Quyết định 05/2024/QĐ-UBND Bạc Liêu tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 05/2024/QĐ-UBND

Quyết định 05/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc LiêuSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:05/2024/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Thanh Duy
Ngày ban hành:29/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẠC LIÊU

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 05/2024/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày  29 tháng 02  năm 2024

                                      

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 33/TTr-SGDĐT ngày 23 tháng 02 năm 2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa đối với các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông) trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.   

Điều 3. Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa

1. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

a) Sách giáo khoa được trình bày đẹp, hấp dẫn, tạo hứng thú cho học sinh. Kênh chữ, kênh hình, kí hiệu, biểu tượng, kiểu chữ, cỡ chữ được trình bày cân đối, hài hòa, gần gũi và phù hợp với lứa tuổi học sinh;

b) Cấu trúc bài học trong sách giáo khoa đảm bảo các thành phần cơ bản sau: khởi động, khám phá kiến thức mới, luyện tập, vận dụng;

c) Nội dung sách giáo khoa thiết kế linh hoạt, giúp giáo viên thuận tiện điều chỉnh để dạy học phân hóa theo năng lực học tập của học sinh và tạo điều kiện để nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục;

d) Các bài học trong sách giáo khoa giúp học sinh tích cực, chủ động trong học tập, tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo; giúp học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu, các năng lực cốt lõi phù hợp với chương trình môn học/hoạt động giáo dục và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống; 

đ) Các chủ đề/bài học thiết kế đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên vận dụng sáng tạo các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm và đánh giá mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh;

e) Sách giáo khoa đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí; phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

a) Nội dung sách giáo khoa bảo đảm tính kế thừa, hiện đại, khoa học, thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương, thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động dạy - học theo yêu cầu cần đạt của chương trình;

b) Ngôn ngữ, tranh, ảnh, bảng biểu, hình vẽ, bản đồ trong sách giáo khoa rõ ràng, chính xác, dễ hiểu, phù hợp với phương ngữ, môi trường tự nhiên, lịch sử, văn hóa địa phương;

c) Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa được thiết kế theo hướng mở, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chuyên môn và giáo viên tích hợp những nội dung và các hoạt động giáo dục phù hợp ở địa phương, đơn vị;

d) Sách giáo khoa có giá thành hợp lí, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương và có thể sử dụng được nhiều năm.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.  

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2024.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế - Bộ GDĐT;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);

- Các PCVP UBND tỉnh;

- Trung tâm Công báo - Tin học (đăng công báo);

- Lưu: VT, (TTH-02)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phan Thanh Duy

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi