Quyết định 15/2018/QĐ-UBND Đồng Nai sửa đổi Quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

Số: 15/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI VÀO ĐIỂM B, KHOẢN 4, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 63/2013/QĐ-UBND NGÀY 08/10/2013 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ SINH HOẠT TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CHỨC SẮC, TU SĨ, NHÀ TU HÀNH VÀ TÍN ĐỒ CÁC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

----------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ Thông tư 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đng Nai tại Tờ trình s 262/TTr-SNV ngày 19/01/2018.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Sửa đổi vào Điểm b, Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đi với chức sc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đng Nai như sau:

“b) Do cấp huyện tổ chức, thực hiện:

- Chức việc các tôn giáo khi tham gia bi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được hỗ trợ tiền ăn là 100.000 đồng/người/ngày.

- Mức hỗ trợ tiền nước uống: 30.000 đồng/người/ngày.

- Mức hỗ trợ phương tiện đi, lại: Chức việc các tôn giáo khi tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được hỗ trợ tin xe đi lại tính theo số km thực đi: Tiền xe đi và về = số km x 1.000 đồng/km ”

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/4/2018. Các nội dung khác của Quyết định 63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi vào điểm b, khoản 4, Điều 1 Quyết định 63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng NaiSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:15/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành:20/03/2018Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực