Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND Hậu Giang điều chỉnh chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút nhân lực

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

 Số: 22/2011/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 Vị Thanh, ngày 09 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN LỰC

------------------------------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút nhân lực; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất thông qua Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút nhân lực tỉnh Hậu Giang, với các nội dung như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả ứng viên tự do được cử đi đào tạo sau đại học trong và ngoài nước) được hỗ trợ tiền tài liệu và tiền tàu xe:

a) Tài liệu trực tiếp phục vụ môn học (không kể tài liệu tham khảo) theo khung chương trình do cơ sở đào tạo quy định nếu có chứng từ hợp lệ sẽ được phép thanh toán theo thực tế.

b) Tiền tàu xe được phép thanh toán theo tiêu chuẩn quy định 01 lượt (đi và về) trong 01 năm học; đối với những lớp tập trung từ 10 tháng trở lên (không tính thời gian nghỉ hè) được thanh toán thêm 01 lượt tiền tàu xe về nghỉ Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc.

2. Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hỗ trợ tiền ăn theo định mức:

a) Đào tạo, bồi dưỡng trong tỉnh được hỗ trợ 25.000 đồng/người/ngày.

- Trường hợp lớp học được tổ chức trên địa bàn thành phố Vị Thanh thì cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, Ban ngành tỉnh (đóng trên địa bàn thành phố Vị Thanh) và thành phố Vị Thanh không được hỗ trợ tiền ăn

- Trường hợp lớp được tổ chức tại huyện, thị xã thì cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan đóng trên địa bàn của huyện, thị xã (nơi tổ chức lớp) không được hỗ trợ tiền ăn.

b) Đào tạo, bồi dưỡng ngoài tỉnh được hỗ trợ 30.000 đồng/người/ngày.

Riêng học tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ 35.000 đồng/người/ngày.

c) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là nữ thì được hỗ trợ thêm 200.000/người/tháng.

3. Đối với những trường hợp được cử đi đào tạo ở nước ngoài được thực hiện theo các quy định của Bộ Tài chính.

4. Kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng từ nguồn dự toán hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và nguồn ngân sách của tỉnh (đối với ứng viên tự do của Đề án Hậu Giang 160 học chuyển tiếp); đảm bảo đúng các nguyên tắc về quản lý, sử dụng và phân cấp quản lý ngân sách theo quy định.

5. Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về công tác tại tỉnh được hưởng 100% lương, không qua lương tập sự.

6. Người tốt nghiệp đại học tự nguyện về công tác tại xã (trừ giáo viên có chính sách riêng) khi tỉnh có yêu cầu (cam kết phục vụ từ 5 năm trở lên) được hỗ trợ ban đầu là 03 tháng lương, được hưởng 100% lương (không qua lương tập sự) và được phụ cấp hàng tháng bằng 30% mức lương hiện hưởng trong 36 tháng. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách của cấp huyện.

7. Người tốt nghiệp sau đại học tự nguyện xin về công tác trong các đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước của tỉnh Hậu Giang cam kết phục vụ từ 05 năm trở lên và cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được cử đi đào tạo có cam kết phục vụ lâu dài cho tỉnh được hưởng chế độ ưu đãi như sau:

a) Trình độ Thạc sĩ và tương đương:

- Thạc sĩ: 70 triệu đồng.

- Bác sĩ chuyên khoa I: 50 triệu đồng.

b) Trình độ Tiến sĩ và tương đương:

- Tiến sĩ: 100 triệu đồng.

- Bác sĩ chuyên khoa II: 80 triệu đồng.

c) Được xem xét hỗ trợ về nhà ở, đất ở đúng theo quy định pháp luật và chính sách thu hút nhân lực của địa phương.

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do Sở Tài chính quản lý.

8. Những người có đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng hiệu quả trong thực tế, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao cho tỉnh Hậu Giang (đã được triển khai trên thực tế) và tự nguyện về công tác trong các đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước của tỉnh Hậu Giang (ít nhất 05 năm) sẽ được xem xét hỗ trợ chính sách nhà ở, đất ở theo quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ đề xuất thành phần hội đồng đánh giá hiệu quả của các đề tài.

9. Thời gian áp dụng:

Các quy định nêu trên đề nghị được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và ứng viên của Đề án Hậu Giang 160 học chuyển tiếp đã được cử học và hưởng định mức cũ thì vẫn được áp dụng theo định mức mới trong thời gian còn lại của khóa học.

Điều 2. Nghị quyết này bãi bỏ Khoản 3, 4, 7 Mục A và Khoản 2, 4 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 08/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đề nghị ban hành chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 08/2005/NQ-HĐND ngày 15/12/2005 về việc ban hành chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Tiết 1, 2 Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 28/6/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc điều chỉnh chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút nhân lực tỉnh Hậu Giang đúng nội dung Nghị quyết và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ ba thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- Văn phòng QH, UBTVQH;
- Văn phòng CP;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP. ĐĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thị;
- Cơ quan Báo, Đài;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Chung

thuộc tính Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về điều chỉnh chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút nhân lực
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:22/2011/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Đinh Văn Chung
Ngày ban hành:09/12/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi