa tại TTHCC tỉnh

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Scan hồ sơ liên thông

01 ngày

B7

Liên thông

08 ngày

B8

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản Văn thư đã gửi

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

 

 

Thủ tục số 04: Sáp nhập, chia tách Trường Trung học phổ thông

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 20 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm: 15 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng TCCB,CTTT

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

1/2 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Chuyên viên soạn thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Các văn bản đầu ra

03 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Bộ phận một cửa tại TTHCC tỉnh

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Scan hồ sơ liên thông

01 ngày

B7

Liên thông

08 ngày

B8

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản Văn thư đã gửi

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

 

 

Thủ tục số 05: Giải thể Trường Trung học phổ thông

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 20 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm: 15 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng TCCB,CTTT

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

1/2 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Chuyên viên soạn thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Các văn bản đầu ra

04 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Bộ phận một cửa tại TTHCC tỉnh

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Scan hồ sơ liên thông

1/2 ngày

B7

Liên thông

07 ngày

B8

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản Văn thư đã gửi

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

 

 

Thủ tục số 06: Thành lập trường Trung học phổ thông Chuyên hoặc cho phép thành lập trường Trung học phổ thông Chuyên tư thục

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 25 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm: 20 ngày.

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Kèm scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng TCCB,CTTT

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công

1/2 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Chuyên viên soạn thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Các văn bản đầu ra

09 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

03 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Bộ phận một cửa tại TTHCC tỉnh

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Scan hồ sơ liên thông

1/2 ngày

B7

Liên thông

05 ngày

B8

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản Văn thư đã gửi

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

20 ngày

 

 

Thủ tục số 09: Sáp nhập, chia tách Trường Trung học phổ thông Chuyên

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 25 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 05 ngày

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm: 20 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công