Công văn 5152/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------------------
Số: 5152/BGDĐT-KHCNMT
V/v: thông báo tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Giải thưởng “Sinh viên NCKH”
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2010
 
 

Kính gửi:
Các đại học; các trường đại học, học viện
 
 
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” dự kiến vào tháng 10 năm 2010 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
* Mục đích của Hội nghị: Trên cơ sở đánh giá, tổng kết 20 năm tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” (từ năm 1989 – 2009), đánh giá về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại các trường đại học, học viện trong giai đoạn 2000-2009 để đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong thời gian tới.
* Nội dung Hội nghị:
- Tổng kết 20 năm tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” (từ năm 1989 – 2009);
- Đánh giá về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại các trường đại học, học viện trong giai đoạn 2000-2009;
- Trao đổi kinh nghiệm về quản lý và tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại các trường đại học, học viện;
- Tuyên dương, khen thưởng các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên giai đoạn 2000-2009;
- Đề xuất định hướng và các biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong thời gian tới.
* Thành phần tham dự: Các đại học, các trường đại học, học viện mỗi đơn vị 3 người gồm 01 lãnh đạo đơn vị phụ trách hoạt động KHCN, 01 lãnh đạo ban/phòng KHCN và 01 cán bộ chuyên trách hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học của đơn vị.
* Khen thưởng tại Hội nghị: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tuyên dương, khen thưởng tập thể các đơn vị về thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên trong giai đoạn 2000-2009. Các đơn vị đạt từ 3 tiêu chí trở lên trong 4 tiêu chí dưới đây sẽ được xem xét tặng bằng khen của Bộ trưởng về thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên giai đoạn 2000-2009:
- Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên (được tặng bằng khen của Bộ trưởng) từ 5 năm trở lên trong giai đoạn 2000-2009.
- Đơn vị có số công trình đạt giải nhất từ 4 công trình trở lên trong giai đoạn 2000-2009.
- Đơn vị đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên giai đoạn 2000-2009 và nộp báo cáo tổng kết đầy đủ (theo công văn số 1610/BGDĐT-KHCNMT ngày 30/3/2010).
- Đơn vị có nhiều sáng kiến trong công tác quản lý và tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.
 
Để Hội nghị tổ chức thành công và chuẩn bị nội dung cuốn kỷ yếu 20 năm Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị:
1. Viết bài tham luận về các nội dung sau (ngoài báo cáo theo công văn số 1610/BGDĐT-KHCNMT ngày 30/3/2010):
- Những kinh nghiệm về quản lý, tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại đơn vị.
- Đề xuất định hướng và các biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong thời gian tới, đặc biệt là về chế độ, chính sách đối với sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và giảng viên hướng dẫn; vấn đề hỗ trợ kinh phí cho việc triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.
- Tình hình thực hiện Quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên (ban hành theo Quyết định số 08/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/3/2000) tại đơn vị và ý kiến đề xuất sửa đổi nội dung quy chế.
- Kiến nghị của đơn vị về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của Bộ (việc quy định số công trình gửi dự thi của các đơn vị, cách tổ chức đánh giá công trình…).
2. Đơn vị mời một số giảng viên có thành tích hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học của đơn vị viết bài về một trong các nội dung trên.
3. Đơn vị han hệ mời các sinh viên đạt giải nhất và giải nhì Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của Bộ từ năm 2004 đến nay (nếu có) viết bài về những suy nghĩ, ý kiến đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên hiện nay, trong đó cần cung cấp thông tin cá nhân và quá trình công tác sau khi tốt nghiệp đại học của bản han (có mẫu bài viết kèm theo, mỗi sinh viên nộp 2 ảnh cỡ 4x6cm, phông nền trắng).
4. Đơn vị nộp hồ sơ đề nghị xét tặng bằng khen của Bộ trưởng về thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên giai đoạn 2000-2009.
5. Tham gia trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm nghiên cứu có khả năng ứng dụng trong thực tiễn, là kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể với các đơn vị đăng ký tham gia).
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị gửi bài tham luận bằng văn bản về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt – Hà Nội và qua địa chỉ thư điện tử: vukhcn@moet.gov.vn trước ngày 20 tháng 9 năm 2010.
 

Nơi nhận:
- Như trên,
- TT. Trần Quang Quý (để báo cáo)
- Lưu: VT, KHCNMT
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
Đã ký
 
 
 
 
Tạ Đức Thịnh
  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------------
 
MẪU BÀI VIẾT CỦA SINH VIÊN
Đạt giải nhất, giải nhì Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”
(từ năm 2004 – 2009)
(Theo công văn số   5152/BGDĐT-KHCNMT ngày 25 tháng 8 năm 2010)
 
 
Tiêu đề bài viết
 
 
I. Thông tin cá nhân:
1. Họ và tên:
2. Sinh ngày ….. tháng ….. năm ……
3. Địa chỉ:
4. Cơ quan công tác:
5. Chức vụ đảm nhiệm hiện nay:
6. Điện thoại liên lạc (CQ, di động) và email:
7. Trình độ học vấn:
- Đại học:                      Trường:
Chuyên ngành:
Năm tốt nghiệp:
- Thạc sĩ, tiến sĩ:
8. Quá trình đào tạo tại nước ngoài (nếu có):
9. Đạt giải …….. Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm ……. do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Tên đề tài:…………………………………………………………………………
10. Các giải thưởng KH&CN khác (nếu có):
 
II. Quá trình công tác sau khi tốt nghiệp đại học
 
 
 
 
 
III. Một vài suy nghĩ và đóng góp ý kiến cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên hiện nay
 
 
 
 

thuộc tính Công văn 5152/BGDĐT-KHCNMT

Công văn 5152/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5152/BGDĐT-KHCNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Tạ Đức Thịnh
Ngày ban hành:25/08/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Công văn 5152/BGDĐT-KHCNMT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi