Quyết định 09/2024/QĐ-UBND Hà Nam Quy định tiêu chí lựa chọn SGK

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 09/2024/QĐ-UBND

Quyết định 09/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:09/2024/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Xuân Dưỡng
Ngày ban hành:02/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Số: 09/2024/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 02 tháng 4 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 16/TTr-SGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 và thay thế Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Quy định Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP (2), VXNV(2);
- Lưu: VT, VXNV(v).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Dưỡng

 

QUY ĐỊNH

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông

và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

(Kèm theo Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2024

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Quy định này áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục), các tổ chức và cá nhân liên quan.

Điều 2. Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

1. Tiêu chí 1. Sách giáo khoa phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục

a) Phù hợp với cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; năng lực của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

- Bố cục rõ ràng, thuận lợi trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, kế hoạch bài dạy của cơ sở giáo dục và giáo viên.

- Nội dung phù hợp với thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học và các điều kiện đáp ứng triển khai chương trình giáo dục trong các cơ sở giáo dục; đảm bảo triển khai giảng dạy và học tập hiệu quả, đáp ứng mục tiêu chương trình, phù hợp với năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục.

b) Phù hợp với mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực của người học

- Trình bày khoa học, hấp dẫn, mang tính giáo dục, tính thẩm mỹ cao, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh, học viên (sau đây gọi chung là người học) và đặc trưng môn học; kênh chữ rõ ràng, phù hợp; ngôn ngữ chính xác và chuẩn mực; kênh hình trực quan, biểu đạt nội dung dễ nhận diện.

- Cấu trúc tạo điều kiện thuận lợi để người học học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, hình thành năng lực hợp tác, phát huy tiềm năng và khả năng tư duy độc lập.

- Nội dung đảm bảo tính khoa học, hiện đại, vừa sức, phù hợp với các đối tượng người học; giúp người học hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực.

c) Tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá

- Các chủ đề, bài học được thiết kế, trình bày thuận lợi cho giáo viên lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá đảm bảo mục tiêu hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực người học.

- Nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn.

- Tạo điều kiện để cơ sở giáo dục, các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học phù hợp với kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục.

2. Tiêu chí 2. Sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

a) Nội dung phù hợp với văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và lịch sử truyền thống của địa phương.

b) Cấu trúc, nội dung tạo cơ hội cho giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động tích hợp gắn với thực tế địa phương.

c) Giá thành phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của cộng đồng dân cư tại địa phương; có khả năng tái sử dụng.

3. Tiêu chí 3: Các yếu tố đi kèm sách giáo khoa

a) Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa; công tác tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong sử dụng sách giáo khoa hiệu quả, đảm bảo chất lượng.

b) Chất lượng đảm bảo (khổ sách; cỡ chữ, phông chữ; chất lượng giấy in, mực in); nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác và sử dụng.

c) Việc phát hành, cung ứng sách giáo khoa đảm bảo đầy đủ trên địa bàn tỉnh theo nhu cầu trước khai giảng năm học mới hằng năm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Quy định này; cập nhật các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung đúng quy định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Kế hoạch 5254/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; Chỉ thị 47-CT/TU ngày 03/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch 5254/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; Chỉ thị 47-CT/TU ngày 03/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

Đất đai-Nhà ở, An ninh trật tự, Xây dựng

×
×
×
Vui lòng đợi