Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Quảng Bình về sử dụng công trình thể thao

Thuộc tính văn bản
Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ sở thể thao công lập với cơ sở giáo dục để sử dụng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 08/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 18/03/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

         UỶ BAN NHÂN DÂN

          TỈNH QUẢNG BÌNH

----------------

    Số:  08/2019/QĐ - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

             Quảng Bình, ngày  18  tháng 3 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ sở thể thao công lập với cơ sở giáo dục để sử dụng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương  ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thể dục Thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thể dục Thể thao số 26/2018/QH14  ngày 14 tháng 6 năm 2018;

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 118/Tr-SGDĐT ngày 17 tháng 01 năm 2019.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quyết định ban hành Quy chế quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ sở thể thao công lập với cơ sở giáo dục để sử dụng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 /3/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT; Sở VH&TT; Thủ trưởng các  Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                

- Như Điều 3;

- Vụ Pháp chế - Bộ GD&ĐT;

- Bộ VHTT&DL;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ TP;

- TT Tỉnh ủy;TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PTC UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;

- LĐ VPUBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Báo Quảng Bình; Đài PTTH Quảng Bình;

- Trung tâm Tin học-Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

 

Trần Tiến Dũng

 

 

QUY CHẾ

Quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ sở thể thao công lập với cơ sở giáo dục để sử dụng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

            (Ban hành kèm theo Quyết định số  08  /2019/QĐ - UBND ngày 18 /3    /2019

của Ủy ban nhân dân  tỉnh)

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nội dung, phương thức và trách nhiệm của các cơ sở thể thao công lập, các cơ sở giáo dục và các sở, ban, ngành liên quan trong việc phối hợp để sử dụng công trình thể thao công lập phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; cơ sở thể thao công lập; các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với khả năng, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị.

 Đảm bảo tính chủ động, trách nhiệm của các bên trong việc phối hợp để quản lý và thực hiện các hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường trên địa bàn tỉnh có hiệu quả.

 

Chương II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN

 

Điều 4. Nội dung phối hợp

Tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất trong nhà trường;

Tổ chức các hoạt động thể thao trong nhà trường như tổ chức Hội thi Thể thao cho học sinh gồm các môn Điền kinh, Bơi lội hàng năm; Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh hai năm một lần.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất trong nhà trường

Trong năm học cơ sở giáo dục sẽ triển khai các hoạt động ngoại khóa thể thao nếu cần sử dụng đến cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị, sân vận động, nhà thi đấu của các cơ sở thể thao công lập thì theo tính chất, thời gian, nội dung công việc cần phối hợp, các cơ sở giáo dục làm văn bản phối hợp sử dụng gửi các cơ sở thể thao công lập. Cơ sở thể thao công lập có trách nhiệm cùng với cơ sở giáo dục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nội dung liên quan, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục được sử dụng cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị hiện có để phục vụ công tác giáo dục thể chất và các hoạt động thể thao, theo quy định của pháp luật và quy chế này.  

2. Tổ chức các hoạt động thể thao trong trường: Hội thi Thể thao cho học sinh gồm các môn Điền kinh, Bơi lội hàng năm; Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh hai năm một lần.

            Các cơ sở giáo dục sẽ có văn bản cụ thể về thời gian, địa điểm, ngày giờ khai mạc, bế mạc của giải đấu gửi cho các cơ sở thể thao công lập. Sau khi nhận được văn bản đề nghị về việc phối hợp sử dụng cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị của cơ sở giáo dục, các cơ sở thể thao công lập có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; giới thiệu các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, trọng tài điều hành giải thi đấu mà các cơ sở giáo dục tổ chức, hỗ trợ thêm về công tác chuyên môn, chỉ đạo các đơn vị có liên quan đến các nội dung thi đấu.

3. Trong trường hợp có những vấn đề nảy sinh thì hai bên tiến hành bàn bạc để đi đến thống nhất; nếu không thống nhất được thì xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên trực tiếp quản lí.  

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

1. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục thông báo cụ thể những nội dung giáo dục thể chất và các hoạt động luyện tập, thi đấu thể thao có liên quan đến việc sử dụng, cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị của cơ sở thể thao công lập cho các cơ sở thể thao công lập trên địa bàn.

 Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện đảm bảo các nội dung trong Quy chế này.

2. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao

Chỉ đạo các tổ chức chuyên môn và đơn vị trực thuộc liên quan tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ cơ sở giáo dục sử dụng cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị thể dục thể thao phục vụ công tác giảng dạy, luyện tập và thi đấu thể dục thể thao.

3. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phối hợp, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

4. Trách nhiệm của các cơ sở thể thao công lập

 Tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục được sử dụng , cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị hiện có để phục vụ công tác giáo dục thể chất và các hoạt động thể thao, theo quy định của pháp luật và quy chế này.

5. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục

Tuân thủ các yêu cầu của các cơ sở thể thao công lập khi sử dụng , cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị theo quy định hiện hành và thanh toán các khoản kinh phí điện, nước, bảo vệ, khấu hao cơ sở vật chất (nếu có) theo định mức thống nhất giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Văn hóa và Thể thao được niêm yết công khai.  

 

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 7. Tổ chức thực hiện

 Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, các sở ban ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở thể thao công lập, cơ sở giáo dục có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.  

Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thực hiện Quy chế; Sở Giáo dục và Đào tạo định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết qủa thực hiện Quy chế về UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao để xem xét, phối hợp trình UBND tỉnh giải quyết./.

                                                                          

                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                              KT. CHỦ TỊCH

                                                              PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                                                                      Trần Tiến Dũng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực