Quyết định 11/2020/QĐ-UBND Hà Giang bãi bỏ Quyết định 2588/2012/QĐ-UBND

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Quyết định 11/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc bãi bỏ Quyết định 2588/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 11/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 19/03/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG

___________

Số: 11/2020/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Giang, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 2588/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2588/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định một số nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Lý do: Thẩm quyền ban hành văn bản không phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính. Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và ĐT;

- Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư  pháp;

- TTr. Tỉnh uỷ;

- TTr. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Trung tâm Thông tin – Công báo tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Vnpt ioffice;

- Lưu: VT, NCPC, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực