Công văn 808/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013 - 2016”

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------------
Số: 808/BGDĐT-GDMN
V/v: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013 - 2016”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014
 
 
Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố
                             
Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non (GDMN) năm học 2013-2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, Ban Phụ nữ Quân đội (sau đây gọi chung là sở GDĐT) xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013 - 2016”như sau:
1.Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng giáo dục phát triển vận động (GDPTVĐ), đánh giá về chất lượng giáo dục phát triển vận động, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ GDPTVĐ cho trẻ của các trường mầm non. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát các địa phương xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các trường và kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.
2. Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề:căn cứ Kế hoạch triển khai chuyên đề “nâng cao chất lượng phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013 - 2016” của Bộ GDĐT (Kế hoạch kèm theo công văn này) và điều kiện thực tế của địa phương, các sở GDĐT tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề cho 3 năm. Nội dung kế hoạch xác định rõ mục tiêu thực hiện chuyên đề, nhiệm vụ cụ thể, tiến độ thời gian và kinh phí thực hiện cho từng năm. Kế hoạch thực hiện chuyên đề phải được lãnh đạo sở phê duyệt trước ngày 30/5/2014 và gửi Kế hoạch về Bộ GDĐT cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học 2013 - 2014.
3. Chọn các trường mầm non có điều kiện tốt về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để chỉ đạo xây dựng mô hình điểm thực hiện chuyên đề.
4. Chỉ đạo các trường mầm non tăng cường tổ chức GDPTVĐ, tăng cường cho trẻ vận động ngoài trời đảm bảo an toàn, phù hợp với trẻ và điều kiện của trường, địa phương; xây dựng môi trường, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; khai thác, sử dụng có hiệu quả các phòng chức năng, thiết bị hiện có để GDPTVĐ cho trẻ.
5. Chỉ đạo các trường mầm non chuẩn bị và tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về phát triển thể chất cho trẻ trong trường mầm non” qua mạng Internet.
6. Báo cáo tình hình thực hiệnGDPTVĐ về Vụ GDMN trước ngày 15/4/2014. Báo cáo tập trung vào một số nội dung sau: 
 - Công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện GDPTVĐ tại địa phương hiện nay.
 - Các điều kiện thực hiện: cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi (số lượng và chủng loại thiết bị thiếu, công tác mua sắm, tự làm thiết bị phục vụ cho GDPVĐ…), tài liệu phục vụ GDPTVĐ, việc xây dựng môi trường GDPTVĐ….
- Đội ngũ giáo viên (nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm về GDPTVĐ cho trẻ…), việc thực hiện các nội dung GDPTVĐ trong Chương trình GDMN ….
- Công tác tuyên truyền (nội dung, hình thức, kết quả).
- Kiến nghị: địa phương, Bộ GDĐT (những vấn đề cần bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên về việc thực hiện…và những đề xuất khác).
Nhận được công văn này đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo triển khai tốt các nội dung đã nêu trên. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị phản ánh kịp thời về Vụ GDMN, Bộ GDĐT, liên hệ trực tiếp đ/c Hoàng Thị Dinh, chuyên viên Vụ GDMN, DĐ: 0978 25 4567.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Ban Phụ nữ Quân đội;
- Lưu: VT, VP, Vụ GDMN.
 
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC MẦM NON
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Bá Minh
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG CHO TRẺ
TRONG TRƯỜNG MẦM NON, GIAI ĐOẠN 2013 - 2016”
(Kèm theo công văn số 808/BGDĐT - GDMN ngày 25 tháng 02 năm 2014)
 
------------
 
I. MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ
1. Mục tiêu chung
Nâng cao chất lượng GDPTVĐ giúp cơ thể trẻ phát triển tố chất nhanh, bền, dẻo dai và khéo léo góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của trẻ em Việt Nam.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Cải thiện, tăng cường điều kiện phục vụ hoạt động GDPTVĐ. Từng bước chuẩn hóa, đầu tư xây dựng các mô hình điểm về môi trường hoạt động, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ cho các trường thí điểm.
b) Nâng cao chất lượng GDPTVĐ cho trẻ thông qua các hoạt động giáo dục trong các cơ sở GDMN.
- Tăng cường thời lượng vận động cho trẻ
- Tăng cường hệ thống bài tập vận động giúp trẻ mạnh dạn - tự tin, nhanh nhẹn, khéo léo, khỏe mạnh.
- Đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động phát triển vận động, tăng cường tính độc lập, tự chủ của trẻ.
c. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và huy động sự tham gia của cha mẹ, cộng đồng, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo GDPTVĐ cho trẻ
II. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ
1. Xây dựng kế hoạch tổng quát;
2. Khảo sát thực trạng và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề;
3. Đầu tư xây dựng các mô hình điểm về môi trường hoạt động, cơ sở vật chất trang thiết bị, dụng cụ cho các trường thí điểm;
4. Xây dựng tài liệu hướng dẫn, hệ thống bài tập vận động, băng đĩa hình/tiếng; tổ chức hội thảo, tập huấn;
5. Xây dựng nội dung tuyên truyền. Phối hợp với cha mẹ trẻ và các tổ chức xã hội trong việc GDPTVĐ cho trẻ.
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Thời gian thực hiện: 3 năm, từ năm 2013 -2016
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Năm 2013 -2014
a) Vụ Giáo dục Mầm non
Xây dựng kế hoạch triển khai chuyên đề cho 3 năm
- Văn bản hướng dẫn các điều kiện thực hiện chuyên đề:
 + Hướng dẫn địa phương khảo sát thực trạng và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề GDPTVĐ cho trẻ trong trường mầm non.
+ Chọn điểm để chỉ đạo xây dựng mô hình GDPTVĐ cho trẻ mầm non. Mỗi tỉnh chọn 2-3 mô hình (nông thôn, thành phố, miền núi).
- Kiểm tra thực tế GDPTVĐ ở một số địa phương.
- Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về phát triển thể chất cho trẻ trong trường mầm non” qua mạng Internet.
- Tham quan, học hỏi kinh nghiệm của một số nước.
b) Địa phương
- Tất cả các tỉnh/thành phố trên cả nước tiến hành kiểm tra, khảo sát thực trạng GDPTVĐ của các trường mầm non và báo cáo về Bộ vào cuối tháng 3/2014. Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai chuyên đề.
- Chọn các trường mầm non để xây dựng mô hình điểm về GDPTVĐ.
- Tích cực làm công tác xã hội hóa để tăng nguồn lực cho việc thực hiện chuyên đề.
2. Năm 2014- 2015
a) Vụ Giáo dục Mầm non
- Biên soạn tài liệu phục vụ chuyên đề
+ Nghiên cứu biên soạn các bài tập vận động, tuyển tập Trò chơi vận động cho các lứa tuổi.
+ Tài liệu Hướng dẫn làm các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ GDPTVĐ.
+ Xây dựng các băng hình tổ chức hoạt động GDPTVĐ
- Tổ chức Hội thảo - tập huấn cho CBQL,GVMN cốt cán của 63 tỉnh, thành phố.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chuyên đề GDPTVĐ một số địa phương. 
    - Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện chuyên đề.
b) Địa phương
- Cử người tham gia tập huấn do Bộ tổ chức.
- Triển khai tập huấn ở địa phương cho CBQL và GVMN của các quận/huyện. Đảm bảo tất cả giáo viên mầm non đều được tham dự tập huấn
- Tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng, nội dung, phương pháp GDPTVĐ trẻ mầm non cho phụ huynh và công đồng.
- Kiểm tra, hỗ trợ việc thực hiện chuyên đề của các các trường mầm non.
- Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm sau hai năm thực hiện.
3. Năm 2015 -2016
a) Vụ Giáo dục Mầm non
- Hỗ trợ các tỉnh khó khăn trong việc triển khai thực hiện chuyên đề.
- Xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua và gửi công văn hướng dẫn báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện chuyên đề cho các địa phương.
- Tổ chức tổng kết 3 năm thực hiện chuyên đề.
b) Địa phương
- Hoàn thiện mô hình điểm và có kế hoạch nhân rộng mô hình điểm về GDPTVĐ.
- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện chuyên đề trong các cơ sở GDMN.
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề sau 3 năm, gửi báo cáo về Vụ cuối tháng 4 năm 2016.
- Tổng kết 3 năm thực hiện chuyên đề.
 
 
 

thuộc tính Công văn 808/BGDĐT-GDMN

Công văn 808/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013 - 2016”
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:808/BGDĐT-GDMNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Bá Minh
Ngày ban hành:25/02/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Công văn 808/BGDĐT-GDMN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi