Công văn 8425/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ thuộc Trường Đại học Trà Vinh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------------
Số: 8425/VPCP-KGVX
V/v: Đầu tư xây dựng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ thuộc Trường Đại học Trà Vinh.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 
 
Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
 
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1177/TTr-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2013 và Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại Tờ trình số 2910/TTr-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 về việc đầu tư xây dựng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ thuộc Trường Đại học Trà Vinh, thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia đào tạo nhân lực cho đồng bào Khmer Nam Bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
1. Đồng ý chủ trương giao Trường Đại học Trà Vinh thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia đào tạo nhân lực về Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển văn hóa - xã hội ở Nam Bộ.
2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét đưa những nội dung phù hợp của Đề án đầu tư xây dựng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, thuộc Trường Đại học Trà Vinh, thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia đào tạo nhân lực cho đồng bào Khmer Nam Bộ vào nội dung các Dự án thành phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm đầu tư xây dựng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, thuộc Trường Đại học Trà Vinh.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND tỉnh Trà Vinh;
- Trường Đại học Trà Vinh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: PL, TH; Cổng TTgCP; các Vụ: PL, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX(3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 8425/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ thuộc Trường Đại học Trà Vinh
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 8425/VPCP-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 08/10/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cơ cấu tổ chức
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực