Công văn 712/TCGDNN-HSSV 2023 xét chọn học sinh, sinh viên GDNN xuất sắc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 712/TCGDNN-HSSV

Công văn 712/TCGDNN-HSSV của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc xét chọn học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2023
Cơ quan ban hành: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệpSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:712/TCGDNN-HSSVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Năng Khánh
Ngày ban hành:19/04/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________

Số: 712/TCGDNN-HSSV
V/v xét chọn học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2023

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 316/QĐ-LĐTBXH ngày 05/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế Tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu; Quyết định số 86/QĐ-TCGDNN ngày 12/4/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức xét chọn và khen thưởng Tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2023, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức xét chọn học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2023 theo Quy chế Tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu tại Quyết định số 316/QĐ-LĐTBXH ngày 05/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Thành lập Hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu cấp cơ sở (cấp trường), cấp tỉnh theo quy định tại Quy chế nêu trên; giới thiệu học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2023 trình Hội đồng xét chọn cấp toàn quốc.

Hồ sơ đề nghị xét chọn học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (mẫu hồ sơ kèm theo) gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên, 67A Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 01/8/2023.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Vụ Công tác học sinh, sinh viên, điện thoại: 0243 974 0333 (máy lẻ 801), địa chỉ Email: [email protected]./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Website TCGDNN (để đăng tải);
- Lưu: VT, HSSV.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Năng Khánh

LỄ TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH, SINH VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU NĂM 2023

HỒ SƠ

ĐỀ NGHỊ XÉT CHỌN HỌC SINH, SINH VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU NĂM 2023

Họ và tên:

Ngày sinh:

Khoa:

Trường:

….., tháng ... năm 2023

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỈNH, THÀNH PHỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________

 ………, ngày…….tháng .... năm 2023  

DANH SÁCH

Đề nghị tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2023

TT

Tên trường

Thứ tự HSSV

Thông tin HSSV

Thành tích học tập

Thành tích rèn luyện

Điện thoại / email

Kết quả học tập

Thành tích về học tập

Minh chứng kèm theo

Kết quả rèn luyện

Thành tích về rèn luyện đạo đức, lối sống

Minh chứng kèm theo

1

1. Họ và tên:

2. Năm sinh:

3. Khoa:

4. Giới tính:

5. Dân tộc:

6. Tôn giáo:

7. Đảng viên:

Điểm/xếp loại học tập

- Đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp trường trở lên: ...

- Sáng kiến trong học tập, lao động; có công trình nghiên cứu khoa học có giá trị được áp dụng: ...

- Sản phẩm sáng tạo được cấp bằng chế, cấp giấy phép xuất bản:

- Giải thưởng các kỳ thi cấp tỉnh: ...

‘- BC thành tích có xác nhận của trường.

- Bảng điểm.

- Bằng khen …, giấy khen....

- Giấy chứng nhận ....

- …

Điểm/Xếp loại rèn luyện

- Các hoạt động tham gia Đoàn, Hội và các hoạt động tình nguyện cấp trường trở lên: ...

- Giải thưởng các cuộc thi nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về kiến thức pháp luật; tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên: ...

- Giải thưởng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; các hội diễn văn nghệ cấp trường trở lên:

- BC thành tích có xác nhận của trường.

- Bảng điểm.

- Bằng khen ..., giấy khen....

- Giấy chứng nhận ....

- …

Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

TÊN TRƯỜNG ...
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________

 ………, ngày…….tháng .... năm 2023

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

(Đề nghị xét học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2023)

1. Sơ lược lý lịch:

- Họ tên:                                                  Giới tính:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Khoa:

- Dân tộc:                                                Tôn giáo:

- Địa chỉ (ghi cụ thể):

- Ngày vào Đoàn:

- Ngày vào Đảng:

- Số điện thoại:

- Email:

2. Thành tích đạt được:

2.1. Khen thưởng của cá nhân (ghi rõ nội dung Bằng khen, giấy khen, huân huy chương các loại, cấp khen thưởng, năm nhận khen thưởng; thành tích trong năm học 2022 - 2023):

2.2. Kết quả cụ thể:

a. Về học tập.

b. Về đạo đức lối sống.

c. Thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

d. Về các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được ứng dụng trong thực tiễn (Sáng kiến, mô hình thuộc các lĩnh vực: ngành nghề đào tạo; phát triển kinh tế; hoạt động xã hội; sáng kiến phục vụ đời sống,...)

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI KHAI
(ký tên, ghi rõ họ tên)

DANH MỤC HỒ SƠ

1. Báo cáo thành tích cá nhân của học sinh, sinh viên (Có xác nhận của Nhà trường)

2. Bản sao kết quả học tập, rèn luyện về đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên (Có xác nhận của Nhà trường)

3. Bản sao các hình thức khen thưởng (quyết định, giấy khen), giấy chứng nhận của các tiêu chí trong học tập (Có xác nhận của Nhà trường)

4. Bản sao các hình thức khen thưởng (Bằng khen, giấy khen,...), giấy chứng nhận của các tiêu chí về đạo đức lối sống (Có xác nhận của Nhà trường)

5. Ảnh chân dung kích thước 4x6 và bản giới thiệu về bản thân, hoàn cảnh gia đình

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi