Công văn 749/GDĐT-VP TP Hồ Chí Minh cho học sinh lớp 12 đi học trở lại từ ngày 9/3

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------------

Số: 749/GDĐT-VP

Về việc học sinh lớp 12 đi học trở lại từ ngày 09 tháng 3 năm 2020.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2020

 

 

Kính gửi:

Các Trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo:

1. Học sinh lớp 12 các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố đi học trở lại từ ngày 09 tháng 3 năm 2020. Các khối còn lại tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

2. Yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm, đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Công văn số 748/GDĐT-CTTT ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Các trường hợp bất thường, khẩn cấp, đề nghị các cơ sở giáo dục báo cáo khẩn cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của quận/huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Các cơ sở giáo dục không bố trí phòng học các lớp 12 cạnh nhau, nếu đủ điều kiện thì khoảng cách càng xa càng tốt, để phòng ngừa tối đa khả năng lây lan.

5. Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông, Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm thực hiện thông báo này đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh lớp 12 của nhà trường./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thường trực Thành ủy, UBND, HĐND TP;

- Sở Y tế;

- Ủy ban nhân dân các quận/huyện;

- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Sở;

- Lưu: VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Sơn

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực