Quyết định 09/2020/QĐ-UBND tiêu chuẩn thiết bị chuyên dùng tại cơ sở giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 09/2020/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ PHÂN CẤP THẨM QUYỀN BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

Căn cứ văn bản số 09/TTHĐND-TH ngày 22/01/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho ý kiến về nội dung văn bản số 441/UBND-VX2 ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 09/TTr-SGDĐT ngày 13/01/2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, bao gồm:

a) Thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thực hiện theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh mục đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và các văn bản hướng dẫn về công tác thiết bị dạy học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

b) Thiết bị không có trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thực hiện theo Phụ lục số 01, số 02 kèm theo Quyết định này.

2. Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh: Các cơ sở đào tạo xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng phù hợp với thực tế tại đơn vị, đảm bảo phù hợp quy mô nhà trường, quy mô sinh viên theo định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Tài chính và Sở quản lý chuyên ngành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục);

2. Trường cao đẳng sư phạm, trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo).

3. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Sở Giáo dục và Đào tạo; phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục căn cứ qui định tại quyết định này và quy mô trường lớp, quy mô học sinh, điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng việc lắp đặt thiết bị, tổ chức mua sắm thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới.

2. Các cơ sở đào tạo tổ chức mua sắm đảm bảo phù hợp quy mô trường lớp, quy mô sinh viên theo định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp.

3. Quyết định này quy định đối với thiết bị là tài sản cố định, đối với vật tư, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, giảng dạy và học tập, các cơ sở giáo dục được tổ chức mua sắm trang bị theo nhu cầu thực tế và các quy định hiện hành.

4. Định mức thiết bị theo phụ lục 01, 02 kèm theo Quyết định này là tối đa; tùy theo điều kiện cụ thể của từng trường về diện tích phòng học, kinh phí thực hiện,... để trang bị cho phù hợp.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo thực hiện Quyết định này. Hàng năm Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tài chính, kiểm tra thực hiện qui định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục báo cáo UBND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp với thực tế (nếu cần thiết).

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục căn cứ dự toán ngân sách được duyệt hàng năm và nguồn kinh phí hợp pháp; căn cứ tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này và các quy định khác có liên quan tổ chức triển khai việc mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định.

3. Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo thuộc tỉnh Vĩnh Phúc được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở đào tạo và được gửi cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước để thực hiện kiểm soát chi theo quy định pháp luật.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2020.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc nhà nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (thay b/c);
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh, Cổng Thông tin giao tiếp điện tử tỉnh, Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 01

THIẾT BỊ DÙNG CHUNG CẤP MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
(Kèm theo Quyết định số: 09/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

 

TT

Tiêu chuẩn, tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Định mức

Ghi chú

1

Bộ âm thanh ngoài trời

ng chung cho hoạt động nhà trường

01 bộ/điểm trường

 

2

Bộ âm thanh phòng họp hội đồng

Dùng chung: Hội họp, hội thảo, sinh hoạt chuyên môn

01 bộ/điểm trường

 

3

Bộ Máy tính (hệ điều hành có bản quyền)

Dùng cho BGH, kế toán, văn thư, tổ nhóm chuyên môn

Tối đa không quá 10 bộ/ điểm trường

 

Phòng học Mm non

01 bộ/phòng

 

Phòng học Lý thuyết cấp Tiểu học

01 bộ/phòng

 

Phòng học Lý thuyết cấp THCS, THPT, GDTX

01 bộ/phòng

 

Phòng hc Tin hc

 

Trường hạng 1, 2; 02 phòng/trường; trường hạng 3; 01 phòng/trường

Bc Mầm non

36 bộ/phòng

Bc Tiểu học

36 bộ/phòng

Bậc THCS, THPT, GDTX

46 bộ/phòng

Phòng học Ngoại ngữ mức độ 1

01 bộ/ phòng

Phòng học ngoại ngữ mức độ 2

 

Bậc Mm non

36 bộ/phòng

Bậc Tiểu học

36 bộ/phòng

Bc THCS, THPT, GDTX

46 bộ/phòng

Phòng Thư viện

Tối đa 10 bộ/phòng

 

4

Bộ máy chiếu

Phòng học Lý thuyết cấp Mầm non

01 bộ/phòng

 

Phòng học Lý thuyết cấp Tiểu học

01 bộ/phòng

 

Phòng học Lý thuyết cấp THCS, THPT, GDTX

01 bộ/phòng

 

Phòng học Tin học

01 bộ/phòng

 

Phòng học Ngoại ngữ (mức độ 1, mức độ 2)

01 bộ/phòng

 

Phòng Thư viện

01 bộ/phòng

 

5

Máy in

Dùng cho BGH, kế toán, văn thư, tổ nhóm chuyên môn

Tối đa 10 bộ/ điểm trường

 

6

Màn hình tương tác + máy chiếu gần (hoặc Màn hình thông minh), Bảng trượt có khung trên bàn hình tương tác.

Phòng học Lý thuyết cấp Mầm non

01 bộ/phòng

 

Phòng học Lý thuyết cấp Tiểu học

01 bộ/phòng

Phòng học Lý thuyết cấp THCS, THPT, GDTX

01 bộ/phòng

Phòng học Tin học

01 bộ/phòng

Phòng học Ngoại ngữ (mức độ 1, mức độ 2)

01 bộ/phòng

7

Bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi

Phòng học Lý thuyết cấp Mầm non

18 bộ/phòng

 

Phòng học Lý thuyết cấp Tiểu học

18 bộ/phòng

Phòng học Lý thuyết cấp THCS, THPT, GDTX

23 bộ/phòng

Phòng học Tin học

 

Trường hạng 1, 2; 02 phòng/trường; trường hạng 3; 01 phòng/trường

Bc Mầm non

18 bộ/phòng

Bc Tiểu học

18 bộ/phòng

Bc THCS, THPT, GDTX

23 bộ/phòng

Phòng học Ngoại ngữ (mức độ 1, mức độ 2)

 

Bậc Mầm non

18 bộ/phòng

Bc Tiu học

18 bộ/phòng

Bậc THCS, THPT, GDTX

23 bộ/phòng

8

Bàn ghế giáo viên

Phòng học Mm non

01 bộ/phòng

 

Phòng học Lý thuyết cấp Tiểu học

Phòng học Lý thuyết cấp THCS, THPT, GDTX

Phòng học Tin học

Phòng học Ngoại ngữ (mức độ 1, mức độ 2)

Phòng Thư viện

9

Bộ phần mềm và các thiết bị hỗ trợ giảng dạy, thư viện

Phòng học Tin học

01 bộ/phòng

 

Phòng học Ngoại ngữ (mức độ 1, mức độ 2)

Phòng Thư viện

10

Điều hòa

Phòng học Tin học

02 bộ/phòng

 

Phòng học Ngoại ngữ (mức độ 1, mức độ 2)

Phòng học lý thuyết

Phòng Thư viện

11

Máy hút ẩm

Phòng học Tin học

01 bộ/phòng

 

Phòng học Ngoại ngữ (mức độ 1, mức độ 2)

Phòng thư viện

12

Máy hút bụi

Phòng học Tin học

01 bộ/phòng

 

Phòng học Ngoại ngữ (mức độ 1, mức độ 2)

 

Phòng Thư viện

 

13

Máy photocoppy

Dùng chung cho hoạt động nhà trường

01 chiếc/đim trường

 

14

Máy Scan

Dùng chung cho hoạt động nhà trường

01 chiếc/điểm trường

 

15

Máy chấm trắc nghiệm

ng chung cho hoạt động nhà trường

01 chiếc/điểm trường

 

16

Hệ thống mạng, tủ mạng

Dùng cho phòng Tin học, Phòng Ngoại Ngữ, phòng bộ môn

01 bộ/phòng

 

17

Các phụ kiện khác: Switch, dây điện, ổ điện, hệ thống mạng...

01 bộ/01 phòng

 

18

Tăng âm + Loa + Micro

Dùng cho phòng Tin học, Phòng Ngoại Ngữ, Phòng Ngoại ngữ (mức độ 1, mức độ 2)

01 bộ/01 phòng

 

19

Tai nghe, Micro

Phòng học Tin học

 

Trường hạng 1, 2; 02 phòng/trường; trường hạng 3; 01 phòng/trường

Bậc Mầm non

36 bộ/phòng

Bậc Tiểu học

36 bộ/phòng

Bậc THCS, THPT, GDTX

46 bộ/phòng

Phòng học Ngoại ngữ mức độ 1

 

Phòng học ngoại ngữ mức độ 2

 

Bậc Mầm non

36 bộ/phòng

Bậc Tiểu học

36 bộ/phòng

Bậc THCS, THPT, GDTX

46 bộ/phòng

20

Bộ thiết bị tương tác giữa giáo viên và học sinh

Dùng cho phòng Tin học, Ngoại ngữ, phòng bộ môn

01 b/phòng

 

21

Tphích thư viện

Dùng cho phòng thư viện

01 chiếc/phòng

 

Kệ sách thư viện

05 chiếc/phòng

 

Bộ bàn ghế đọc (01 bàn, 06 ghế)

05 bộ/phòng

 

Kệ đựng báo

05 chiếc/phòng

 

22

Thiết bị y tế học đường

Dùng cho phòng Y tế học đường

01 bộ/điểm trường

 

Giường y tế Inox

01 chiếc/điểm trường

 

Tthuốc y tế

01 chiếc/điểm trường

 

Thiết bị khác

02 chiếc/đim trường

 

23

Thiết bị giáo dục thể chất

Dùng chung cho hoạt động thể dục, thể thao nhà trường

02 bộ/môn/đim trường

 

24

Camera

Dùng cho phòng học

01 bộ (4 chiếc)/phòng

 

Dùng cho các vị trí khác trong trường

06 bộ/đim trường

 

25

Bộ thiết bị lọc nước

Lọc nước sạch uống trực tiếp

02 bộ/đim trường

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

THIẾT BỊ DÙNG RIÊNG CHO TỪNG CẤP HỌC
(Kèm theo Quyết định số: 09/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

 

STT

Tiêu chuẩn, tên thiết bị

Mục đích s dng

Đnh mức

Ghi chú

 

 

A

Mầm non

 

 

 

 

 

I

Đồ dùng nhà bếp

 

 

 

 

 

1

Tnấu cơm điện

Nấu cơm

01 cái/300 trẻ

 

 

2

Tsấy khăn mặt

Sy khăn

01 cái/300 trẻ

 

 

3

Tù sấy bát

Sấy bát

01 cái/300 trẻ

 

 

4

Tủ bảo quản thực phẩm

Bo qun thức ăn

01 cái/01 bếp

 

 

5

Máy giặt công nghiệp

Giặt chăn gối, quần áo

01 cái/01 đim trường

 

 

6

Tlạnh

Bảo quản thức ăn, lưu mẫu thức ăn

01 cái/01 bếp

 

 

7

Xe đẩy thức ăn

Đẩy thức ăn

04 cái/01 bếp

 

 

 

8

Máy hút mùi

Hút mùi ra ngoài bếp

02 cái/01 bếp

 

 

9

Bàn chế biến thức ăn

Chế biến thức ăn

04 cái/01 bếp

 

 

10

Máy xay thịt

Xén thịt

01 cái/01 bếp

 

 

11

Máy thái rau, củ, quả

Thái rau, c, qu

01 cái/01 bếp

 

 

12

Máy xay sinh tố

Xay hoa qu

01 cái/01 bếp

 

 

13

Tủ bếp ga/Bếp ga

Nấu thức ăn

03 cái/01bếp

 

 

14

Máy lọc nước

Lọc nước

01 cái/01bếp

 

 

15

T, giá úp bát

Úp bát

02 cái/01 bếp

 

 

16

Tủ, giá đựng đồ dùng nấu ăn

Đựng đồ dùng nấu ăn

02 cái/01 bếp

 

 

II

Đồ chơi an toàn giao thông

 

 

 

 

1

Bộ an toàn giao thông thông minh

Hoạt động ngoài trời

01 bộ/01 điểm trường

 

 

 

2

Bộ phương tiện an toàn giao thông (ô tô, xe đạp)

Hoạt động ngoài trời

05 bộ/01 đim trường

 

 

III

Phòng thư viện: 01 phòng/ điểm trường

 

 

 

 

1

Đồ chơi gigo (toán, địa lý, khoa học)

Nâng cao chất lượng hoạt động GD

04 bộ /01 phòng

 

 

2

Đồ chơi kỹ năng sống

Nâng cao chất lượng hoạt động GD

03 bộ /01 phòng

 

 

3

Đồ chơi truyền thống

Nâng cao chất lượng hoạt động GD

03 bộ /01 phòng

 

 

IV

Đồ dùng, đồ chơi tiếp cận phương pháp mới ( chương trình montessori, stem)

 

 

 

1

Bộ đồ chơi cho trẻ đồng bộ, chất liệu bằng gỗ

Học và chơi

01 bộ/01 lớp

 

 

 

2

Bộ đồ dùng học tập đồng bộ chất liệu bằng gỗ

Học và chơi

01 bộ/01 lớp

 

 

3

Bộ giá góc chương trình có thiết kế cho từng lớp

Học và chơi

01 bộ/01 lớp

 

 

4

Giá phòng học

Đựng đồ học sinh

01 chiếc/01 lớp

 

 

5

Phn nm

Ngh bán trú

17 chiếc/01 lớp

 

 

6

Đồ chơi ngoài trời

Dùng cho hoạt động ngoài trời

Tối thiểu 05 loại/điểm trường

 

 

7

Bộ đồ chơi vận động

Dùng chung cho trvận động

Tối thiểu 05 loại/điểm trường

 

 

B

Tiểu học

 

 

 

 

 

1

Tủ lạnh đựng mẫu thức ăn

Phục vụ bếp ăn bán trú

01 cái/01 trường

 

 

2

Tủ đựng thức ăn

02 cái/01 trường

 

 

3

Tủ nấu cơm công nghiệp

01 cái/250 học sinh bán trú

 

 

4

Bàn chế biến thức ăn

04 cái/điểm trường

 

 

5

Đồ chơi ngoài trời

Hoạt động ngoài trời

Tối thiểu 05 loại/điểm trường

 

 

6

Bộ đồ chơi vận động

Tối thiểu 05 loại/ điểm trường

 

 

7

Thiết bị, dụng cụ hoạt động thể dục thể thao trường học

 

 

 

 

Bóng rổ

Dùng học động thể dục, thể thao nhà trường

02 bộ/đim trường

 

 

Cầu lông

02 bộ/điểm trường

 

 

Bóng bàn

02 bộ/đim trường

 

 

C

THCS, THPT, GDTX

 

 

 

 

 

1

Máy tính dùng cho phòng học bộ môn

Dùng để dạy và học, thực hiện các thí nghiệm mô phỏng

01 máy/phòng

 

 

 

2

Phương tiện kết nối mạng máy tính HDMI, kết nối giữa giáo viên và học sinh

Dùng kết nối mạng và máy tính dùng cho dạy học Tin học, ngoại ngữ và phòng bộ môn

02 bộ /phòng

 

 

 

3

Các phần mềm (phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, quản lý kết nối, quản lý dạy và học, xếp thời khóa biểu, quản lý thiết bị, quản lý thư viện)

Hỗ trợ cho dạy, học, quản lý và nghiên cứu khoa học

01 bộ/trường

 

 

 

4

Thiết bị dụng cụ hoạt động thể dục thể thao trường học

Phục vụ hoạt động thể dục thể thao cho học sinh trong trường học

 

 

 

 

Bóng r

02 bộ/điểm trường

 

 

 

Cầu lông

04 bộ/đim trường

 

 

 

Bóng chuyền

02 bộ /đim trường

 

 

 

Bóng bàn

02 bộ/điểm trường

 

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh PhúcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:09/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Việt Văn
Ngày ban hành:07/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi