Công văn 5870/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 về công tác pháp chế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------
Số: 5870/BGDĐT- PC
V/v: Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012-2013 về công tác pháp chế
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2012
 
 
Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo
 
Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ – CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 – 2013;Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2012-2013 như sau:
I. Nhiệm vụ chung
1. Tập trung hoàn thiện thể chế và từng bước nâng cao chất lượng công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ – CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
2. Bảo đảm quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục theo đúng các quy định của pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN trong tổ chức và hoạt động giáo dục.
3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và biên chế, bồi d­ưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất l­ượng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế. Đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật.
II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Kiện toàn tổ chức pháp chế
a) Các sở giáo dục và đào tạo căn cứ vào nhu cầu công tác pháp chế, phối hợp với sở nội vụ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập phòng pháp chế, hoàn thiện tổ chức pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ – CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; cán bộ được lựa chọn làm công tác pháp chế phải có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý; có bản lĩnh chính trị và năng lực thực hiện nhiệm vụ;
b) Tham gia các lớp tập huấn, bồi d­ưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức;
c) Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác pháp chế tại các phòng giáo dục và đào tạo.
2. Hoạt động pháp chế
a) Về công tác xây dựng pháp luật
 Lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực giáo dục ở địa phương; phối hợp với sở tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 Chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục ở địa phương đề nghị sở tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký, ban hành;
 Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công; có ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo.
b) Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
 Thường xuyên kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục ở địa phương;
 Xây dựng báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.
c) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
 Lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc cơ quan; Xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan;
 Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở tất cả các cấp học. Nâng cao chất lượng việc giảng dạy các môn học đạo đức, giáo dục công dân, pháp luật; chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen chấp hành pháp luật cho học sinh;
 Tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án 1928 phù hợp với tình hình địa phương.
d) Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật
 Thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;
 Xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.
e) Về công tác bồi thường của Nhà nước và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật và phối hợp với sở tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
g) Về công tác thi đua, khen thưởng
 Quyết định khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức quán triệt hướng dẫn này đến cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và người lao động, chỉ đạo phòng pháp chế, tổ chức pháp chế hoặc cán bộ làm công tác pháp chế xây dựng chương trình, kế hoạch công tác pháp chế, phê duyệt kế hoạch công tác pháp chế năm học 2012 - 2013, tạo điều kiện cho triển khai thực hiện công tác pháp chế tại địa phương.
2. Phòng pháp chế, tổ chức pháp chế hoặc cán bộ làm công tác pháp chế xây dựng ch­ương trình, kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2012 – 2013, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. Giúp Giám đốc sở giáo dục và đào tạo làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác pháp chế.
3. Ngoài những báo cáo đột xuất theo yêu cầu, các sở giáo dục và đào tạo báo cáo ch­ương trình, kế hoạch công tác pháp chế năm học 2012 - 2013 trư­ớc 15/11/2012, báo cáo tổng kết công tác pháp chế năm học và  báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác pháp chế năm học 2012 - 2013 trước ngày 20/6/2013.
Trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm học về công tác pháp chế, nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc đề nghị các sở giáo dục và đào tạo phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế ) để phối hợp giải quyết. Địa chỉ liên lạc: Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Email: vupc@moet.edu.vn; maianhpc@moet.edu.vn; điện thoại 04.36231059; 0983.73.1977.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;                                               
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ GD&ĐT;    
- Lưu: VT, Vụ PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Đã ký
 
 
Trần Quang Quý
                      

thuộc tính Công văn 5870/BGDĐT-PC

Công văn 5870/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 về công tác pháp chế
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5870/BGDĐT-PCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Quang Quý
Ngày ban hành:07/09/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Công văn 5870/BGDĐT-PC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi