Công văn 544/UBND-VX TP. Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên nghỉ học hết tháng 02/2020

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Công văn 544/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 544/UBND-VX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành: 14/02/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Y tế-Sức khỏe

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

Số: 544/UBND-VX
Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Y tế;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Các đơn vị, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

 

Xét đề xuất của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 471/TTr-GDĐT-VP ngày 14 tháng 02 năm 2020 về báo cáo việc chuẩn bị cho học sinh đi học lại, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Cho phép kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đến hết tháng 02 năm 2020.

2. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết tháng 3 năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020, tiếp tục học kỳ II từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2020 để hoàn tất nội dung Chương trình./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các sở - ngành thành phố;
- ĐH Sài Gòn; ĐH Y khoa PNT;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-VNga).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

 

                                                                    


 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực