Công văn 5648/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2011 - 2012

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----------------------
Số: 5648/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v: hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2011 - 2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
     Hà Nội, ngày   24  tháng 8  năm 2011
 
 
                        Kính gửi:    - Các sở giáo dục và đào tạo
 - Cục nhà trường (Bộ Quốc phòng)
 
 
Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012;
Căn cứ thực tiễn công tác của lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục;
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2011-2012 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên như sau:
 
PHẦN I
CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 
1. Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục các cấp; xây dựng Đề án tăng cường năng lực cho các phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục tại các sở GDĐT.
2. Triển khai tổ chức tốt các kỳ thi năm học 2011-2012 theo hướng tăng cường quản lý nhà nước đi liền với thực hiện tăng cường phân cấp cho cơ sở; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác thi chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế và khu vực.
3. Triển khai đánh giá ngoài đối với các cơ sở giáo dục phổ thông đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá trong năm học 2010-2011; bước đầu thực hiện kiểm định trường mầm non; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng đã được xây dựng trong báo cáo tự đánh giá.
4. Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; tham gia hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế; triển khai Chương trình quốc tế đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông (PISA) ở một số địa phương; thực hiện Chương trình quốc tế đánh giá học sinh tiểu học (PASEC) và các chương trình đánh giá quốc gia, quốc tế khác.
5. Thiết thực hưởng ứng năm quốc tế Hóa học 2012; tích cực chuẩn bị tổ chức và tham dự kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế năm 2014 và Olympic Sinh học quốc tế năm 2016 tại Việt Nam.
 
PHẦN II
CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 
I. Công tác khảo thí
1. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm các kỳ thi năm 2011 để tổ chức tốt các kỳ thi năm 2012.
2. Tích cực chuẩn bị triển khai các kỳ thi năm học 2011-2012.
a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế thi chọn học sinh giỏi, Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; điều chỉnh, bổ sung các quy định nghiệp vụ tổ chức thi; hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý thi; xây dựng kế hoạch các kỳ thi năm học 2011-2012; ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi;
b) Tăng cường tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ, giáo viên làm công tác thi đảm bảo nắm vững quy chế, quy định về thi để tổ chức tốt các kỳ thi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi;
c) Tăng cường tổ chức biên soạn và biên tập, nâng cao chất lượng câu hỏi thi, bổ sung và hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi, đáp ứng yêu cầu ra đề thi cho các kỳ thi;
d) Đẩy mạnh áp dụng ma trận đề thi và các thành tựu về khoa học đánh giá trong biên soạn đề thi;
đ) Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện việc in sao đề thi cho các kỳ thi an toàn, chính xác, bảo mật và tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo, đảm bảo chính xác, khách quan và công bằng.
3. Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nghiêm túc, gọn nhẹ, thiết thực và hiệu quả; khắc phục những thiếu sót, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực.
a) Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành và các địa phương với ngành giáo dục trong các khâu tổ chức thi.
b) Hoàn thiện mối quan hệ giữa Ban chỉ đạo thi phổ thông Trung ương, Ban chỉ đạo chi cấp tỉnh, các Hội đồng coi thi, chấm thi, phúc khảo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo thi các cấp;
c) Quy định cụ thể về chế độ thông tin, báo cáo; đảm bảo kết nối thông tin để có thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, tổ chức thi từ Trung ương đến địa phương.
d) Tiếp tục thực hiện phân cấp, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo trong tổ chức thi; giao Giám đốc sở GDĐT và Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng):
- Chủ động xây dựng và thực hiện phương án tổ chức coi thi phù hợp với điều kiện và năng lực tổ chức của địa phương, đơn vị;
- Chủ động tổ chức chấm thi, đảm bảo chấm chéo bài thi tự luận giữa các khu vực trường trong địa phương, đơn vị.
4. Tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ thi, nhất là thi chọn học sinh giỏi quốc gia và thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi các Olympic quốc tế. 
a)Tăng quy mô đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia của các đơn vị dự thi;
b) Thay đổi thời gian làm bài của một buổi thi trong kỳ thi chọn học sinh vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế để phù hợp với thời gian thi tại các Olympic quốc tế;
c) Từng bước triển khai thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và kỳ thi chọn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và thi nói đối với các môn ngoại ngữ trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia;
d) Nghiên cứu điều chỉnh chế độ ưu đãi đối với các học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế nhằm khuyến khích giáo viên, học sinh nỗ lực phấn đấu vươn lên.
đ). Các sở GDĐT chủ động tổ chức vinh danh các học sinh giỏi quốc gia; khen thưởng các thầy cô giáo và nhà trường có thành tích cao trong giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi.
5. Triển khai có hiệu quả Chương trình quốc tế đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông (PISA), Chương trình quốc tế đánh giá học sinh tiểu học (PASEC) và các chương trình đánh giá quốc gia và quốc tế khác.
6. Hưởng ứng năm quốc tế Hóa học 2012 bằng các hành động thiết thực, vận động học sinh, sinh viên, các thầy cô giáo tham gia thiết kế logo Olympic Hoá học quốc tế năm 2014; Có kế hoạch cụ thể đào tạo, bồi dưỡng và lựa chọn học sinh giỏi Hóa học chuẩn bị tích cực cho kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2014 tại Việt Nam.
II. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
1. Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông và trường mầm non để mỗi cán bộ quản lý giáo dục, mỗi giáo viên đều có những hiểu biết cần thiết về Kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng trường mầm non bảo đảm chất lượng và tránh bệnh thành tích;phấn đấu từ năm học 2011-2012 trở đi, tất cả các trường mầm non triển khai tự đánh giá hằng năm, thực hiện các biện pháp cải tiến phù hợp để nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ;thí điểm đánh giá ngoài một số trường mầm non để rút kinh nghiệm.
3. Triển khai đánh giá ngoài đối với các cơ sở giáo dục phổ thông đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá trong năm học 2010-2011;chỉ đạo, hướng dẫn các trường sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục và triển khai các công việc tiếp theo được quy định tại Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT. Các trường chưa hoàn thành báo cáo tự đánh giá tại thời điểm tháng 9/2011 tạm dừng công việc này, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai công tác tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn mới về đánh giá chất lượng trường tiểu học, THCS, THPT sẽ ban hành trong năm 2012.
4. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng đã được xây dựng trong báo cáo tự đánh giá.
5. Định kỳ tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết và các hội thảo về công tác đánh giá và quản lý chất lượng giáo dục để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm;đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và các kết quả đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục đã đạt được, tạo điều kiện cho xã hội biết và tham gia giám sát chất lượng giáo dục.
6. Đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý chất lượng giáo dục của đơn vị;cử đủ số lượng và đảm bảo chất lượng cán bộ tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn và dài hạn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý chất lượng giáo dục.
 
PHẦN III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Các sở GDĐT xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai đến các cơ sở giáo dục; quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị để thực hiện theo kế hoạch năm học 2011-2012 và chế độ báo cáo theo quy định của Bộ GDĐT.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh cần báo cáo về Bộ GDĐT (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 30 Tạ Quang Bửu, Hà Nội; e-mail: cucktkd@moet.edu.vn; fax: 04.38683892; điện thoại 04.38684826, 04.38683992) để giải quyết kịp thời./.
 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng(để b/c);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
                              (đã ký)
 
Nguyễn Vinh Hiển
 
 

thuộc tính Công văn 5648/BGDĐT-KTKĐCLGD

Công văn 5648/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2011 - 2012
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5648/BGDĐT-KTKĐCLGDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành:24/08/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Công văn 5648/BGDĐT-KTKĐCLGD

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi