Kế hoạch 227/KH-BGDĐT kiểm tra phát triển cán bộ, giảng viên tại đại học có ngành sư phạm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 227/KH-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

 

 

K HOẠCH

Kim tra công tác phát trin đội ngũ cán bộ, cán bộ, giảng viên tại các s
giáo dục đại học ngành, khoa sư phạm

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 4986/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch kim tra công tác phát trin đội ngũ cán bộ, giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học có ngành, khoa sư phạm gồm các nội dung cụ th như sau:

1. Mục đích

Kim tra công tác phát trin đội ngũ cán bộ, giảng viên theo các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành của các cơ sở giáo dục đại học có ngành, khoa phạm; phát hiện các bất cập trong công các phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên; t đó điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dụng mới văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên tại các cơ s giáo dục đại học có ngành, khoa sư phạm.

2. Nội dung

- Tiến hành kiểm tra tại các cơ sgiáo dục đại học có ngành, khoa sư phạm trong việc thực hiện cam kết về phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên và thực hiện các quy định đã ban hành về công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên các cơ s giáo dục đại học. Kim tra hồ sơ công chức, viên chức của cán bộ, giảng viên (các văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên dành cho cán bộ, giảng viên và các tài liệu liên quan);

- Khảo sát, xin ý kiến cán bộ, giảng viên về một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phát triến đội ngũ cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học;

- Xây dng báo cáo về việc kim tra công tác phát triển cán bộ, giảng viên của tng cơ sở giáo dục đại học có ngành, khoa SU' phạm và báo cáo tng hpchung về việc kiểm tra công lác phát triển cán bộ, giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học có ngành, khoa sư phạm;

3. Thi gian, địa điểm, thành phần đoàn kiểm tra

3.1. Thi gian, địa điểm

- Kiểm tra tại các cơ sở giáo dục đại học miền Bắc và miền Trung (03 đơn vị); Tháng 9/2020.

- Kiểm tra tại các cơ sở giáo dục đại học miền Nam (03 đơn vị): Tháng 10/2020;

3.2. Thành phần đoàn kiểm tra

- Đại diện lành đạo, chuyên viên Cục Nhà giáo và Cán bộ quàn lý giáo dục;

- Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Thanh tra Bộ và các Vụ/Cục liên quan.

4. Kinh phí

Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch này dược chi từ nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2020 ca Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Cục Nhà giáo và Cán bộ qun lý giáo dục theo quy định.

5. Tổ chúc thực hiện

- Cục Nhà giáo và Cán bộ qun lý giáo dục: Chủ t, phối hợp vi Thanh tra Bộ và các Vụ/Cục chức năng trực thuộc Bộ có liên quan triển khai Kế hoạch; thành lp đoàn kiểm tra; thông báo kế hoạch kiểm tra cho các cơ s giáo dục đại học.

- Các cơ s giáo dục đại học có ngành, khoa sư phạm chuẩn bị tài liệu, xây dựng báo cáo, chuẩn bị địa điểm kim tra theo yêu cầu của đoàn kim tra.

Căn cứ Kế hoạch nêu trên, Cục Nhà giáo và Cán bộ qun lý giáo dục và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện

 

.Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng (đ báo cáo);

- Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc (để báo cáo);

- Các cơ s giáo dục đại học (đ thực hiện);

- Cng thông tin điện t Bộ GDDT;

- Lưu: VT,NGCBQLGD

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Hoàng Đức Minh

 

 

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC KIM TRA

1. Trường Đại học Bạc Liêu

2. Trường Đại học Hùng Vương

3. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

4. Trường Đại học Quy Nhơn

5. Trường Đại học Tây Nguyên

6. Trường Đại học Vinh

 

 

 

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực