Quyết định 1381/QĐ-UBND quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tuyển sinh tỉnh Lâm Đồng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1381/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 5 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH VÀ HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/20/7 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1508/-BGDĐT ngày 11/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-BGDĐT ngày 20/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh và hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

Thay thế 04 thủ tục hành chính số thứ tự 41, 44, 45, 46 mục II, phần A ban hành tại danh mục kèm theo Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 và 04 quy trình nội bộ số thứ tự 40, 43, 44, 45 phần B ban hành tại danh mục kèm theo Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh ủy.TT. HĐND
tỉnh:
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo - Tin
học:
-
Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT. TTPVHCC.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiệp

 

 

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH VÀ HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1381/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (04 thủ tục)

Thay thế 04 thủ tục hành chính số thứ tự 41, 44, 45, 46 mục II, phần A ban hành tại danh mục kèm theo Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm/ cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1. Lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ (01 Thủ tục)

1

Thủ tục công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Mã TTHC: 1.004889

20 ngày làm việc. Trường hợp cần xác minh thông tin về văn bằng từ cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc đơn vị xác thực nước ngoài, thời hạn trả kết quả công nhận văn bằng không vượt quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ công nhận văn bằng.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công, số 36 Trần Phú, Đà Lạt, Lâm Đồng;

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

a) Xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp (bao gồm cả chương trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng) là 250.000 đồng/văn bằng;

b) Xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài hợp pháp cấp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài 500.000 đồng/văn bằng.

- Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam:

- Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam:

- Quyết định số 1508/QĐ-BGDĐT ngày 11/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh (03 Thủ tục)

1

Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

TTHC: 1.005098

Theo hướng dẫn hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thí sinh nộp hồ trực tiếp cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi

Không

- Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Quyết định số 1584/QĐ-BGDĐT ngày 20/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

Đăngdự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Mã TTHC: 1.005142

Theo hướng dẫn hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường phổ thông hoặc nơi đăng ký dự thi theo quy định

Không

- Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT;

- Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT;

- Quyết định số 1584/-BGDĐT ngày 20/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

TTHC: 1.005095

15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo

Thí sinh nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Không

- Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT;

- Quyết định số 1584/QĐ-BGDĐT ngày 20/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

B. QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thay thế 04 quy trình nội bộ số thứ tự 40, 43, 44, 45 phần B ban hành tại danh mục kèm theo Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh m Đồng.

1. Thủ tục công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

a) Tổng thời gian giải quyết TTHC: 20 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Giáo dụcĐào tạo

19 ngày

b) Trường hợp cần xác minh thông tin về văn bằng từ cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc đơn vị xác thực nước ngoài Tổng thời gian giải quyết TTHC: 45 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Giáo dục Đào tạo

44 ngày

2. Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý

Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi

Theo quy định hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

B2

Giải quyết hồ sơ và trả kết quả

Sở Giáo dục và Đào tạo

3. Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xửvà trả kết qu

Tại trường phổ thông hoặc nơi đăng ký dự thi theo quy định

Theo quy định hằng năm của Bộ Giáo dục Đào tạo

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Giáo dục và Đào tạo

4. Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1

Tiếp nhận hồ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý

Tại nơi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi

B2

Giải quyết hồ sơ, công bố kết quả phúc khảo

Sở Giáo dục và Đào tạo

15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh và hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1381/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Hiệp
Ngày ban hành: 31/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Hành chính
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác