Dự thảo Quyết định về Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid trường học

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Văn bản tiếng việt
Lưu
Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Trạng thái: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG DỊCH COVID-19

----------

Số:             /QĐ-BCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH
về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn

 trong phòng, chống dịch COVID-19 đối vói cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; Trung tâm ngoại ngữ, tin học; các cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ công văn số 6666/BYT-MT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số ......../TTr-GDĐT-VP ngày      tháng     năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; Trung tâm ngoại ngữ, tin học; các cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở - ngành liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân các phường - xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 • Như Điều 3;
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • TTTU; TT HĐND TP;
 • TTUB: CT, các PCT;
 • Sở Y tế;
 • Sở Tư pháp;
 • Công an thành phố;
 • Sở Thông tin và Truyền thông;
 • Ban Quản lý ATTP TP;
 • Trung tâm Báo chí thành phố;
 • VPUB: Các PVP;
 • Phòng VX, TH, KT;
 • Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

 
Văn bản này có file đính kèm, tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung

thuộc tính Quyết định

Dự thảo Quyết định về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối vói cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; Trung tâm ngoại ngữ, tin học; các cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghềLoại dự thảo:Quyết định
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Nội dung tóm lược

Quyết định này ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; Trung tâm ngoại ngữ, tin học; các cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

dự thảo tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi