Kế hoạch 458/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 458/KH-BGDĐT

Kế hoạch 458/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025"
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:458/KH-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành:04/07/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
Số: 458/KH-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ
 GIÁO DỤC MẦM NON ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN
GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025”
 
 
Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
Căn cứ Thông báo 411/TB-BGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2016 thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại phiên họp giao ban thường kỳ cơ quan Bộ tháng 6 năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ thư ký biên soạn Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” như sau:
I. Mục đích
Xây dựng Đề án nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025, cụ thể:
1. Nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non nói riêng và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nói chung.
2. Bảo đảm nâng cao năng lực nghề nghiệp; ý thức trách nhiệm, đạo đức nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non; gắn đào tạo, bồi dưỡng với nhu cầu và quy hoạch sử dụng lâu dài. Có cơ chế khuyến khích nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non, đặc biệt là nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn học tập nâng cao trình độ, năng lực làm việc.
3. Tăng cường trách nhiệm và tạo điều kiện cho người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục, người đứng đầu các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và người đứng đầu các cơ sở giáo dục mầm non tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng một cách tích cực.
4. Xây dựng hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; thu hút và tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ năng lực tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non.
5. Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm hay về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non ở trong nước, đồng thời chủ động nghiên cứu kinh nghiệm tiên tiến của các nước, áp dụng phù hợp vào thực tiễn của Việt Nam.
II. Nội dung công việc, tiến độ và thành phần tham gia

TT
Nhiệm vụ
Đơn vị thực hiện
Đơn vị phối hợp
Thời gian
Sản phẩm
1
Thành lập Ban soạn thảo
Cục Nhà giáo & CBQLCSGD
Các đơn vị có liên quan
6/2016
Quyết định thành lập BST
2
Xây dựng Dự thảo đề cương Đề án
Ban Soạn thảo, Tổ thư ký
Các đơn vị có liên quan
6/2016
Dự thảo đề cương đề án
3
Hội thảo góp ý Dự thảo đề cương Đề án (tại Hà Nội)
Cục Nhà giáo & CBQLCSGD
Các đơn vị có liên quan
7/2016
- Phiếu góp ý
- Biên bản góp ý
4
Hoàn thiện đề cương Đề án
Ban Soạn thảo, Tổ thư ký
Các đơn vị có liên quan
7/2016
Đề cương
5
Khảo sát thực trạng đội ngũ nhà giáo và CBQL mầm non và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
Cục Nhà giáo & CBQLCSGD
Các đơn vị có liên quan
7/2017
- Kế hoạch khảo sát
- Phiếu khảo sát
- Báo cáo kết quả khảo sát
6
Xây dựng Dự thảo Đề án
Ban Soạn thảo, Tổ thư ký
Các đơn vị có liên quan
8/2016
Dự thảo Đề án
7
Hội thảo khoa học với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (tại Hà Nội, Nha Trang. TP. Hồ Chí Minh)
Cục Nhà giáo & CBQLCSGD và Cơ sở đào tạo giáo viên mầm non
Các đơn vị có liên quan
8/2016
- Phiếu góp ý
- Biên bản hội thảo
8
Hội thảo lấy ý kiến góp ý về dự thảo Đề án lần thứ 2 và điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện dự thảo Đề án lần thứ 3
Cục Nhà giáo & CBQLCSGD
Các đơn vị có liên quan
9/2016
- Phiếu góp ý
- Biên bản hội. thảo
9
Họp thẩm định dự thảo Đề án lần thứ 3 và hoàn thiện Đề án
Ban Soạn thảo, Tổ thư ký
Hội đồng thẩm định và các chuyên gia
9/2016
- Phiếu góp ý
- Biên bản thẩm định
10
Trình xin ý kiến lãnh đạo Bộ về dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án và hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ
Cục Nhà giáo & CBQLCSGD
Các đơn vị có liên quan
10/2016
- Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ
- Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án
11
Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án và hoàn tất các thủ tục liên quan
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Văn phòng Chính phủ
11/2016
Quyết định phê duyệt Đề án
1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
- Chủ trì việc xây dựng và triển khai Kế hoạch xây dựng Đề án.
- Báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả triển khai Kế hoạch.
2. Vụ Kế hoạch-Tài chính
- Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục lập dự trù kinh phí triển khai Kế hoạch.
- Bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch.
3. Các đơn vị trực thuộc Bộ
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của các hoạt động trong Kế hoạch.
IV. Kinh phí
Kinh phí chi cho các hoạt động được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc Kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tòa nhà 8C, 30 Tạ Quang Bửu - Hai Bà Trưng - Hà Nội, ĐT: 04. 36230502).
 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các vụ: KHTC, GDMN (để th/h);
- Các cơ sở ĐT, BDGV (để th/h);
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, NGCBQLGD (5).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi