Hướng dẫn 6962/THCN&DN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2002-2003 đối với trung học chuyên nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 6962/THCN&DN NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC
2002 - 2003 ĐỐI VỚI TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP.

 

Căn cứ vào Chỉ thị số 34/2002/CT-BGD&ĐT ngày 1 tháng 8 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trung tâm của toàn ngành trong năm học 2002 - 2003, Bộ hướng dẫn và yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học mới ở bậc THCN như sau:

 

I. NHIỆM VỤ CHUNG

 

Quán triệt những quan điểm cơ bản Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 6 nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản và toàn diện trong phát triển giáo dục. Tiếp tục sắp xếp, củng cố và phát triển hệ thống các trường trung học Chuyên nghiệp trên cả nước, phát triển qui mô đào tạo, đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục và công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực THCN trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục; thực hiện liên thông trong đào tạo THCN với các bậc học khác trong hệ thống giáo dục quốc dân, đào tạo gắn với sử dụng và việc làm.

 

II NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 

1. Công tác chính trị tư tưởng

Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các trường THCN cần tổ chức cho tất cả cán bộ, công chức, giáo viên học tập, nghiên cứu, quán triệt kết luận Hội nghị lần thứ 6 khoá 9 của BCH TW Đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công tác của mỗi người; trên cơ sở đó các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

2. Tiếp tục sắp xếp mạng lưới, củng cố và phát triển hệ thống các trường THCN gắn với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi cả nước, từng vùng kinh tế trọng điểm, các Bộ ngành TW và từng địa phương. Từng bước mở rộng qui mô đào tạo một cách hợp lý, tương xứng với khả năng và yêu cầu của mỗi địa phương, mỗi ngành; sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có để phát triển THCN. Tích cực tìm các biện pháp để phân luồng học sinh sau THPT và đặc biệt là sau THCS góp phần đảm bảo sự cân đối giữa các cấp học, bậc học.

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Năm học 2002 - 2003 cần giữ vững và tiếp lục nâng cao chất lượng đào tạo THCN, làm cho mục tiêu đào tạo ngày càng sát hơn với yêu cầu sử dụng, nâng cao hiệu quả đào tạo. Vì vậy trong năm học này cần tập trung giải quyết các vấn đề sau :

- Tiếp tục đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục theo các qui định của Luật giáo dục và Chương trình khung giáo dục THCN ban hành theo Quyết định số 21/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 6/6/2001 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở Chương trình khung, các trường THCN cần chủ động xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, khẩn trương biên soạn giáo trình mới và các tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập; Phấn đấu để có đủ tài liệu, giáo trình cho giáo viên, học sinh sử dụng và sau năm học 2002 - 2003 không còn trường nào sử dụng chương trình giáo dục cũ.

- Tổ chức quán triệt qui chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp THCN hệ chính quy ban hành theo quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong từng trường để đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá nhằm mục tiêu đảm bảo chất lượng, tính nghiêm túc, khách quan, công bằng.

- Từng trường cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy, khuyến khích giáo viên tìm tòi và áp dụng các phương pháp dạy học mới nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả các giờ học.

- Các trường đủ điều kiện đã được lựa chọn cần tiếp tục chuẩn bị mọi mặt để tổ chức tốt đào tạo thí điểm liên thông THCN-CĐ-ĐH.

4. Xây dựng đội ngũ giáo viên.

- Năm học 2002 - 2003, các trường phải có kế hoạch bổ sung đủ chỉ tiêu biên chế giáo viên tương ứng với việc phát triển qui mô, ngành nghề đào tạo, phấn đấu để tỉ lệ giáo viên THCN/ số học sinh là 1/15, tạo điều kiện cho giáo viên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy vừa có điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ.

- Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề cho giáo viên về các phương pháp giảng dạy tiên tiến, về kỹ thuật, công nghệ mới.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt trong nhà trường. Tổ chức Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở và có chế độ khen thưởng thích đáng đối với giáo viên giỏi. Chuẩn bị tốt cho Hội Thi giáo viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VI sẽ tiến hành tại thành phố Hồ Chí Minh vào quí III năm 2003.

5. Tích cực tìm các nguồn kinh phí để tăng cường cơ sở vật chất thiết bị trường học theo hướng chuẩn hoá và hiện đại, chú trọng các thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư để nâng cấp trường học.

6. Công tác quản lý

Năm học 2002 - 2003, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các bộ phận quản lý
THCN thuộc các Bộ, Ngành cần nghiên cứu cải tiến phương thức quản lý Nhà nước về đào tạo THCN để nâng cao tính hiệu quả, giúp các cơ sở đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là:

a. Các Sở giáo dục và đào tạo cần tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và của ngành về đào tạo THCN trên phạm vi lãnh thổ

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Điều lệ trường THCN, chương trình khung giáo dục Trung học Chuyên nghiệp, Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp THCN hệ chính quy ở địa phương, phản ánh kịp thời với Bộ Giáo dục và Đào tạo những vướng mắc và các biện pháp xử lý cần thiết.

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo qui định, phản ánh với Bộ Giáo dục & Đào tạo và xử lý kịp thời các vi phạm phát sinh.

b. Các bộ phận quản lý THCN của các Bộ, Ngành cần tiếp tục xây dựng Chương trình khung THCN ngành phù hợp với Chương trình khung giáo dục THCN; Nghiên cứu, bổ sung danh mục đào tạo THCN thuộc Bộ, Ngành cho phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh và hoạt động xã hội hiện nay, đóng góp ý kiến cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để nhanh chóng ban hành danh mục ngành đào tạo THCN mới.

c. Các trường Trung học Chuyên nghiệp

- Trên cơ sở Chương trình khung giáo dục THCN và Chương trình khung ngành, cần chủ động xây dựng ngay các chương trình đào tạo cụ thể của mình phù hợp với yêu cầu đa dạng về nguồn nhân lực của phát triển kinh tế - xã hội và phát triển vùng - miền.

- Tiếp tục rà soát lại danh mục các ngành đào tạo của trường, đóng góp ý kiến với Bộ Giáo dục và Đào tạo để nhanh chóng ban hành danh mục ngành đào tạo
THCN mới.

- Triển khai thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp THCN hệ chính quy được ban hành theo Quyết định số 29/2002/QĐ/-BGD&ĐT, ngày 14/5/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với tất cả các khoá đào tạo THCN hệ chính quy của trường, phản ánh với Bộ Giáo dục và Đào tạo những vướng mắc và các biện pháp xử lý cần thiết.

- Thực hiện công tác tuyển sinh THCN một cách nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế, thực hiện chế độ tuyển thẳng, cử tuyển đúng chính sách của Nhà nước, dân chủ, công khai.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Nhận được văn bản này, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các bộ phận quản lý đào tạo THCN thuộc các Bộ, Ngành căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, của ngành chỉ đạo các trường THCN cụ thể hoá các hoạt động giáo dục nhằm từng bước thực hiện việc củng cố, phát triển giáo dục THCN trên cả ba mặt: qui mô, chất lượng và hiệu quả. Phấn đấu để năm học 2002 - 2003 ngành Trung học chuyên nghiệp có bước chuyển biến tích cực về mọi mặt, tạo đà thuận lợi cho phát triển những năm tiếp theo, góp Phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển mạnh mẽ.

Hướng dẫn này được phổ biến đến tất cả các trường, cán bộ công nhân viên, giáo viên toàn ngành để quán triệt và thực hiện.

 

 

thuộc tính Hướng dẫn 6962/THCN&DN

Hướng dẫn 6962/THCN&DN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2002-2003 đối với trung học chuyên nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:6962/THCN&DNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Nguyễn Văn Vọng
Ngày ban hành:12/08/2002Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Hướng dẫn 6962/THCN&DN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi