Công văn 5166/UBND-KGVX Hà Nội 2019 xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019

Thuộc tính văn bản
Công văn 5166/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019 và kế hoạch năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5166/UBND-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 19/11/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-----------------

Số: 5166/UBND-KGVX

V/v Triển khai công tác xây dựng
trường học đạt chuẩn quốc gia
năm 2019 và kế hoạch năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2019

 

 

 

                                                                          

Kính gửi:

                                                - Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Quy hoạch – Kiến trúc,

Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;

                                                - UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XV) về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2020 xây dựng 70% trường công lập đạt chuẩn quốc gia và các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia với trường tiểu học; số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia với trường mầm non.

Xét báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 4958/SGDĐT-KHTC ngày 31/10/2019 về việc tổ chức giao ban công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục công lập, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tổ chức đánh giá ngoài và công nhận trường học đạt chuẩn quốc.

c) Chủ trì, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố tiến độ và kết quả thực hiện công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

d) Tổng hợp hồ sơ các trường đạt chuẩn năm 2019 trình UBND Thành phố xem xét quyết định chậm nhất ngày 25/01/2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Theo chức năng, nhiệm vụ của Sở:

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

b) Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã trong việc đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đặc biệt quan tâm hỗ trợ đầu tư, mua sắm thiết bị dạy học cho các huyện khó khăn có tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia thấp, nhiều trường đến hạn công nhận lại như Ba Vì, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thạch Thất, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mê Linh, ...

c) Tham mưu UBND Thành phố tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các trường THPT, trường chuyên biệt trực thuộc, đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia (hiện nay, cấp THPT có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia rất thấp).

d) Chỉ đạo Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn, tài chính tổ chức đấu thầu mua sắm đảm bảo tiến độ, chất lượng hàng hóa mua sắm, thực hiện tốt công tác giao nhận, bảo hành, bảo dưỡng đối với hàng hóa mua sắm thuộc các dự án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

3. Sở Xây dựng

a) Phối hợp với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Quy hoạch - Kiến trúc trong việc nghiên cứu giải quyết các bất cập về thiết kế trường, lớp, quy trình thẩm định hồ sơ xây dựng, sửa chữa trường học.

b) Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã trong việc giải quyết yêu cầu về xây dựng trường học, đặc biệt là các quận lõi, đảm bảo yêu cầu trường học đạt chuẩn quốc gia.

4. Sở Quy hoạch - Kiến trúc

a) Phối hợp với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng trong việc thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn Thành phố, đảm bảo bố trí đủ các diện tích đất để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

b) Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã trong việc giải quyết yêu cầu bố trí các vị trí xây dựng trường học, đặc biệt là các quận lõi, đảm bảo yêu cầu trường học đạt chuẩn quốc gia.

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng đạt và vượt chỉ tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý.

b) Chỉ đạo quyết liệt, tập trung các nguồn lực, đảm bảo đủ điều kiện công nhận lại các trường đến hạn công nhận lại trong năm 2020.

c) Có giải pháp bổ sung quỹ đất, phân luồng, phân tuyến tuyển sinh đảm bảo quy mô trường, lớp, sĩ số theo quy định để hoàn thành công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019 và kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vuớng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, thống nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét, giải quyết hoặc đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết nếu vượt thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản;

- VPUB: CVP, PCVP P.V. Chiến, Đ.H. Giang, V.T. Anh; KGVX, ĐT, KT, TKBT;

- Lưu: VT, KGVXchiến

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Quý

 
 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực