Quyết định 05/2024/QĐ-UBND Thái Bình tiêu chí lựa chọn SGK cơ sở giáo dục phổ thông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 05/2024/QĐ-UBND

Quyết định 05/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:05/2024/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Thị Bích Hằng
Ngày ban hành:09/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 05/2024/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 09 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa

trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT;

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 34/TTr-SGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa ban hành kèm theo Quyết định này.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2024 và bãi bỏ Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh; Báo Thái Bình;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Bích Hằng

QUY ĐỊNH

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

trên địa bàn tỉnh Thái Bình

(Kèm theo Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2024

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

________________

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông) trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổ/nhóm chuyên môn, cá nhân giáo viên, lãnh đạo các cơ sở giáo dục phổ thông; các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 3. Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình

1. Sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

a) Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình.

b) Sách giáo khoa tạo điều kiện để giáo viên bổ sung những nội dung thích hợp gắn với thực tế của địa phương.

c) Giá thành phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương; thuận lợi để cha mẹ học sinh hỗ trợ hiệu quả việc học tập của học sinh.

2. Sách giáo khoa phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

a) Phù hợp với cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; năng lực của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

- Cấu trúc sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường, giáo viên chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện chương trình.

- Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai hiệu quả với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện dạy học khác của cơ sở giáo dục phổ thông.

- Nội dung sách giáo khoa đảm bảo triển khai khả thi, phù hợp với năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

b) Phù hợp với mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

- Sách giáo khoa được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ, ngôn ngữ trong sáng, chuẩn mực, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh và đặc trưng môn học.

- Cấu trúc sách giáo khoa tạo điều kiện thuận lợi để học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn kỹ năng hợp tác, phát huy tiềm năng và khả năng tư duy độc lập.

- Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, hiện đại, vừa sức, phù hợp với năng lực nhận thức của các nhóm đối tượng học sinh.

- Nội dung sách giáo khoa chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự chiếm lĩnh kiến thức để giải quyết các vấn đề, tình huống trong thực tiễn.

- Các hoạt động giáo dục gắn liền với đời sống thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tăng cường rèn luyện các phẩm chất và năng lực.

c) Tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá.

- Các bài học, chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên chủ động, linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức và kỹ thuật dạy học.

- Sách giáo khoa có các nội dung, chủ đề kiến thức liên môn, giáo dục tích hợp tạo điều kiện để giáo viên thực hiện hiệu quả các hoạt động dạy học gắn kết với thực tiễn cuộc sống.

- Nội dung sách giáo khoa thể hiện rõ, đủ các mức độ về yêu cầu cần đạt; tạo điều kiện để giáo viên xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

d) Các yếu tố đi kèm với sách giáo khoa.

- Tác giả sách giáo khoa có điều kiện hỗ trợ giáo viên trong việc bồi dưỡng, tập huấn sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

- Chất lượng sách giáo khoa đảm bảo (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ); nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác, sử dụng; kênh phân phối, phát hành sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Giữ vai trò là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh đúng các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa theo Quy định này.

b) Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo các tiêu chí theo Quy định này.

c) Tổng hợp các kiến nghị điều chỉnh, bổ sung tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa từ các cơ sở giáo dục phổ thông (nếu có); báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý lựa chọn sách giáo khoa đúng các tiêu chí theo Quy định này.

b) Tổng hợp phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để điều chỉnh, bổ sung theo quy định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi