Quyết định 1287/QĐ-UBND Bình Thuận 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1287/QĐ-UBND

Quyết định 1287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ThuậnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1287/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tuấn Phong
Ngày ban hành:31/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

________

Số: 1287/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Bình Thuận, ngày 31 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1185/TTr-SGDĐT ngày 20 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Phụ lục I kèm theo).

2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính có liên quan:

- Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo (Phụ lục II kèm theo).

- Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phụ lục III kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/4/2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Sở TT&TT (p/h cập nhật các pm);

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- Lưu: VT, NCKSTTHC.Tùng

CHỦ TỊCH

Lê Tuấn Phong

Phụ lục I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ, LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

(Kèm theo Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

________________

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

TT

Thủ tục hành chính được thay thế

Thủ tục hành chính thay thế

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời

hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Mức độ

dịch vụ công

Thực hiện qua dịch vụ BCCI

01

1.000270

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông.

2.002478

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông.

Không quy định.

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (quầy Sở GD&ĐT).

- Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo

3

Không

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

02

1.000270

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông.

2.002479

Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước.

Không quy định.

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (quầy Sở GD&ĐT).

- quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo

2

Không

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

03

1.000270

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông.

2.002480

Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài.

Không quy định.

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (quầy Sở GD&ĐT).

- Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo

2

Không

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

TT

Thủ tục hành chính được thay thế

Thủ tục hành chính thay thế

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời

hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu

có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Mức độ

dịch vụ công

Thực hiện qua dịch vụ BCCI

01

1.004831

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.

2.002481

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.

Không quy định.

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3

Không

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

02

1.004831

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.

2.002482

Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước.

Không quy định.

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2

Không

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

03

1.004831

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.

2.002483

Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài.

Không quy định.

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2

Không

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phụ lục II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

__________

LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC

1. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông (Mã TTHC: 2.002478) (Thời gian thực hiện dự kiến)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức (CCVC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

(Quầy Sở GD&ĐT)

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Trong giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận, hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng GDTrH&GDCN-GDTX) xử lý.

0,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng GDTrH&GDCN-GDTX

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện

02 giờ

Bước 4

Chuyên viên phòng GDTrH&GDCN-GDTX

- Xem xét, xử lý hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phòng GDTrH&GDCN- GDTX xem xét, ký duyệt GGTCT.

0,5 ngày

Bước 5

Lãnh đạo phòng GDTrH&GDCN-GDTX

- Xem xét, ký duyệt.

- Chuyển văn thư phát hành văn bản.

0,5 ngày

Bước 6

Văn thư Sở Giáo dục và Đào tạo

Phát hành văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

02 giờ

Bước 7

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có)

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 ngày

2. Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước (Mã TTHC: 2.002479) (Thời gian thực hiện dự kiến)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức (CCVC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

(Quầy Sở GD&ĐT)

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Trong giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận, hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng GDTrH&GDCN-GDTX) xử .

0,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng GDTrH&GDCN-GDTX

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện

02 giờ

Bước 4

Chuyên viên phòng GDTrH&GDCN-GDTX

- Xem xét, xử lý hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phòng GDTrH&GDCN- GDTX xem xét, ký duyệt Giấy tiếp nhận.

1,5 ngày

Bước 5

Lãnh đạo phòng GDTrH&GDCN-GDTX

- Xem xét, ký duyệt.

- Chuyển văn thư phát hành văn bản.

0,5 ngày

Bước 6

Văn thư Sở Giáo dục và Đào tạo

Phát hành văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

02 giờ

Bước 7

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. và thu phí, lệ phí (nếu có)

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày

3. Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài (Mã TTHC: 2.002480) (Thời gian thực hiện dự kiến)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức (CCVC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

(Quầy Sở GD&ĐT)

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Trong giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận, hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng GDTrH&GDCN-GDTX) xử lý.

0,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng GDTrH&GDCN-GDTX

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện

0,5 ngày

Bước 4

Chuyên viên phòng GDTrH&GDCN-GDTX

- Xem xét, xử lý hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phòng GDTrH&GDCN- GDTX xem xét, ký duyệt Giấy tiếp nhận.

2,5 ngày

Bước 5

Lãnh đạo phòng GDTrH&GDCN-GDTX

- Xem xét, ký duyệt.

- Chuyển văn thư phát hành văn bản.

01 ngày

Bước 6

Văn thư Sở Giáo dục và Đào tạo

Phát hành văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

0,5 ngày

Bước 7

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. và thu phí, lệ phí (nếu có)

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày

Phụ lục III

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

_______________

LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC

1. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở (Mã TTHC: 2.002481) (Thời gian thực hiện dự kiến)

a) Ngoài tỉnh

Trình tự

công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Trong giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn của Phòng GD&ĐT xử lý.

02 giờ

Bước 3

Công chức phòng GD&ĐT

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng.

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì trả hồ sơ lại cho Bộ phận một cửa để trả lại cho người dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo phòng GD&ĐT

Xem xét, ký duyệt nội dung văn bản.

0,5 ngày

Bước 5

Công chức phòng GD&ĐT

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho CCVC tiếp nhận và trả kết quả bộ phận một cửa cấp huyện.

02 giờ

Bước 6

CCVC tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

Nhận kết quả từ Phòng GD&ĐT, trả kết quả TTHC, thu phí, lệ phí (nếu có).

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 ngày

b) Trong tỉnh

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Viên chức, nhân viên Trường tiếp nhận hồ sơ: Trực tiếp, hay dịch vụ công (nếu có)

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Chưa quy định cụ thể.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do.

Bước 2

Viên chức, nhân viên Trường tiếp nhận hồ sơ

Chuyển hồ sơ về Lãnh đạo trường xử lý.

Bước 3

Lãnh đạo trường

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện

Bước 4

Viên chức phụ trách của trường

- Xem xét, xử lý hồ sơ.

- Trình lãnh đạo trường xem xét, ký duyệt hồ sơ.

Bước 5

Lãnh đạo trường

- Xem xét, ký duyệt.

- Chuyển văn thư phát hành văn bản.

Bước 6

Viên chức (Văn thư) phụ trách của trường

- Phát hành văn bản.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu có).

Tổng thời gian thực hiện TTHC

2. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước (Mã TTHC: 2.002482) (Thời gian thực hiện dự kiến)

Trình tự

công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Trong giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn của Phòng GD&ĐT xử lý.

02 giờ

Bước 3

Công chức phòng GD&ĐT

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng.

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì trả hồ sơ lại cho Bộ phận một cửa để trả lại cho người dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

1,5 ngày

Bước 4

Lãnh  đạo phòng GD&ĐT

Xem xét, ký duyệt nội dung văn bản.

01 ngày

Bước 5

Công chức phòng GD&ĐT

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho CCVC tiếp nhận và trả kết quả bộ phận một cửa cấp huyện.

02 giờ

Bước 6

CCVC tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

Nhận kết quả từ Phòng GD&ĐT, trả kết quả TTHC, thu phí, lệ phí (nếu có).

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày

3. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài (Mã TTHC: 2.002483) (Thời gian thực hiện dự kiến)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Trong giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn của Phòng GD&ĐT xử lý.

02 giờ

Bước 3

Công chức phòng GD&ĐT

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng.

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì trả hồ sơ lại cho Bộ phận một cửa để trả lại cho người dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

03 ngày

Bước 4

Lãnh đạo phòng GD&ĐT

Xem xét, ký duyệt nội dung văn bản.

1,5 ngày

Bước 5

Công chức phòng GD&ĐT

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho CCVC tiếp nhận và trả kết quả bộ phận một cửa cấp huyện.

02 giờ

Bước 6

CCVC tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

Nhận kết quả từ Phòng GD&ĐT, trả kết quả TTHC, thu phí, lệ phí (nếu có).

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi