Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng lần 1
  • Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  • Loại dự thảo: Thông tư
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  • Trạng thái: Đã biết

Nội dung tóm lược

BỘ LAO ĐỘNG - TH­ƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

--------

Số          /2020/TT-BLĐTBXH

DỰ THẢO 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2020

 

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH
ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

-----------------------------

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

"Điều 3. Mẫu bằng tốt nghiệp và nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp

1. Bằng tốt nghiệp được in bằng tiếng Việt và tiếng Anh (được dịch theo đúng nội dung tiếng Việt).

2. Nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp

a) Tiêu đề:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

b) Chức danh của người đứng đầu trường cấp bằng tốt nghiệp;

c) Tên trường cấp bằng tốt nghiệp;

d) Tên bằng tốt nghiệp theo từng trình độ đào tạo (bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng);

đ) Ngành, nghề đào tạo;

e) Họ, chữ đệm, tên của người được cấp bằng tốt nghiệp;

g) Ngày tháng năm sinh của người được cấp bằng tốt nghiệp;

h) Xếp loại tốt nghiệp;

i) Địa danh, ngày tháng năm cấp bằng tốt nghiệp;

k) Chức danh, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp và đóng dấu theo quy định;

l) Số hiệu, số vào sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp;

m) Đối với các chương trình chất lượng cao được ghi cụm từ "chương trình chất lượng cao";

n) Nội dung khác ghi trên bằng tốt nghiệp: các trường được bổ sung các nội dung khác ghi trên bằng tốt nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Các trường tham khảo mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này".

2. Bổ sung Điều 3a như sau:

"Điều 3a. Về công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành đối với người học tốt nghiệp trình độ cao đẳng

1. Người học tốt nghiệp trình độ cao đẳng được hiệu trưởng trường cao đẳng công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành. Việc công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành do hiệu trưởng quyết định theo một trong hai hình thức sau:

a) Danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành được ghi trên bằng tốt nghiệp cao đẳng bằng cụm từ "và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành" hoặc "và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành";

b) Danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành không ghi trên bằng tốt nghiệp cao đẳng. Các trường cấp giấy "công nhận danh hiệu cử nhân thực hành" hoặc "công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành" theo mẫu do trường quy định. Giấy công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành là một thành phần của bằng tốt nghiệp cao đẳng. Việc in, cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ giấy công nhận danh hiệu được thực hiện tương tự như đối với bằng tốt nghiệp.

2. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực máy tính, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật được công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành; các ngành nghề còn lại được công nhận danh hiệu cử nhân thực hành".

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

"Điều 14. Công bố công khai thông tin về cấp bằng tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp bằng, trường phải công bố công khai thông tin về cấp bằng tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử của trường và cung cấp các thông tin về cấp bằng tốt nghiệp trên Trang thông tin Tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là trang thông tin điện tử) tại địa chỉ: http://vanbang.gdnn.gov.vn phục vụ cho công tác quản lý, tra cứu.

2. Việc công bố công khai thông tin về cấp bằng tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử nhằm công khai, minh bạch hoạt động đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp của các trường; giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra, giám sát hoạt động cấp bằng tốt nghiệp một cách thuận lợi; hạn chế tình trạng gian lận và tiêu cực trong việc cấp bằng tốt nghiệp; hạn chế việc sử dụng bằng tốt nghiệp giả.

3. Thông tin công bố công khai về cấp bằng tốt nghiệp gồm các nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp và phải đảm bảo chính xác so với sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp, phải được cập nhật và lưu trữ thường xuyên trên trang thông tin điện tử; bảo đảm dễ quản lý, truy cập, tìm kiếm.

4. Trường hợp bằng tốt nghiệp được chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ thì phải được cập nhật trên trang thông tin điện tử.

5. Việc công bố công khai thông tin về cấp, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử được thực hiện đối với cả bằng tốt nghiệp đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành".

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày        tháng      năm 20......

2. Phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp các trường đã in hoặc mua trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng để cấp cho người học theo quy định hiện hành.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ chức Chính trị - Xã hội và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường trung cấp, trường cao đẳng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Lê Quân

 


 
Văn bản này có file đính kèm, tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung
Dự thảo tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được Dự thảo tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm