Kế hoạch 931/KH-BGDĐT 2019 đo lường sự hài lòng của người dân với giáo dục công

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

---------------------------

S:931/KH-BGDĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

                          Hà Nội, Ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

 

Kế hoạch chi tiết thực hiện

đo lường sự hài lòng của người dân đối vi dịch vụ giáo dục công năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/7/2019
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Thực hiện Quyết định số 2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Đ án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016 - 2020, năm 2019”, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019 như sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN

TT

NI DUNG

Thời gian

Đơn vchủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

1

Rà soát, chỉnh sửa bộ công cụ đo lường và tài liệu hướng dẫn

20/8 -30/8/2019

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Vụ Tổ chức Cán bộ

Bộ công cụ và tài liệu hướng dẫn được phê duyệt

2

Tập huấn đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019

15/9 -30/9/2019

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Vụ Tổ chức Cán bộ, các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học công lập

 

3

Tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019

01/10-31/12/2019

Các Sở Giáo dục và Đào tạo; cơ sở giáo dục đại học công lập

Vụ Tổ chức Cán bộ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Công bố kết quả đo lường của các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học công lập; chuyn dữ liệu về Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

4

 

Xử lý số liệu, xây dựng báo cáo kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019

 

 

01/01 - 30/3/2020

 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Vụ Tổ chức Cán bộ

Các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học công lập

 

Báo cáo kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019

 

 

 

5

Công bố kết qu đo lường  sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019

4/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Bản Công bố kểt qu đo lường sự hài lòng của người dân đi với dịch vụ giáo dục công năm 2019 và được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.

             
 

 

II. T CHC THC HIỆN

1. Trách nhiệm ca các đơn vị: Vụ Tổ chức Cán bộ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học công lập tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại mục III, Quyết dịnh số 2007/QD-BGDDT ngày 15/7/2019 ca B Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Đồ án “Đo lường sự hài lòng ca người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016 - 2020, năm 2019”.

2. Ngoài các nhiệm vụ đã quy định ở trên, các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

- Tiến hành rà soát, chnh sửa bộ công cụ đo lường và tài liệu hướng dẫn.

- Tổ chức tập huấn theo bộ công cụ đã rà soát, chnh sa.

b) Các S Giáo dục và Đào tạo, các cơ s giáo dục đại học công lập

- Thực hiện kế hoạch chi tiết đo lường sự hài lòng ca người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019.

- Cử lãnh đạo ca S Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học công lập; lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ làm đầu mối thực hiện kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưng (để b/c);

- Website Bộ GDĐT;

- UBND Tnh, Thành ph trực thuộc TW (để p/h);

- Các Sở GD & ĐT (đ t/h);

- Các cơ sở giáo dục đại học công lập (để t/h)

Lưu: VT,TC

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Hải An

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực