Công văn 708/UBND-VX 2020 TP Hồ Chí Minh cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/3

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Công văn 708/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố do dịch bệnh Covid-19
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 708/UBND-VX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành: 29/02/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Y tế-Sức khỏe

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

---------

Số: 708/UBND-VX

Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2020

 

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sở Y tế;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

- Các đơn vị, cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

 

Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020;

Căn cứ Công văn số 586/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 667/TTr-GDĐT-VP ngày 28 tháng 02 năm 2020 và của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 6414/SLĐTBXH-GDNN ngày 28 tháng 02 năm 2020; căn cứ tình hình thực tế tại thành phố;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Đối với học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố:

- Học sinh lớp 12 (cả giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) nghỉ học đến hết ngày 08 tháng 3 năm 2020.

- Học sinh mầm non và phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên) từ lớp 1 đến lớp 11 cùng học viên của các Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, cơ sở Dạy thêm, Giáo dục Kỹ năng sống nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2020.

2. Đối với học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết tháng 3 năm 2020.

3. Sau các mốc thời gian nghỉ học nêu trên, giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế cập nhật tình hình diễn biến phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố, tham mưu phương án đi học trở lại cho học sinh thành phố; đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm bảo tiến độ, hiệu quả thực hiện chương trình theo quy định.

4. Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ các văn bản hướng dẫn của Ngành Y tế, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Các sở - ngành thành phố;

- ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch;

- ĐH Sài Gòn;

- VPUB: CPVP;

- Phòng VX, TH;

- Lưu: VT, (VX-VN).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Thanh Liêm

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực