Dự thảo Thông tư về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần 2

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Lưu
Báo lỗi
  • Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư

Dự thảo Thông tư quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần 2
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Loại dự thảo:Thông tư
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về mục đích, yêu cầu, đối tượng, thẩm quyền tổ chức, khen thưởng, Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tiểu ban thư ký và công tác tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Quy định này áp dụng đối với Hội giảng các cấp; trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp; nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Trạng thái: Đã biết
Ghi chú

­  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  VÀ XÃ HỘI

----------

    Số:        /2020/TT-BLĐTBXH

DỰ THẢO 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày         tháng        năm 2020

 

 

THÔNG TƯ

Quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày........tháng.......năm 2020 và thay thế Quyết định số 1161/2004/QĐ-BLĐTBXH ngày 11/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Hội giảng giáo viên dạy nghề.

Điều 3. Các Ông (bà) Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;

- Công báo; Cổng TTĐT của Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);

- Sở LĐTBXH, các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cổng thông tin điện tử của Bộ LĐTB&XH;

- Vụ Pháp chế; Vụ TCCB;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TCGDNN.

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung

 

 

 

 

  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

 

 

 

QUY ĐỊNH

VỀ HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số............./2020/TT-BLĐTBXH ngày......... tháng.........năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về mục đích, yêu cầu, đối tượng, thẩm quyền tổ chức, khen thưởng, Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tiểu ban thư ký và công tác tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là Hội giảng).

2. Quy định này áp dụng đối với Hội giảng các cấp; trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục nghề nghiệp); nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

3. Quy định này không áp dụng đối với các trường sư phạm và nhà giáo giảng dạy nhóm ngành đào tạo giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Mục đích của Hội giảng

1. Phát hiện, công nhận, tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy giỏi, nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút các thành phần xã hội tham gia vào giáo dục nghề nghiệp; tạo động lực phát triển giáo dục nghề nghiệp của mỗi địa phương và của cả hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

2. Tạo động lực cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phát triển nghề nghiệp.

3. Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn; đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho nhà giáo học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy.

4. Đánh giá năng lực giảng dạy thực tế của đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; là cơ sở để các cấp quản lý xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Điều 3. Yêu cầu của Hội giảng

1. Dựa trên sự tự nguyện của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; không ép buộc, không tạo áp lực cho nhà giáo tham gia Hội giảng.

2. Thu hút được nhiều nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tham gia.

3. Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, thực chất và đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Thẩm quyền tổ chức và đối tượng tham gia Hội giảng

1. Thẩm quyền tổ chức Hội giảng

a) Hội giảng cấp cơ sở do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức hằng năm.

b) Hội giảng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Hội giảng cấp tỉnh) do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức định kỳ 2 năm một lần.

c) Hội giảng toàn quốc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) tổ chức định kỳ 3 năm một lần.

2. Đối tượng tham gia Hội giảng

a) Đối tượng tham gia Hội giảng cấp cơ sở là nhà giáo đang giảng dạy tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp được các khoa, tổ bộ môn lựa chọn.

b) Đối tượng tham gia Hội giảng cấp tỉnh là nhà giáo đạt giải tại Hội giảng cấp cơ sở được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn.

c) Đối tượng tham gia Hội giảng toàn quốc là nhà giáo đạt giải tại Hội giảng cấp tỉnh giữa hai kỳ Hội giảng toàn quốc được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn.

Điều 5. Khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân tham gia Hội giảng

1. Hiệu trưởng/Giám đốc cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định khen thưởng cho nhà giáo đạt giải tại Hội giảng cấp cơ sở theo quy định.

2. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định khen thưởng cho nhà giáo, tập thể đạt giải tại Hội giảng cấp tỉnh theo quy định.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quyết định khen thưởng cho nhà giáo, tập thể đạt giải tại Hội giảng toàn quốc theo quy định.

 

Chương II

BAN TỔ CHỨC, HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO, TIỂU BAN THƯ KÝ HỘI GIẢNG

 

Điều 6. Ban Tổ chức Hội giảng

1. Người đứng đầu cấp tổ chức Hội giảng ra quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội giảng ở cấp tương ứng.

2. Thành phần Ban tổ chức Hội giảng gồm: Trưởng ban, các Phó trưởng ban, Tiểu ban thư ký và các thành viên khác. Số lượng thành viên do người đứng đầu cấp tổ chức Hội giảng quyết định trên cơ sở quy mô Hội giảng.

3. Nhiệm vụ của Ban tổ chức Hội giảng:

a) Quy định chi tiết các hoạt động của Hội giảng;

b) Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Hội giảng;

c) Lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức Hội giảng;

d) Xây dựng phiếu đánh giá, tiêu chí đánh giá bài giảng;

đ) Thành lập Hội đồng giám khảo, Tiểu ban chuyên môn theo ngành nghề và các bộ phận giúp việc khác của Hội giảng. Trường hợp ngành, nghề có ít nhà giáo tham gia thì thành lập Tiểu ban tổng hợp.   

e) Tuyên truyền về Hội giảng;

f) Tổ chức triển khai thực hiện Hội giảng và các hoạt động khác (nếu có) theo kế hoạch, đúng tiến độ;

g) Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quyết định khen thưởng tại Hội giảng;

h) Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của cá nhân, tập thể tham gia Hội giảng trong quá trình tổ chức Hội giảng;

i) Tổng kết, đánh giá và công bố kết quả Hội giảng.

4. Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Ban tổ chức Hội giảng:

a) Điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội giảng;

b) Quyết định thành lập Hội đồng giám khảo và các bộ phận giúp việc khác;

c) Quyết định nội dung, hình thức bài trình giảng; số lượng các Tiểu ban chuyên môn, Tiểu ban giám khảo;

d) Quyết định thang điểm đánh giá các nội dung thi và các khung điểm đạt giải tại Hội giảng.

5. Quyền hạn và trách nhiệm của Phó Trưởng ban tổ chức Hội giảng

a) Giúp Trưởng ban tổ chức Hội giảng theo nhiệm vụ được phân công;

b) Thay Trưởng ban tổ chức Hội giảng giải quyết các công việc khi được Trưởng Ban tổ chức Hội giảng phân công.

Điều 7. Hội đồng Giám khảo

1. Cơ cấu và thành phần của Hội đồng Giám khảo

a) Hội đồng Giám khảo gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tiểu ban thư ký và các Tiểu ban giám khảo. Thành viên Hội đồng giám khảo là những nhà giáo, cán bộ, chuyên gia có kinh nghiệm giảng dạy, có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, hiểu biết về giáo dục nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực nhận xét, đánh giá bài giảng;

b) Tiểu ban giám khảo được thành lập theo từng Tiểu ban chuyên môn;

c) Mỗi Tiểu ban giám khảo có Trưởng tiểu ban và ít nhất 02 thành viên; trong đó có ít nhất 01 thành viên có chuyên môn về sư phạm, 01 thành viên có chuyên môn ngành, nghề phù hợp.

2. Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng giám khảo

Hội đồng giám khảo có nhiệm vụ đánh giá khách quan, chính xác các nội dung bài trình giảng của nhà giáo tham gia Hội giảng.

3. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng giám khảo

a) Chỉ đạo, theo dõi, chịu trách nhiệm về hoạt động đánh giá bài trình giảng, kết quả bài trình giảng và những vấn đề có liên quan;

b) Đề nghị Trưởng ban tổ chức Hội giảng quyết định việc điều chuyển, bổ sung giám khảo ở các Tiểu ban giám khảo trong trường hợp cần thiết;

c) Báo cáo kết quả đánh giá bài trình giảng của nhà giáo cho Trưởng ban tổ chức Hội giảng.

4. Quyền hạn và trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo

a) Giúp Chủ tịch Hội đồng giám khảo theo nhiệm vụ được phân công;

b) Thay Chủ tịch Hội đồng giám khảo giải quyết các công việc khi được Chủ tịch Hội đồng giám khảo phân công.

5. Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Tiểu ban giám khảo:

a) Điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động đánh giá bài trình giảng của Tiểu ban;

b) Phản ánh, đề xuất, kiến nghị điều chỉnh những vấn đề về chuyên môn trong quá trình đánh giá bài trình giảng và giải quyết các vấn đề có liên quan với Chủ tịch Hội đồng giám khảo;

c) Thực hiện nhiệm vụ của giám khảo.

6. Quyền hạn và trách nhiệm của giám khảo:

a) Nghiên cứu trước phiếu đánh giá bài giảng;

b) Nhận, đọc trước giáo án, đề cương bài giảng,... của nhà giáo tham gia Hội giảng trong tiểu ban;

c) Thực hiện việc đánh giá các nội dung bài trình giảng theo đúng quy định, bảo đảm khách quan, chính xác;

d) Độc lập trong việc đánh giá, cho điểm và chịu trách nhiệm về ý kiến đánh giá của mình.

Điều 8. Tiểu ban Thư ký Hội giảng

1. Tiểu ban Thư ký Hội giảng do Trưởng ban tổ chức Hội giảng quyết định thành lập. Số lượng của Tiểu ban thư ký Hội giảng tuỳ theo yêu cầu của quy mô Hội giảng.

2. Thành phần của Tiểu ban thư ký Hội giảng gồm: Trưởng Tiểu ban thư ký là thành viên của Ban tổ chức Hội giảng và các thành viên.

3. Nhiệm vụ của Tiểu ban thư ký:

a) Giúp Trưởng ban Tổ chức Hội giảng chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo;

b) Nhận và bảo quản hồ sơ tham gia Hội giảng của các đơn vị, cá nhân;

c) Tổng hợp danh sách nhà giáo tham gia Hội giảng, sắp xếp danh sách theo các tiểu ban;

d) Tổng hợp kết quả đánh giá bài trình giảng theo quy định;

đ) Lưu giữ các tài liệu, kết quả Hội giảng;

e) Tập hợp các ý kiến, đề nghị của nhà giáo, đơn vị tham gia Hội giảng,  báo cáo Trưởng ban tổ chức Hội giảng xem xét, quyết định.

 

Chương III

TỔ CHỨC HỘI GIẢNG

 

Điều 9. Thông báo kế hoạch và đăng ký tham gia Hội giảng

1. Ban tổ chức Hội giảng phải thông báo Kế hoạch tổ chức, Quy định chi tiết của Hội giảng cho các nhà giáo và đơn vị tham gia Hội giảng trước ngày tổ chức Hội giảng ít nhất 01 tháng đối với Hội giảng cấp cơ sở, 02 tháng đối với Hội giảng cấp tỉnh, 03 tháng đối với Hội giảng toàn quốc.

2. Các nhà giáo, đơn vị tham gia Hội giảng gửi hồ sơ đăng ký tham gia về Ban tổ chức Hội giảng theo quy định của Ban tổ chức Hội giảng.

Điều 10. Nội dung và đối tượng người học tại Hội giảng

1. Nội dung

a) Nhà giáo tham gia Hội giảng thực hiện trình giảng một bài (lý thuyết hoặc thực hành hoặc tích hợp). Nội dung bài giảng do nhà giáo tự chọn nằm trong chương trình môn học, mô đunnhà giáo được phân công giảng dạy. Thời gian trình giảng bài lý thuyết là 45 phút; bài giảng thực hành (phần hướng dẫn ban đầu) là 60 phút; bài giảng tích hợp là 60 phút.

b) Đối với Hội giảng cấp cơ sở, cấp tỉnh tổ chức trình giảng cả 03 loại bài giảng: lý thuyết, thực hành và tích hợp; đối với Hội giảng toàn quốc có thể lựa chọn một trong các hình thức tổ chức trình giảng là bài giảng lý thuyết hoặc thực hành hoặc tích hợp hoặc kết hợp các loại bài giảng cho phù hợp với từng kỳ Hội giảng.

2. Đối tượng người học

a) Đối với Hội giảng cấp cơ sở: Nhà giáo thực hiện bài trình giảng với người học thực;

b) Đối với Hội giảng cấp tỉnh và Hội giảng toàn quốc: Nhà giáo thực hiện bài trình giảng với người học thực hoặc giả định (đóng vai người học).

3. Đối với Hội giảng cấp tỉnh và Hội giảng toàn quốc tùy theo điều kiện thực tế có thể tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; hội thảo khoa học về giáo dục nghề nghiệp; triển lãm thiết bị đào tạo và các hoạt động khác.

Điều 11. Đánh giá bài trình giảng tại Hội giảng

1. Sau khi nhà giáo hoàn thành bài trình giảng, các thành viên giám khảo cho điểm vào phiếu đánh giá, nộp cho Trưởng Tiểu ban giám khảo niêm phong. Sau đó, Trưởng tiểu ban giám khảo điều hành phần bình giảng, nhận xét, đánh giá bài trình giảng của nhà giáo. Kết thúc từng buổi trình giảng, Trưởng Tiểu ban giám khảo nộp phiếu đánh giá đã được niêm phong cho Trưởng tiểu ban thư ký Hội giảng.

2. Thời gian bình giảng không quá 15 phút/một bài trình giảng.

3. Điểm đánh giá của bài trình giảng trong mỗi Phiếu đánh giá là tổng điểm đánh giá của các phần, lấy đến 02 (hai) chữ số thập phân, không làm tròn.

4. Điểm bài trình giảng của nhà giáo là điểm trung bình cộng của các thành viên giám khảo trong tiểu ban, lấy đến 02 (hai) chữ số thập phân, không làm tròn.

5. Trường hợp điểm đánh giá của một giám khảo trong tiểu ban chênh lệch từ 5% trở lên so với điểm trung bình cộng của các thành viên giám khảo trong tiểu ban thì điểm đánh giá đó không được tính và điểm bài trình giảng của nhà giáo được tính lại là điểm trung bình cộng của các thành viên giám khảo còn lại.

Điều 12. Xếp giải tại Hội giảng

1. Đối với cá nhân:

a) Điểm đánh giá của Hội đồng giám khảo là căn cứ để xếp giải cá nhân;

b) Việc xếp giải cá nhân thực hiện theo Quy định chi tiết của Ban tổ chức Hội giảng.

2. Đối với tập thể:

a) Điểm trung bình cộng của các nhà giáo của đơn vị tham gia Hội giảng là căn cứ để xếp giải tập thể;

b) Việc xếp giải tập thể được thực hiện theo Quy định chi tiết của Ban tổ chức Hội giảng.

Điều 13. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

1. Các cá nhân, đơn vị tham gia Hội giảng được khiếu nại bằng văn bản gửi Ban tổ chức Hội giảng về việc tổ chức Hội giảng; kết quả đánh giá và xếp giải của cá nhân, tập thể trong thời gian tổ chức Hội giảng hoặc trong khoảng thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày Hội giảng kết thúc .

2. Ban tổ chức Hội giảng có trách nhiệm giải quyết khiếu nại trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản khiếu nại.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 14. Trách nhiệm của đơn vị đăng cai tổ chức Hội giảng

1. Phối hợp với Ban Tổ chức Hội giảng chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng trình giảng, trang thiết bị phục vụ tổ chức Hội giảng.

2. Bố trí thiết bị nặng, kích thước lớn của một số ngành, nghề phổ biến phục vụ tổ chức Hội giảng theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

3. Hỗ trợ, hướng dẫn các Đoàn nhà giáo tham dự Hội giảng.

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ sở giáo dục nghề nghiệp cử nhà giáo tham gia Hội giảng

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng cho nhà giáo được cử tham gia Hội giảng toàn quốc. Thời gian bồi dưỡng không quá 80 giờ cho một nhà giáo đăng ký tham gia Hội giảng; cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng cho nhà giáo được cử tham gia Hội giảng cấp tỉnh. Thời gian bồi dưỡng không quá 40 giờ cho một nhà giáo đăng ký tham gia Hội giảng.

2. Chuẩn bị nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, thiết bị để phục vụ cho bài giảng của các nhà giáo trong đoàn tham gia Hội giảng.

Điều 16. Kinh phí tổ chức Hội giảng

Các cấp tổ chức Hội giảng lập dự toán kinh phí theo quy định tại Thông tư liên tịch số 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 21/05/2012 của liên Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định nội dung và mức chi hoạt động hội giảng giáo viên dạy nghề và hội thi thiết bị dạy nghề tự làm.

Điều 17. Báo cáo kết quả Hội giảng

1. Chậm nhất là 30 ngày làm việc sau khi kết thúc Hội giảng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp gửi báo cáo kết quả Hội giảng cấp cơ sở về Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo kết quả Hội giảng cấp tỉnh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).

2. Báo cáo kết quả Hội giảng gồm các nội dung chính: Nội dung, hình thức tổ chức Hội giảng; số lượng nhà giáo tham gia Hội giảng theo các ngành, nghề; đánh giá chung và kết quả Hội giảng; danh sách cá nhân, tập thể đạt giải tại Hội giảng; các khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại (nếu có).

Điều 18. Sử dụng kết quả Hội giảng

1. Kết quả Hội giảng là minh chứng để đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với nhà giáo.

2. Khuyến khích nhà giáo đạt giải tại Hội giảng chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Điều 19. Điều khoản áp dụng

1. Quy định này áp dụng thống nhất tại Hội giảng các cấp.

2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, Ban Tổ chức Hội giảng các cấp xây dựng Quy định chi tiết của Hội giảng cho phù hợp với tình hình thực tế của từng kỳ Hội giảng và không trái với các quy định tại Thông tư này./.                                          

 

 BỘ LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Ghi chú

văn bản tiếng việt

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
×
×
Vui lòng đợi