Quyết định 1575/QĐ-UBND Bắc Ninh về thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực giáo dục tiểu học

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

_________

Số: 1575/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 11 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý  của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

_____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về   kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ số: 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 01/2018/TT-VPCP  ngày 23/112018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2855/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1927/TTr-SGDĐT ngày 28/10/2020.

 

QUYT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, cập nhập nội dung sửa đổi tại phần mềm Hệ thống thông tin Một cửa của tỉnh theo quy định.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đào tạo niêm yết công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục KSTTHC (VP Chính phủ);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- CVP, các PCVP UBND tỉnh,

Cổng TTĐT, Chuyên viên KG-VX;

- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Vương Quốc Tuấn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

______________    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________   

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC TIỂU HỌC THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

 

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi,

bổ sung

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Thời hạn giải quyết, quy trình thực hiện

Phí, lệ phí

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

LĨNH VỰC GIÁO DỤC TIỂU HỌC

1.

B-BGD-285281-TT

Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

 

Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các cơ sở giáo dục.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ sở giáo dục.

- Người có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng trường tiểu học.

1- Đối với học sinh tiểu học chuyển trường trong nước

a) Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển.

b) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

c) Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT.

d) Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp toàn bộ hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều36 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT cho nhà trường nơi chuyển đến.

đ) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.

2- Đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về nước

a) Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn đề nghị (theo mẫu tại phụ lục II kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT) với nhà trường nơi chuyển đến.

b) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

c) Trong trường hợp đồng ý tiếp nhận học sinh, trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày đơn, hiệu trưởng trường tiểu học tổ khảo sát trình độ của học sinh, xếp vào lớp phù hợp, tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh theo quy định.

 

Không

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1575/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:1575/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Quốc Tuấn
Ngày ban hành:18/11/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Hành chính
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Văn bản tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực